Swedish Contemporary Bible

Esra 1:1-11

Serubbabels grupp och byggandet av templet

(1:1—6:22)

Den första gruppen av återvändande

(1:1—2:70)

Kung Kyros låter folket återvända

(2 Krön 36:22-23)

1Under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren Kyros tanken att sända ut en förordning som skulle förkunnas över hela hans rike både skriftligt och muntligt, detta för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas:

2”Så säger Kyros, kung av Persien:

Herren, himlens Gud, har gett mig alla jordens riken, och han har befallt mig att bygga ett tempel åt honom i Jerusalem i Juda. 3Vem det än är bland er som tillhör hans folk – må hans Gud vara med honom – ska han nu bege sig till Jerusalem i Juda och bygga Herrens, Israels Guds, hus, som är i Jerusalem. 4Alla som finns kvar ska få hjälp av invånarna på de platser där de bor. De ska få silver och guld, gods och boskap och frivilliga gåvor till Guds hus i Jerusalem.’ ”

Återvändandet ur exilen med Sheshbassar

5Överhuvudena för Juda och Benjamin och prästerna och leviterna, alla, vilkas sinnen Gud hade påverkat, förberedde sig nu för att ge sig iväg och bygga Herrens hus i Jerusalem. 6Alla deras grannar bistod dem med föremål av silver, med guld, gods och boskap och dyrbara gåvor, utöver frivilliga gåvor.

7Kung Kyros lät också hämta de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och ställt i sina egna gudars tempel. 8Kung Kyros av Persien överlämnade dem åt skattmästaren Mitredat, som redovisade dem för Sheshbassar, fursten av Juda.

9Antalet var:

30 kärl av guld,

1 000 av silver,

29 offerkärl1:9 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.,

1030 guldskålar,

410 andra skålar av silver

och 1 000 andra kärl.

11Totalt var det 5 400 guld- och silverföremål. Sheshbassar tog allt detta med sig när de deporterade kom från Babylonien till Jerusalem.

Het Boek

Ezra 1:1-11

De herbouw van de tempel door Cyrus aangekondigd

1In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was, vervulde de Here een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Cyrus ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan die luidde: 2‘Ik, Cyrus, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Here, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. 3Allen in mijn rijk die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Here, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. 4Degenen die níet meegaan, moeten hen die wél gaan, steunen met zilver en goud, allerlei goederen en vee. Deze steun komt bij de vrijwillige gift voor de herbouw van de tempel van God in Jeruzalem.’

5De Geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en Levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. 6Al hun buren hielpen hen zo veel mogelijk en gaven giften mee voor de tempel. 7Koning Cyrus schonk een aantal gouden schalen en andere kostbare voorwerpen. Die had koning Nebukadnessar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. 8Koning Cyrus gaf Mitredat, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbassar, de leider van Juda. 9Cyrus schonk dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 10vierhonderdtien zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. 11In totaal vijfduizendvierhonderd gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbassar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen.