Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 1:1-14

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.1:3 Jfr Ps 110:1.

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far1:5 Ordagrant: jag har fött dig.”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.

6Och när Gud låter sin förstfödde1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen. komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”1:9 Se Ps 45:7-8.

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”1:12 Se Ps 102:26-28.

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”1:13 Se Ps 110:1.

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Tagalog Contemporary Bible

Hebreo 1:1-14

Ang Salita ng Dios sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

1Noong una, nangusap ang Dios sa mga ninuno natin sa ibaʼt ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Dios ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 3Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Dios, at kung ano ang Dios ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Dios doon sa langit.

Mas Dakila ang Anak ng Dios Kaysa sa Mga Anghel

4Kaya naging mas dakila ang Anak ng Dios kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. 5Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Dios ng ganito:

“Ikaw ang Anak ko,

at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong Ama.”1:5 Salmo 2:7.

At wala ring sinabihan ang Dios nang ganito sa sinumang anghel:

“Akoʼy magiging Ama niya,

at siyaʼy magiging Anak ko.”1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6At nang isusugo na ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, sinabi niya,

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Dios.”1:6 Deu. 32:43.

7Ito ang sinabi ng Dios tungkol sa mga anghel:

“Ang mga anghel ay magagawa kong hangin.

Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy.”1:7 Salmo 104:4.

8Ngunit ito naman ang sinabi ng Dios tungkol sa kanyang Anak:

“O Dios, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari moʼy makatuwiran.

9Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama.

Kaya pinili ka ng Dios, na iyong Dios, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo.”1:9 Salmo 45:6-7.

10At sinabi pa niya sa kanyang Anak,

“Sa simula, ikaw Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan.

11Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman.

Maluluma itong lahat tulad ng damit.

12Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit.

Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman.”1:12 Salmo 102:25-27.

13Kailanmaʼy hindi sinabi ng Dios sa sinumang anghel:

“Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo1:13 mapasuko ko sa iyo: sa literal, gawin kong tuntungan ng paa mo. ang mga kaaway mo.”1:13 Salmo 110:1.

14Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod lang sa Dios, at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.