Kolosserbrevet 1 – NUB & LB

Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 1:1-29

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus, och från brodern Timotheos.

2Till de heliga, våra syskon i tron på Kristus i Kolossai.

Nåd och frid från Gud, vår Fader.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

3Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er, 4för vi har hört om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni visar alla de heliga, 5i hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, 6som nådde er och nu sprids över hela världen, växer och ger resultat, på samma sätt som det har gjort bland er alltsedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. 7Det var av vår käre medarbetare Epafras som ni fick lära er det, han som troget tjänar Kristus för er1:7 Enligt andra handskrifter: för vår skull. skull. 8Det var också han som berättade för oss om vilken kärlek Anden har gett er.

Paulus ber för församlingen

9Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, 10så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar, medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. 11Hans härlighets makt ska styrka er med all kraft, så att ni kan vara uthålliga, tålmodiga och glada. 12Tacka alltid Fadern, som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. 13Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till sin älskade Sons rike. 14Genom Sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder.

Jesus Kristus är Herre över allting

15Han är den osynliga Gudens avbild,

den förste före hela skapelsen,1:15 Ordagrant: skapelsens förstfödde. I vanliga mänskliga relationer ärvde den förstfödde mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen.

16för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden,

både det synliga och det osynliga,

troner och auktoriteter, härskare och makter.1:16 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, och Paulus kan här tänkas syfta på sådana andemakter och ville visa att änglarna står under Kristus.

Allt är skapat genom honom och till honom.

17Han finns1:17 Paulus använde presens-form, för att visa att Jesus är Gud och evig. Jfr 2 Mos 3:13-14, där Gud kallade sig Jag är. till före allting,

och i honom hålls allting samman.

18Han är också huvudet för kroppen,

det vill säga församlingen.

Han är alltings början, den förste som uppväckts från de döda,1:18 Ordagrant: den förstfödde från de döda

och därför är han den främste i allting.

19Gud ville nämligen låta all sin fullhet1:19 Paulus använde ordet fullhet för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som sa att ”den gudomliga fullheten” styr människors öde. Enligt gnosticismen var ”fullheten” summan av många mindre andemakter. bo i honom,

20och genom hans blod på korset har Gud slutit fred

och försonat allting med sig,

både det som finns på jorden och det som finns i himlen.

21Ni, som förut var främmande för Gud och på grund av ert sinnelag och era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig genom att Kristus dog i sin fysiska kropp. Han ska låta er stå inför sig heliga, fläckfria och oklanderliga, 23om ni bara håller fast vid er tro, väl grundade i den, och inte låter någonting rubba det hopp i evangeliet som ni hört och som förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Paulus arbete för församlingen

24Nu är jag glad över att få lida för er skull. Och ännu återstår en del av Kristus lidande som jag ska få gå igenom i min kropp för församlingen, hans kropp.1:24 Jfr Apg 9:16. 25Gud har nämligen gett mig i uppdrag att vara dess tjänare för er skull och fullfölja förkunnelsen av Guds budskap. 26Det är den hemlighet1:26 Paulus använde ordet hemlighet för att gå emot den religionsblandning som förekom i området, och för vilken detta var en viktig term. som har legat dold genom tidsåldrar och generationer men nu uppenbarats för hans heliga. 27Han har låtit dem förstå sin rika och härliga hemlighet bland hedningarna: att Kristus finns i er, härlighetens hopp.

28Vi förkunnar honom, vi förmanar alla människor och undervisar dem med all vishet, så att vi kan föra fram dem alla som fullkomliga i Kristus. 29Det är det målet jag arbetar och kämpar för, med den mäktiga kraft som han låter verka i mig.

En Levende Bok

Kolosserne 1:1-29

Hilsen

1Hilsen fra Paulus, som ved Guds vilje er utsending1:1 Kalles også apostel. av Jesus Kristus1:1 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.. Min medarbeider Timoteus sender også sin hilsen.

2Til våre søsken1:2 På gresk: brødre. i Kolossæ som tilhører Gud og tror på Kristus.

Vi ber at Gud, vår Far, vil vise dere godhet og fylle dere med fred.

Paulus takker Gud for menighetens tro

3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4Vi har hørt om den tro dere har på Jesus Kristus og om den kjærlighet dere viser alle de troende. 5Dere lever i håpet om at Gud til slutt vil frelse dere for evig. Det håpet har dere hatt helt siden dere fikk høre det sanne budskapet om Jesus. 6Dette budskapet nådde dere og blir nå spredd over hele verden. Over alt forvandler det menneskene, på samme måten som dere ble forandret den dagen dere fikk høre det og forsto at Gud i sin godhet virkelig tilgir syndene våre.

7Det var vår kjære medarbeider Epafras, som fortalte disse gode nyhetene til dere. Trofast tjener han Kristus for at dere skal bli frelst1:7 Andre håndskrifter har: for å hjelpe oss.. 8Det var han som fortalte oss om hvilken kjærlighet til andre mennesker Guds Ånd har gitt dere.

Paulus ber for menigheten

9Helt siden vi først hørte snakk om dere, har vi bedt for dere. Vi ber at Gud vil hjelpe dere til å forstå hva hans vilje er, og at hans Ånd vil gi dere visdom og forstand. 10Da kan dere klare å leve på en måte som er verdig for Herren Gud. Vi ber at dere vil glede Herren gjennom alle slags gode gjerninger, og at dere for hver dag som går vil lære ham bedre og bedre å kjenne.

11Ja, Herren vil styrke dere gjennom sin herlige kraft, slik at dere kan være glade, utholdende og tålmodige uansett hva som måtte møte dere. 12Takk alltid Gud, vår Far, han som har gjort det mulig for dere å få del i den arven som venter alle som tilhører ham og lever i lyset. 13Han har fridd oss ut av mørkets makt og lar oss nå få tilhøre hans elskede Sønn. 14Gjennom det at Sønnen betalte straffen for syndene våre, har vi blitt kjøpt fri fra slaveriet under synden og fått tilgivelse.

Jesus Kristus er Herre over alle ting

15Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kristus står over alt det skapte.1:15 På gresk: han er den førstefødte i hele skapelsen. Den sønn som ble født først, arvet mer enn sine brødre og sto over dem. Jesus er likestilt med Gud og Herre over skapelsen. 16Gud lot ham skape alt som finnes i himmelen og på jorden, både det vi kan se og det vi ikke kan se, alle høye og mektige engler, makter og myndigheter.1:16 Området der Kolossæ lå, var kjent for sin dyrkelse av englene, og Paulus ville vise at englene står under Kristus i status. Alt er skapt av Kristus og finnes til for å ære ham. 17Han er1:17 Paulus bruker presensform, for å vise at Jesus er Gud og evig. Se Andre Mosebok 3:13-14, der Gud kalte seg ”Jeg er”. til før alt annet, og kraften fra ham holder sammen hele skaperverket.

18Kristus er hodet for kroppen, det vil si menigheten. Han er alle tings begynnelse. Den første som sto opp fra de døde. Derfor er han den fremste av alle. 19Gud lot nemlig sin fylde1:19 Paulus bruker ordet ”fylde” for at gå imot gnostisismen, en falsk lære som sa at ”den guddommelige fylden” styrer menneskene sine skjebner. I følge gnostisismen var ”fylden” summen av mange mindre åndsmakter., alle hans egenskaper og hele hans kraft, finnes hos Sønnen. 20Gjennom det at Sønnen ofret sitt blod på korset og tok straffen vår på seg, har Gud sluttet fred med menneskene. Ja, hele skaperverket er forsonet med Gud, både det som finnes på jorden og det som finnes i himmelen.

21Dette gjelder også dere, dere som hadde vendt ryggen til Gud. Dere var hans fiender, etter som både tankene og handlingene var onde. 22Nå er dere blitt forsonet med Gud og er vennene hans gjennom at Kristus ble menneske og døde for å ta straffen på seg. Ja, nå tilhører dere Gud og kan stå for ham uten synd og skyld. 23Dette er virkelighet bare dere holder fast ved troen på Kristus. Troen er den sikre grunnen for livet. La ikke noe rokke ved troen, og ta fra dere håpet om fullkommen frelse som dere har hørt gjennom det glade budskapet om Jesus. Dette budskapet blir nå spredd over hele verden, og jeg, Paulus, tjener Gud ved å bringe det videre.

Paulus sitt arbeid for menigheten

24Nå er jeg glad over å måtte lide for deres skyld. Enda står det igjen noen av de lidelsene som Kristus har vist at jeg må gå i gjennom for menigheten, som er hans kropp.1:24 Se Apostlenes gjerninger – historien om de første troende 9:16. 25Gud har nemlig gitt meg i oppdrag å arbeide for menigheten ved å spre budskapet hans til dere som ikke er jøder. 26Dette budskapet som er fra Gud, er hans hemmelige1:26 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet uttrykket som et viktig ord. plan som har ligget skjult gjennom mange generasjoner siden tidenes begynnelse. Men nå har Gud vist den for alle dem som tilhører ham. 27Han har latt folkene få innsikt i Guds rike og herlige hemmelighet: At alle jordens folk kan oppnå fellesskap med Kristus. At de kan ha det samme håpet om en evig herlighet felles med Gud.

28Derfor sprer vi budskapet om Kristus over alt der vi kommer. Vi gir råd til alle mennesker og underviser på en så klok måte som det er mulig. Gjennom det vil vi føre alle fram til Gud med en sterk og moden tro, takket være fellesskapet med Kristus. 29Det er dette målet jeg arbeider og kjemper for, gjennom den mektige kraften som Kristus lar virke i meg.