Esra 10 – NUB & CARSA

Swedish Contemporary Bible

Esra 10:1-44

Folket bekänner sin synd

1Medan Esra bad och bekände detta och låg framför Guds hus och grät samlades en stor mängd män, kvinnor och barn, och de grät alla bittert.

2Då sa Shekanja, Jechiels son av Elams släkt, till Esra: ”Vi har varit trolösa mot vår Gud genom att gifta oss med dessa främmande kvinnor från andra folk. Men trots detta finns det hopp för Israel. 3Låt oss nu sluta ett förbund inför vår Gud att skicka iväg de här kvinnorna och de barn som de fött, i enlighet med vad min herre och de som fruktar vår Guds bud har rått oss till. Låt oss följa lagen. 4Stå upp, för det är din uppgift. Vi är med dig. Fatta mod och gå till handling.”

5Då reste Esra sig upp och lät ledarna för prästerna och leviterna och hela Israel avlägga en ed att de skulle göra som man hade sagt. De svor eden. 6Sedan lämnade Esra platsen framför Guds hus och gick in i Jochanans, Eljashivs sons, rum. Han varken åt mat eller drack vatten där i sin sorg över de återvändande fångarnas trolöshet.

7Ett meddelande skickades sedan ut i Juda och Jerusalem att alla som återvänt skulle samlas i Jerusalem. 8Den som inte kom inom tre dagar, i enlighet med ledarnas och de äldstes beslut, skulle få alla sina ägodelar förstörda. Själv skulle han uteslutas ur de hemkomnas gemenskap. 9Inom tre dagar, den tjugonde dagen i nionde månaden, hade alla män från Juda och Benjamin samlats i Jerusalem. Hela folket slog sig ner på platsen framför Guds hus och darrade både för hela ärendets skull, och av regnet. 10Då reste prästen Esra sig upp och talade till dem:

”Ni har varit trolösa genom att gifta er med främmande kvinnor och på det sättet gjort Israels skuld ännu större. 11Bekänn nu inför Herren, era fäders Gud, och gör hans vilja. Ta avstånd från de andra folken i landet och från de främmande kvinnorna.”

12Då svarade hela församlingen med hög röst: ”Vi ska göra som du har sagt. 13Men det är mycket folk här och det är regntid, så vi kan inte stanna här ute. Det här är inte heller något som kan klaras av på en eller två dagar, för vi har syndat mycket. 14Låt därför våra ledare företräda hela församlingen. Låt alla dem i våra städer som har gift sig med främmande kvinnor komma på bestämda tider tillsammans med de äldste och domarna i varje stad, till dess att vår Guds glödande vrede i detta ärende har vänts bort från oss.”

15De enda som motsatte sig det här var Jonatan, Asaels son, och Jachseja, Tikvas son, och Meshullam och leviten Shabbetaj understödde dem.

Många måste skilja sig

16De som återvänt från fångenskapen gjorde som det föreslagits. Prästen Esra valde ut män som var familjeöverhuvuden, alla namngivna. Den första dagen i nionde månaden satte de sig ner för att undersöka saken. 17Den första dagen i första månaden hade de avslutat genomgången av alla som gift sig med främmande kvinnor.

18Det visade sig att bland prästernas ättlingar hade följande män gift sig med främmande kvinnor:

Av Jeshuas, Josadaks sons, släkt och bröder

Maaseja, Elieser, Jariv och Gedalja.

19De förband sig att skicka iväg sina hustrur och offrade för sin skuld en bagge som skuldoffer.

20Av Immers släkt

Hanani och Sevadja.

21Av Harims släkt

Maaseja, Elia, Shemaja, Jechiel och Ussia.

22Av Pashchurs släkt

Eljoenaj, Maaseja, Ismael, Netanel, Josavad och Elasa.

23Av leviterna

Josavad, Shimi, Kelaja, som också kallas Kelita, Petachja, Juda och Elieser.

24Av sångarna endast Eljashiv.

Av dörrvaktarna

Shallum, Telem och Uri.

25Av israeliterna i övrigt:

Av Paroshs släkt

Ramja, Jissia, Malkia, Mijamin, Elasar, Malkia, Benaja.

26Av Elams släkt

Mattanja, Sakarja, Jechiel, Avdi, Jeremot och Elia.

27Av Sattus släkt

Eljoenaj, Eljashiv, Mattanja, Jeremot, Savad och Asisa.

28Av Bevajs släkt

Jochanan, Hananja, Sabbaj och Atlaj.

29Av Banis släkt:

Meshullam, Malluk, Adaja, Jashuv, Sheal och Jeremot.

30Av Pachat Moabs släkt

Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel, Binnuj och Manasse.

31Av Harims släkt

Elieser, Jishia, Malkia, Shemaja, Simon, 32Benjamin, Malluk och Shemarja.

33Av Hashums släkt

Mattenaj, Mattatta, Savad, Elifelet, Jeremaj, Manasse och Shimi.

34Av Banis släkt

Maadaj, Amram, Uel, 35Benaja, Bedja, Keluhu, 36Vanja, Meremot, Eljashiv, 37Mattanja, Mattenaj, Jaasaj.

38Av Binnujs släkt

Shimi, 39Shelemja, Natan, Adaja, 40Maknadvaj, Shashaj, Sharaj, 41Asarel, Shelemja, Shemarja, 42Shallum, Amarja och Josef.

43Av Nebos ätt

Jeiel, Mattitja, Savad, Sevina, Jaddaj, Joel och Benaja.

44Alla dessa hade gift sig med främmande kvinnor, och en del av dem hade även fött barn.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Узайр 10:1-44

Покаяние народа и расторжение смешанных браков

1Пока Узайр молился, признаваясь в грехах, плача и падая на землю перед домом Аллаха, вокруг него собралась большая толпа исраильтян: мужчин, женщин и детей. Они тоже горько плакали. 2И Шехания, сын Иехиила, один из потомков Елама, обратился к Узайру, сказав:

– Мы нарушили верность нашему Богу, женившись на чужеземках из народов, что вокруг нас. Но даже теперь у Исраила ещё есть надежда. 3Итак, давайте заключим с нашим Богом священное соглашение, чтобы удалить от себя всех этих женщин и их детей, по совету моего господина и тех, кто благоговеет перед повелениями нашего Бога. Пусть всё будет по Закону. 4Поднимись, это дело в твоих руках. Мы поддержим тебя, соберись с духом и действуй.

5Узайр поднялся и заставил главных священнослужителей, левитов и весь Исраил поклясться сделать так, как было предложено. И они поклялись.

6Узайр удалился от дома Аллаха и пошёл в комнату Иоханана, сына Элиашива. Пока он был там, он не ел хлеба и не пил воды, потому что скорбел о неверности переселенцев.

7И в Иудее, и в Иерусалиме объявили, что все переселенцы должны собраться в Иерусалиме, 8а если кто-нибудь не придёт в течение трёх дней, у того – по решению вождей и старейшин – будет отобрано всё его имущество, а сам он будет изгнан из общины переселенцев.

9В течение трёх дней все мужчины Иуды и Вениамина собрались в Иерусалиме. И на двадцатый день девятого месяца (19 декабря 458 г. до н. э.) весь народ сидел на площади перед домом Аллаха, дрожа из-за этого дела и из-за ливня. 10Священнослужитель Узайр встал и сказал им:

– Вы совершили предательство: вы женились на чужеземках, увеличив вину Исраила. 11Итак, открыто признайтесь Вечному, Богу ваших предков, в своих грехах и исполните Его волю. Отделитесь от народов, что вокруг вас, и от ваших иноплеменных жён.

12Всё собрание ответило громким криком:

– Ты прав! Мы должны сделать, как ты сказал. 13Но здесь много людей и сейчас время дождей, так что мы не можем стоять на улице. Да и дело это не на день и не два, потому что мы в этом сильно согрешили. 14Пусть наши вожди представляют всё собрание. И пусть все в наших городах, кто женился на иноземках, приходят в установленное время вместе со старейшинами и судьями каждого города, пока от нас не отвратится пылающий гнев нашего Бога за это дело.

15Только Ионафан, сын Асаила, и Иахзея, сын Тиквы, а с ними Мешуллам и левит Шаббетай, воспротивились этому. 16Переселенцы сделали, как было предложено. Священнослужитель Узайр выбрал людей, которые были главами семейств, по одному из каждого семейства; все они были названы поимённо. В первый день десятого месяца (29 декабря 458 г. до н. э.) они сели, чтобы разбирать это дело, 17и к первому дню первого месяца следующего года (27 марта 457 г. до н. э.) закончили расследование относительно всех, кто женился на чужеземках.

Список женатых на чужеземках

18Среди потомков священнослужителей на чужеземках женились:

Из потомков Иешуа, сына Иехоцадака, и его братьев:

Маасея, Элиезер, Иарив и Гедалия. 19(Они обещали развестись со своими жёнами, и за свою вину каждый принёс барана из своей отары в жертву повинности.)

20Из потомков Иммера:

Ханани и Зевадия.

21Из потомков Харима:

Маасея, Ильяс, Шемая, Иехиил и Уззия.

22Из потомков Пашхура:

Элиоенай, Маасея, Исмаил, Нетанил, Иозавад и Эласа.

23Среди левитов:

Иозавад, Шимей, Келая (он же Келита), Петахия, Иуда и Элиезер.

24Из певцов:

Элиашив.

Из привратников:

Шаллум, Телем и Ури.

25А среди прочих исраильтян:

Из потомков Пароша:

Рамия, Иззия, Малхия, Миямин, Элеазар, Малхия и Беная.

26Из потомков Елама:

Маттания, Закария, Иехиил, Авди, Иеремот и Ильяс.

27Из потомков Затту:

Элиоенай, Элиашив, Маттания, Иеремот, Завад и Азиза.

28Из потомков Бевая:

Иоханан, Ханания, Заббай и Атлай.

29Из потомков Бани:

Мешуллам, Маллух, Адая, Иашув, Шеал и Иеремот.

30Из потомков Пахат-Моава:

Адна, Келал, Беная, Маасея, Маттания, Бецалил, Биннуи и Манасса.

31Из потомков Харима:

Элиезер, Ишшия, Малхия, Шемая, Шимеон, 32Вениамин, Маллух и Шемария.

33Из потомков Хашума:

Маттенай, Маттата, Завад, Элифелет, Иеремай, Манасса и Шимей.

34Из потомков Бани:

Маадай, Амрам, Уил, 35Беная, Бедея, Келухи, 36Ванея, Меремот, Элиашив, 37Маттания, Маттенай и Иаасу.

38Из потомков Биннуи10:37-38 Или: «Иаасу, 38 Бани, Биннуи».:

Шимей, 39Шелемия, Нафан, Адая, 40Махнадевай, Шашай, Шарай, 41Азарил, Шелемия, Шемария, 42Шаллум, Амария и Юсуф.

43Из потомков Нево:

Иеил, Маттафия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоиль и Беная.

44Все они женились на чужеземках, и некоторые из их жён родили им детей10:44 Или: «и все они отослали своих жён вместе с детьми»..