Swedish Contemporary Bible

Hebreerbrevet 1:1-14

Jesus är Guds Son

1För länge sedan talade Gud, i olika omgångar och på olika sätt, till våra förfäder genom profeterna, 2men nu vid den här tidens slut har han talat till oss genom sin Son, som han har bestämt till att ärva allting och genom vilken han också har skapat världen1:2 Bokstavligen tidsåldrarna, men med betydelsen universum.. 3Sonen utstrålar Guds egen härlighet. Han är avbilden av hans väsen, och han bär upp allting med sitt mäktiga ord. När han hade utfört syndareningen, satte han sig ner på Majestätets högra sida i höjden.1:3 Jfr Ps 110:1.

Guds Son är mäktigare än änglarna

4Han står alltså långt över änglarna, liksom det namn han fått ärva är överlägset deras. 5Gud har ju aldrig sagt till någon ängel:

”Du är min Son.

Idag har jag blivit din Far1:5 Ordagrant: jag har fött dig.”

Och återigen:

”Jag ska vara hans Far,

och han ska vara min Son.”1:5 Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son. Se Ps 2:7 och 2 Sam 7:14.

6Och när Gud låter sin förstfödde1:6 Även i jordiska sammanhang ärvde den son som föddes först mer än sina bröder och stod över dem. Jesus är jämställd med Gud och Herre över skapelsen. komma till världen, säger han:

”Alla Guds änglar ska tillbe honom.”1:6 Se 5 Mos 32:42-43, citerat från Septuaginta (en vanlig praxis hos Hebreerbrevets författare); i texter från Qumran: Tillbe honom, alla gudar. Jfr även Ps 97:7 (Ps 96:7 i Septuaginta).

7När han talar om änglarna, säger han:

”Han gör vindarna till sina budbärare

och eldslågorna till sina tjänare.”1:7 Ps 104:4 (enligt Septuaginta).

8Men till Sonen säger han:

”Gud, din tron består i tid och evighet.

Din kungaspira är rättens spira.

9Du har älskat rättfärdighet och hatat det orätta.

Därför, Gud, har din Gud smort dig1:9 Eller: Därför har Gud, din Gud, smort dig. med glädjens olja,

mer än dina medbröder.”1:9 Se Ps 45:7-8.

10Och:

”Herre, i början lade du jordens grund,

och himlarna är dina händers verk.

11De ska försvinna, men du består.

De ska alla bli som utslitna kläder.

12Du ska rulla ihop dem som kläder

och byta ut dem som en mantel.

Men du är densamme,

och dina år ska aldrig ta slut.”1:12 Se Ps 102:26-28.

13Aldrig har Gud sagt till någon ängel:

”Sätt dig på min högra sida

tills jag har lagt dina fiender

som en pall under dina fötter.”1:13 Se Ps 110:1.

14Är inte änglarna tjänare, andar, som har sänts ut för att tjäna dem som får frälsningen som arv?

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hebreos 1:1-14

Diospaj Churica angelcunata yallimi

1Taita Diosca, ñaupa punllacunapica, ñucanchij ñaupa yayacunamanca cutin cutinmi, Pai ima nishcata huillajcunataca, huashan cachashpa, tucui laya huillachirca. 2Cunan cai qʼuipa punllacunacarin Diosca, Paipaj Churitamari ñucanchijman huillachun cachashca. Paihuanmari cai pachatapish, jahua pachatapish, chaicunapi imalla tiyajcunatapish rurarca. Diosca, Pai tucui imalla charishcataca, Paimanmari cuna tucushca. 3Paica, Yaya Dios shinallataj achij nicuj sumajmi. Yaya ima shina cashcamantaj rijchajmi. Tucuita rurai tucuj Paipaj rimaillahuan, tucui imatapish caźuchishpa charijmi. Ñucanchij juchacunatapish anchuchijmi. Chashna cashpami, jahua pachapi tucuita yalli Jatun Mandajpaj alli ladopi tiyarirca. 4Taita Diosca, Paipaj Churitaca, angelcunata yalli jatun canapimi churashca. Paimanca angelcunapaj shutitapish yalli sumaj shutitami curca.

5Taita Diosca pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canca, Ñuca Churimi cangui.

Cunanmi Canman causaita cuni» nishcami.

Shujtaj cutinca:

«Ñucaca, Paipaj Yayami casha.

Paica, Ñuca Churimi canga» nishcamari.

6Paipaj shujlla Churita cai pachaman cachai punllacarin:

«Taita Diospaj tucui angelcuna, Paita adoraichij» nishcamari.

7Angelcunamantaca cashnami nin:

«Paipaj angelcunataca espiritucunatami rurashca,

Paipajta rurajcunataca, cʼunyacuj nina shinatami rurashca» nintajmari.

8Ashtahuanpish Diosca, Paipaj Churimantaca, cashnami nishca:

«Dioslla, Can mandashpa tiyacunca, huiñai huiñaicamami.

Can mandashpaca imatapish cashcata ricushpa, allimari mandangui.

9Canca, cashcata ruranallatami cʼuyashcangui, millaita ruranataca pʼiñashcanguimi.

Chaimantami Cantaca, Diosca aceitehuan churashpa chʼicanchishca.

Cambaj Diosca, Canhuan purijcunaman cushca cushicuita yalli cushicunatami, Canmanca cushca» nishcami.

10Cashnapishmari nishca:

«Mandaj Dioslla, Canmari callaripica cai pachata rurarcangui.

Jahua pachacunapish cambaj maquihuan rurashcami.

11Chaicunaca chingaringami, ashtahuanpish canca huiñaita causacunguillami.

Tucui chaicunaca, churana shina maucayangallami.

12Chaicunataca, churanata shina pillushpaca, shujtajtami churangui.

Ashtahuanpish Canca, canllataj, causacunguillami.

Cambaj causai huatacunaca, manataj tucuringachu» nishcami.

13Taita Diosca, shuj cutillapish pi angelta mana cashna nishcachu:

«Canta pʼiñajcunata Cambaj chaqui ucupi churangacama,

Ñuca alli ladopi tiyacuilla» nishcamari.

14Illu tucui angelcuna Diospajta ruraj espiritucunallami. Paicunaca, quishpirinata chasquingapaj shuyacujcunata servichun, Dios cachashcacunami.