Romarbrevet 16 – NUB & VCB

Swedish Contemporary Bible

Romarbrevet 16:1-27

Personliga hälsningar

1Vår syster Foibe, som är tjänare i församlingen i Kenchreai, vill jag tala varmt för. 2Ta väl emot henne, i Herren, på ett sådant sätt som de heliga bör göra. Hjälp henne med allt hon behöver, för hon har varit ett stöd för många, också för mig.

3Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. 4De har till och med riskerat livet för min skull. Men det är inte bara jag som är tacksam för dem, utan även alla hednakristna församlingar.

5Hälsa också församlingen som möts i deras hus.

Hälsa min gode vän Epainetos, som var den första i provinsen Asien16:5 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet. som började tro på Kristus.

6Hälsa också Maria, som har arbetat så hårt för er.

7Hälsa Andronikos och Junias, som båda är mina landsmän och har suttit i fängelse tillsammans med mig. De är apostlar åt Kristus och är mycket uppskattade av alla, och de började tro på Kristus före mig.

8Hälsa Ampliatus, som jag älskar i Herren.

9Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min käre Stachys.

10Hälsa Apelles, som har bestått provet i Kristus.

Hälsa också alla hos Aristoboulos.

11Hälsa Herodion, min landsman.

Hälsa alla dem hos Narkissos som tillhör Herren.

12Hälsa Tryfaina och Tryfosa, som arbetar med att tjäna Herren, och den kära Persis, som har arbetat så hårt för att tjäna Herren.

13Hälsa Rufus, som Herren har utvalt, och hans mor, som är som en mor också för mig.

14Hälsa Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de troende syskon som är tillsammans med dem.

15Hälsa Filologos, Julia, Nereus och hans syster, Olympas och alla de andra heliga som är tillsammans med dem.

16Hälsa varandra med en helig kyss.16:16 Det var en ritual som ingick i församlingens gudstjänster. Man hälsade varandra med en kyss, männen för sig och kvinnorna för sig.

Alla Kristus församlingar hälsar till er.

En sista förmaning

17Slutligen vill jag uppmana er, syskon: Akta er för dem som orsakar splittring och får människor på fall genom att undervisa sådant som strider mot det ni har fått lära er. Håll er borta från dem! 18Sådana människor tjänar inte vår Herre Kristus, utan sina egna magar.16:18 De undervisade antagligen om att viss mat var förbjuden. Med sina vackra ord och sitt smicker förleder de godtrogna människors hjärtan.

19Alla känner ju till er lydnad, och det gör mig mycket glad. Men jag önskar att ni ska vara uppfinningsrika i allt gott, och okunniga i allt ont.

20Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter.

Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla.

21Min medarbetare Timotheos hälsar till er, och det gör också mina landsmän Lucius, Jason och Sosipatros.

22Även jag, Tertius, som har skrivit ner det här brevet,16:22 Paulus använde sig ibland av sekreterare, i detta fall Tertius. hälsar till er i Herren.

23Gaius hälsar till er. Det är i hans hus jag bor, och där träffas också hela församlingen.

Stadskassören Erastos hälsar till er, och det gör också Quartus, en annan av de troende.16:23 En del handskrifter har med vers 24, orden från slutet av v. 20: Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er alla. Amen.

Avslutande hyllning till Gud

25Honom som förmår styrka er genom det evangelium som jag förkunnar om Jesus Kristus, den avslöjade hemlighet, som har legat gömd sedan tidens början 26men nu har uppenbarats genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning, för att alla folk ska kunna tro och lyda honom, 27Gud, den ende som är vis, honom tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen.

Vietnamese Contemporary Bible

Rô-ma 16:1-27

Lời Chào Thân Ái của Phao-lô

1Tôi xin giới thiệu chị Phê-bê, nữ chấp sự Hội Thánh Sen-cơ-rê. 2Xin anh chị em đón tiếp chị trong tình yêu thương của Chúa, nồng nhiệt hoan nghênh một chị em trong Chúa, sẵn sàng giúp chị mọi điều, vì chị đã giúp đỡ nhiều người, kể cả tôi nữa.

3Tôi xin kính chào Bê-rít-sin và A-qui-la, bạn đồng sự của tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 4Họ đã liều mạng sống vì tôi. Chẳng những riêng tôi, mà tất cả Hội Thánh Dân Ngoại đều tri ân. 5Cũng xin kính lời thăm Hội Thánh nhóm họp tại nhà họ.

Xin gửi lời thăm Ê-bai-nết, bạn yêu dấu của tôi, và là người tin Chúa Cứu Thế đầu tiên tại Tiểu Á. 6Kính chào Ma-ri, người có nhiều công khó với anh chị em. 7Kính chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, bà con của tôi, cũng là bạn tù với tôi. Họ tin Chúa Cứu Thế trước tôi và từng được các sứ đồ khen ngợi. 8Kính chào Am-li-a, bạn yêu dấu của tôi trong Chúa. 9Kính chào U-rơ-banh, bạn đồng sự với chúng tôi trong Chúa Cứu Thế, và Ếch-ta-chi, bạn yêu dấu của tôi.

10Kính chào A-be-lơ, người được Chúa Cứu Thế chấp thuận. Kính chào gia đình A-ríc-tô-bu. 11Kính chào Hê-rơ-đi-ôn, bà con của tôi, và các tín hữu trong gia đình Nạt-xít. 12Kính chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, hai người có công khó phục vụ Chúa. Kính chào Pẹt-si-đơ, bạn yêu dấu, đã dày công phục vụ Chúa. 13Kính chào Ru-phu, người được Chúa lựa chọn; và kính chào mẹ của anh ấy cũng là mẹ tôi.

14Kính chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và anh chị em ở với họ. 15Kính chào Phiên-lơ, Giu-li, Nê-rơ, chị của Nê-rơ, Ô-lâm và tất cả tín hữu ở với họ. 16Hãy chào nhau bằng cái siết tay thân mật. Tất cả các Hội Thánh của Chúa Cứu Thế gửi lời chào anh chị em.

Lời Hướng Dẫn Cuối của Phao-lô

17Xin anh chị em đề phòng những người gây chia rẽ, hoang mang, và chống nghịch chân lý anh chị em đã học. Hãy xa lánh họ. 18Những người ấy không phục vụ Chúa Cứu Thế chúng ta, nhưng chỉ tìm tư lợi. Họ dùng những lời nói ngọt ngào tâng bốc để đánh lừa người nhẹ dạ. 19Mọi người đều biết lòng tin kính vâng phục của anh chị em nên tôi rất mừng. Tôi muốn anh chị em khôn ngoan về điều thiện, nhưng ngây thơ về điều ác. 20Đức Chúa Trời Bình An sẽ sớm chà nát Sa-tan dưới chân anh chị em. Cầu chúc anh chị em hằng hưởng ơn phước của Chúa chúng ta là Chúa Giê-xu.

21Ti-mô-thê, bạn đồng sự với tôi, và Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, bà con của tôi, đều gửi lời thăm anh chị em.

22Tôi là Tẹt-tiu, người chép bức thư này xin kính chào anh chị em trong Chúa.

23Gai-út, người tiếp đãi tôi và cả Hội Thánh, gửi lời thăm anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ thành phố và tín hữu Qua-rơ-tu cũng gửi lời thăm anh chị em. 24Cầu chúc tất cả anh chị em hằng hưởng ơn phước của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu.16:24 Vài bản khác không có câu 24

25Tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền cho anh chị em sống vững mạnh bởi Phúc Âm tôi truyền giảng. Đây là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ chương trình của Ngài cho anh chị em Dân Ngoại, đúng theo huyền nhiệm được giữ kín suốt các thời đại trước. 26Nhưng nay, huyền nhiệm ấy được bày tỏ và công bố cho tất cả Dân Ngoại theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống, như Thánh Kinh đã báo trước, để họ tin nhận và vâng phục Chúa. 27Nguyền vinh quang vĩnh viễn quy về Đức Chúa Trời duy nhất, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.