Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 1:1-14

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.1:3 Jfr Ps 110:1.

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far1:5 Ordagrant: jag har fött dig.”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.

6Och när Gud låter sin förstfödde1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen. komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”1:9 Se Ps 45:7-8.

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”1:12 Se Ps 102:26-28.

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”1:13 Se Ps 110:1.

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

New International Reader’s Version

Hebrews 1:1-14

God Speaks His Final Word Through His Son

1In the past, God spoke to our people through the prophets. He spoke at many times. He spoke in different ways. 2But in these last days, he has spoken to us through his Son. He is the one whom God appointed to receive all things. God also made everything through him. 3The Son is the shining brightness of God’s glory. He is the exact likeness of God’s being. He uses his powerful word to hold all things together. He provided the way for people to be made pure from sin. Then he sat down at the right hand of the King, the Majesty in heaven. 4So he became higher than the angels. The name he received is more excellent than theirs.

The Son Is Greater Than the Angels

5God never said to any of the angels,

“You are my Son.

Today I have become your Father.” (Psalm 2:7)

Or,

“I will be his Father.

And he will be my Son.” (2 Samuel 7:14; 1 Chronicles 17:13)

6God’s first and only Son is over all things. When God brings him into the world, he says,

“Let all God’s angels worship him.” (Deuteronomy 32:43)

7Here is something else God says about the angels.

“God makes his angels to be like spirits.

He makes those who serve him to be like flashes of lightning.” (Psalm 104:4)

8But here is what he says about the Son.

“You are God. Your throne will last for ever and ever.

Your kingdom will be ruled by justice.

9You have loved what is right and hated what is evil.

So your God has placed you above your companions.

He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head.” (Psalm 45:6,7)

10He also says,

“Lord, in the beginning you made the earth secure. You placed it on its foundations.

The heavens are the work of your hands.

11They will pass away. But you remain.

They will all wear out like a piece of clothing.

12You will roll them up like a robe.

They will be changed as a person changes clothes.

But you remain the same.

Your years will never end.” (Psalm 102:25–27)

13God never said to an angel,

“Sit at my right hand

until I put your enemies

under your control.” (Psalm 110:1)

14All angels are spirits who serve. God sends them to serve those who will receive salvation.