Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 1:1-29

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus, och från brodern Timotheos.

2Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, 4för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, 5i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, 6som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. 7Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull. skull. 8Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

9Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15Han är den osynliga Gudens avbild,

den förste före hela skapelsen,1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.

16för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,

både det synliga och det osynliga,

troner och auktoriteter, härskare och makter.1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.

Allt är skapat genom honom och till honom.

17Han finns1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är. till före allting,

och i honom hålls allting samman.

18Han är också huvudet för kroppen,

det vill säga församlingen.

Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda

och därför är han den främste i allting.

19Gud ville nämligen låta all sin fullhet1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter. bo i honom,

20och genom hans blod på korset har Gud slutit fred

och försonat allting med sig,

både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp.1:24 Jfr Apg 9:16. 25Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26Det är den hemlighet1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term. som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Colosenses 1:1-29

1Taita Dios munashcamanta, Jesucristo huillagrichun mingashca Pablondij, huauqui Timoteondijmi,

2Colosas pueblo crijcunaman quillcanchij. Cancunaca Diospajlla cashpami, Jesucristota alli caticunguichij.

Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Crijcunamanta Pablo Diosta mañashcami

3Cancunamanta Diosta mañacushpaca, Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, pagui nicunchijllami. 4Cancuna Cristo Jesusta crishpa caticushcatapish, Diospajlla caj tucui crijcunata cʼuyashcatapish uyarcanchijmi. 5Cancunaca, jahua pachapi huaquichishcata japina yuyailla cashcamantami, chashnaca causacunguichij. Cashcatataj huillaj alli huillaita uyashcamantami, chai yuyailla canguichij. 6Taita Dios mana cʼuyaipajta cʼuyaj cashcamanta chashnataj cashcata cancunaman huillashca punllamantami, cancunapurapipish, tucui shujtaj llajtacunapi uyajcunapipish cai huillaica punllanta mirachishpa huiñachicun. 7Chaitaca, Cristomanta cancunaman alli huillaj, cʼuyashca huauqui Epafras yachachijpimi, yacharcanguichij. Paica, ñucanchijhuanmi Cristota servicun. 8Paimari ñucanchijmanca, Diospaj Espíritu cushca cʼuyaihuan, cancuna ima shina cʼuyanacujta huillarca.

9Ñucanchijpish chaita uyashca punllamantami, cancunamanta Diosta mañanataca manataj saquinchij. Paipaj munai ima cashcata alli yachachichun, Paipaj Espiritupish, ashtahuan alli yachaita, alli yuyaita cancunaman cuchunmi mañaracunchij. 10Cancunaca Apunchij Jesuspaj cashca shinataj, tucuipi Paita cushichishpa causachunmi mañanchij. Chashnami alli granota pʼucuj shina, imatapish allita rurashpa causanguichij. Taita Diostapish, ashtahuan allimi rijsinguichij. 11Diosca, Pai imatapish rurai tucuj sumaj cashcamanta, cancunata sinchiyachingami. Ima llaqui shamujpipish, mana pʼiñarij alli shungu canata yachachingami. 12Yaya Diosca achij llajtapi tucui Paipajlla cajcunahuan, pai cushcata chasquichunmi ñucanchijtaca allichirca. Chaimantami Paitaca cushicushpa, pagui nicunchij. 13Paimari ñucanchijtaca, amsa mandashpa charicunmanta llujshichirca. Chaimanta llujshichishpami, Paipaj cʼuyashca Churi mandacunpi churarca. 14Paimi ñucanchij juchacunata Quiquin yahuarhuan anchuchishpa, ñucanchijta quishpichirca.

Cristo huañujpimi Dios-huan alli tucuna tiyashca

15Cristoca, mana ricuipaj Taita Dios ima shina cashcatataj ricuchijmi.

Shinallataj tucui imalla tiyajcunapaj ñaupamanta Tiyajmi.

16Taita Diosca, Paihuanmari jahua pachapi, cai pachapi

tucui imalla tiyajtaca, ricuipajllacunatapish, mana ricuipajllacunatapish rurarca.

Jatun mandajcunatapish, jatuncunatapish, shujtaj mandajcunatapish, ima mandanata charijcunatapish

Paipaj Churipaj cachunmi, paillahuantaj rurarca.

17Paimari, tucui imapish manaraj tiyajpi, ñaupamanta tiyan.

Tucui imapish Paipaj maquipimi, maillapi cana cashcapi sumajta tiyacun.

18Tandanacushca crijcunaca, Cristopaj Cuerpomi, Paica paicunata Mandaj Umami.

Tucuita Pai callarichij cashcamanta, tucui imapipish Paillataj punta cangapajmi, huañushcacunapaj chaupimantapish Pai punta causarirca.

19Yaya Diosca Cristotaca, tucuipimi Pai shinallataj cachun munarca.

20Diosca, cai pachapi cajcunatapish, jahua pachapi cajcunatapish tucuitami Cristollamanta cutinllataj Paihuan alli tucuchun munarca.

Chaimantami, Cristo Paipaj yahuarta cruzpi jichashcamanta, tucuicunahuan alli tucurca.

21Cancunapish ñaupaca, quiquin yuyaipitaj mana alli cashpami, mana allillata rurashpa causarcanguichij. Chaimantami Diosta pʼiñashpa, Paimanta carupi causarcanguichij. 22Shina cajpipish Diosmari cancunataca, chuya, ima panda illaj, imata mana juchachipajcuna Paipaj ñaupajpi ricurichun munashca. Chaimantami, Cristo Paipaj aichapi huañushcamanta, alli tucushpa chasquirca. 23Cunanca, crishcataca sinchita catiraichijlla; ucujta allashpa shayachishca shina, ama maiman cuyuichijchu. Alli huillaipi cancunaman imallata cusha nishcatapish, ama shitashpa saquichijchu. Cai alli huillaitami cancunaca uyarcanguichij. Caillatatajmi tucui cai pachapi causajcunamanpish huillachishca. Pablomi, chaita huillashpa servicuni.

Cristota crishcataca amataj quichuchinguichijchu

24Cunan cancunamanta llaquicunata apacushpaca, achcatami cushicuni. Cristoca, tandanacushca crijcuna Paipaj Cuerpo cajpimi, paicunamanta llaquita aparca. Pai apashpa catina cashca llaquitami, ñuca quiquin aichapi apacuni. 25Taita Diosmari, Paipaj Shimita cancunaman huillachunca ñucaman mingashca. Chaitaca Pai nishca shinataj huillashpa servijmi cani. Pai Dios nishca shinatajmi pajtachishpa caticuni. 26Cai huillanataca, cai tucui huatacunatami, huahuan huahuanman manaraj huillashpa charicushcalla. Chaitamari cunanca tucui Paipajlla cajcunaman yachaj chayachicun. 27Cristo cancunapi cashpamari, cancunataca sumajyachinga. Cancunataca tucui llajtacunapuramanta japishpamari, Paica chai shuyanata cushca. Pacalla charicushca chai huillanatami cunanca cancunaman huillachicun.

28Ñucanchijca, Paimantami tucui runacunaman huillacunchij. Tucuicunallataj Paita crishpa, Paipaj ñaupajpi alli ricurichunmi, cunashpa alli yachaicunata yachachicunchij. 29Chai yuyaihuanmi, Cristo ñucaman imatapish rurai tucunata cushcamanta, sinchi sinchita shayarishpa huillacunilla.