Ester 1 – NUB & CARSA

Swedish Contemporary Bible

Ester 1:1-22

Ester blir drottning

(1:1—2:23)

Drottning Vashti blir avsatt

1Detta hände under kung Xerxes1:1 Ahasveros enligt det hebreiska sättet att återge det persiska namnet. tid, som härskade över 127 provinser från Indien ända till Kush. 2Han regerade från sin tron i borgen i Susa. 3Under sitt tredje regeringsår ordnade han en stor fest för alla sina furstar och tjänare. Persiens och Mediens militära ledning, adeln och furstarna från provinserna samlades alla hos honom. 4Under en så lång tid som 180 dagar visade han den enorma rikedom och all den kungliga glans och prakt som fanns i hans rike.

5När dessa dagar var över anordnade kungen en sju dagar lång fest för alla i borgen i Susa, från den högste till den lägste, i kungapalatsets inhägnade trädgård. 6Där hängde draperier av vitt och blått linne, fästa med vita och purpurröda snören i ringar av silver på pelare av marmor. Soffor av guld och silver stod på golvet, som var lagt av grön och vit marmor, pärlemor och annan värdefull sten. 7Vinet serverades i guldbägare av olika form, ingen lik den andra, och det fanns gott om vin, för kungen var mycket generös. 8Kungen hade befallt att det inte fick vara något dryckestvång, utan var och en fick dricka så mycket eller lite han själv önskade. Servitörerna hade fått order om detta.

9Samtidigt höll drottning Vashti en fest för kvinnorna inne i kung Xerxes palats. 10På den sjunde dagen, när kungen var upprymd av vinet, befallde han sina sju personliga hovmän – Mehuman, Bisseta, Harvona, Bigta, Avagta, Setar och Karkas –  11att föra drottning Vashti till honom med krona på huvudet. Hon var mycket vacker, och han ville visa upp hennes skönhet för folken och furstarna. 12Men när hovmännen framförde kungens befallning, vägrade drottning Vashti att komma.

Kungen blev då rasande och brann av vrede. 13Han brukade rådgöra med sina visaste experter om saker som gällde lagar och förordningar, och nu vände han sig till dem. 14Det var de sju furstarna i Persien och Medien: Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena och Memukan. Alla dessa var högt uppsatta män i landet och stod kungen mycket nära.

15”Vad ska man enligt lagen göra med drottning Vashti?” frågade han dem. ”Hon har ju vägrat lyda kung Xerxes order som hans hovmän framfört.”

16Memukan svarade då inför kungen och furstarna: ”Drottning Vashti har handlat fel, inte bara i kungens närvaro, utan också mot alla furstar och allt folk i kung Xerxes provinser. 17Nu kommer alla kvinnorna att få kännedom om vad drottningen gjort och förakta sina män och säga: ’Kung Xerxes befallde att drottning Vashti skulle föras till honom, men hon kom inte!’ 18Innan den här dagen är slut kommer hustrurna till alla furstarna i Persien och Medien att ha hört talas om vad drottningen har gjort, och sedan kommer de att tala till sina män på samma sätt. Följden blir förakt och bråk utan ände.

19Om du nu, o kung, finner det för gott, så låt det utfärdas en kunglig befallning i Persiens och Mediens lagar, som inte kan ändras, att drottning Vashti aldrig mer får komma inför kung Xerxes. Sedan ska hennes kungliga ställning ges åt någon som är bättre än hon. 20När denna kungliga befallning blir känd i hans väldiga rike kommer varje kvinna att visa respekt för sin man, från den högste till den lägste.”

21Kungen och furstarna samtyckte till Memukans råd, och kungen gjorde som han föreslagit. 22Han skickade brev till alla sina provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Есфирь 1:1-22

Наказание царицы Астинь за непослушание

1Это произошло во времена Ксеркса1:1 Букв.: «Ахашвероша» – еврейский вариант персидского имени Ксеркс. Ксеркс I, сын Дария I Великого (Гистаспа), правил Персидской империей с 486 по 465 гг. до н. э. – того самого Ксеркса, который правил ста двадцатью семью провинциями, простирающимися от Индии до самой Эфиопии. 2В те времена престол царя Ксеркса находился в крепости города Сузы. 3На третий год царствования он устроил пир для всех своих сановников и знати. Там были военачальники1:3 Букв.: «военная сила». Персии и Мидии, знатные люди и наместники провинций. 4Целых сто восемьдесят дней показывал он великое богатство своего царства, блеск и славу своего величия. 5Когда эти дни минули, царь устроил для всех, от малого до великого, кто только был в крепости Сузы, семидневный пир в закрытом саду царского дворца. 6Сад был украшен завесами из белого и голубого льна, прикреплёнными белыми льняными и пурпурными шнурами к серебряным кольцам на мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа стояли на помосте, выстланном порфиром, мрамором, перламутром и другими дорогими камнями. 7Вино подавалось в золотых кубках, среди которых не было двух одинаковых, и царского вина было по щедрости царя в изобилии. 8По царскому повелению каждый гость мог пить столько, сколько хотел, потому что царь приказал своим слугам наливать всем, кто пожелает. 9Царица Астинь тоже устроила пир для женщин во дворце царя Ксеркса.

10На седьмой день, когда царь Ксеркс был весел от вина, он приказал семи евнухам, которые служили ему, – Мехуману, Бизте, Харбоне, Бигте, Авагте, Зетару и Каркасу – 11привести к нему царицу Астинь в её царской короне, чтобы показать её красоту народу и сановникам, ведь облик её был прекрасен. 12Но царица Астинь отказалась прийти по приказу царя, переданному через евнухов. Тогда царь пришёл в ярость и воспылал гневом. 13Он стал советоваться с мудрецами, знающими законы1:13 Или: «времена». (потому что в обычае у царя было советоваться со всеми, кто был сведущ в законах и обычаях, 14а ближайшими к нему были Каршена, Шетар, Адмата, Фарсис, Мерес, Марсена и Мемухан – семеро сановников Персии и Мидии, у которых был особый доступ к царю и которые стояли выше всех в царстве):

15– Как по закону следует поступить с царицей Астинь, раз она не исполнила повеление царя Ксеркса, переданное ей через евнухов?

16Мемухан сказал царю и сановникам:

– Царица Астинь виновна не только перед царём, но и перед всеми его сановниками и народами всех провинций царя Ксеркса. 17Теперь о поступке царицы узнают все женщины и начнут презирать своих мужей, говоря: «Царь Ксеркс повелел привести к нему царицу Астинь, а она не пришла». 18Сегодня же знатные женщины Персии и Мидии, услышав о поступке царицы, взбунтуются против своих мужей, и тогда презрению жён и гневу мужей не будет конца! 19Поэтому, если угодно царю, пусть он издаст указ, что Астинь никогда больше не войдёт к царю Ксерксу. Пусть это будет занесено в законы Персии и Мидии, которые не отменяются. И пусть царь отдаст её царский сан другой, которая будет лучше неё. 20И когда царский указ будет провозглашён по всему огромному царству, все женщины будут чтить своих мужей, от малого до великого.

21Этот совет понравился царю и его сановникам, и царь сделал так, как предлагал Мемухан. 22Он отправил послания во все части царства, в каждую провинцию её письменами и каждому народу на его языке, что каждый мужчина должен быть господином в своём доме. Об этом объявили на всех языках.