Swedish Contemporary Bible

Apostlagärningarna 1:1-26

Löftet om den heliga Anden – Jesus återvänder till himlen

1I min första bok1:1 Lukasevangeliet. berättade jag, ärade Theofilos, om allt som Jesus började göra och undervisa om 2ända fram till den dag då han togs upp till himlen, efter att han genom den heliga Anden gett sina befallningar till apostlarna1:2 Eller sändebuden. som han hade utvalt. 3Han visade sig för dem efter sitt lidande och bevisade på många sätt för dem att han levde. Under fyrtio dagar visade han sig för dem och talade om Guds rike.

4Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem, sa han till dem: ”Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat och som ni har hört mig tala om! 5Johannes döpte er i vatten men om några få dagar ska ni bli döpta i den heliga Anden.”

6När de var samlade frågade de Jesus: ”Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike?” 7Han svarade då: ”Det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8Men när den heliga Anden kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig, både i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och över hela jorden.”

9Strax efter att han sagt detta, såg de honom lyftas upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10De försökte titta upp mot himlen när han uppsteg, då plötsligt två vitklädda män stod bland dem 11och sa: ”Ni män från Galileen, varför står ni här och tittar upp mot himlen? Denne Jesus som har tagits upp från er till himlen ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom fara upp på.”

Mattias blir vald att ersätta Judas

(Matt 10:2-4; Mark 3:16-19; Luk 6:14-16)

12De återvände då till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget och som ligger en sabbatsväg1:12 Man fick färdas en knapp kilometer på sabbaten. från staden. 13När de kom fram, gick de upp till det rum på andra våningen där de brukade hålla till. Det var Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos, Tomas, Bartolomaios, Matteus, Jakob, son till Alfaios, Simon seloten1:13 Selot betyder ivrare. Antingen var Simon ivrig till sin läggning eller så hade tillhört han ”seloterna”, ett politiskt parti som ville göra uppror mot romarna. Eller: den ivrige, och Judas, son till Jakob. 14Alla dessa höll ihop och bad ständigt tillsammans, så också flera kvinnor, Maria, Jesus mor och Jesus bröder.

15En gång under dessa dagar när omkring 120 troende var samlade, reste sig Petrus upp bland dem och sa: 16”Mina syskon, det som var förutsagt i Skriften skulle gå i uppfyllelse,1:16 Förutsägelsen är citerad i v. 20. som den heliga Anden meddelade genom David om Judas, han som vägledde dem som grep Jesus. 17Han var en av oss med samma uppdrag som vi. 18(Men för de pengar han fick för sitt brott köpte han en åker och där föll han framstupa så att hans kropp sprack och inälvorna rann ut. 19Hela Jerusalems invånare fick kännedom om det, och platsen kallades på deras eget språk Akeldamak som betyder ’Blodsåkern’.) 20Det står nämligen i Psaltaren:

’Låt hans hem stå öde

låt ingen mer bo där’,

och:

’Låt en annan ta hans tjänst.’ 1:20 Se Ps 69:26; 109:8; i det första citatet finns små skillnader till psaltartexten.

21Därför måste nu någon annan som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus kom och gick mitt ibland oss, 22från det att han döptes av Johannes till den dag då han togs upp till himlen, någon av dem måste tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse.”

23Man föreslog då två män: Josef Barsabbas som också kallades Justus och Mattias. 24Sedan bad de: ”Herre, du känner allas hjärtan. Visa oss vilken av de här två som du har utvalt 25till denna tjänst som apostel istället för Judas som svek sitt uppdrag och har gått till den plats där han hör hemma.”

26Sedan kastade de lott som föll på Mattias och han blev vald till apostel tillsammans med de elva.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 1:1-26

Jesusca Diospaj Espiritutami cachashca

1Cʼuyashca Teófilo, Jesús tucui imallata rurashcatapish, yachachishcatapish ñami sarunman punta quillcapi huillashpa cacharcani. 2Jesusca, Paita jahua pachaman apana punllacamami, chai tucuitaca rurashca. Shinallataj jucha illaj Espíritu yuyaita cujpimi, huillagrichun Pai agllashpa mingashcacunatapish, imalla ruranata yachachishpa saquishca. 3Paicunamanmi Jesusca, llaquita apashpa huañushca qʼuipa causarishpaca, Pai causacushcatataj alli yachachun, chuscu chunga punllacama, cutin cutin ricurirca. Chai punllacunapica Dios mandacunmantapish ashtahuanmi yachachirca. 4Paicunahuan tandalla cashparajmi cashna nishpa mandashca:

—Jerusalenmantaca, amaraj maiman ringuichijchu. Ñuca sarun huillashca shinallataj, ñuca Yaya cachasha nishca Paipaj Espíritu shamungacama, caipi shuyanguichijlla. 5Juanca yacullahuanmi bautiźarca, ashtahuanpish cancunaca asha punllacuna qʼuipaca, jucha illaj Espirituhuanmi bautiźashca canguichij— nircami.

6Chashna nijpimi, chaipi tandanacushcacunaca:

—Apunchij Jesús, ¿cunanllatajchu cai llajtataca Israelcunallataj mandachun cugringui?— nishpa tapurcacuna.

7Chashna nijpi, Jesusca cashnami nirca:

—Chaitaca, ñuca Yayallamari yachan. Cancunaca, ima huata, ima punlla Pai chaita ruranataca mana yachanachu canguichij. 8Shina cajpipish jucha illaj Espíritu shamushpami, cancunamanca ñucamanta huillai tucunata cunga. Chaimantami Jerusalenpi, tucui Judeapi, tucui Samariapi, tucui caru llajtacunapipish ñucamanta huillagringuichij— nircami.

9Chashna nishca qʼuipami, paicuna ricucujpi, Jesustaca jahua pachaman huichi aparca. Chaimantaca, pʼuyuhuan pacajpimi, ña mana ricui tucurcacuna. 10Jesús chashna rijta paicuna huichilla ricuracujpica, yurajlla churanata churarishca ishqui runacunaca, ñapish paicunapaj ñaupajpi shayarircallami.

11Paicunaca:

—Galilea runacuna, ¿ima nishpataj huichilla chaparacunguichijlla? Cancunapajmanta jahua pachaman apashca cai Jesusllatajmi tigramunga. Ima shinami rijta ricurcanguichij, chashnallatajmi tigramunga— nircacunami.

Matiastami Judaspaj randi agllashcacuna

12Chai qʼuipami Olivos urcumantaca, Jerusalenman tigramurcacuna. Chai urcuca, Jerusalenmantaca shuj kilómetro shinallapimi. 13Ña Jerusalenman chayashpaca, paicuna poźacushca huasi altibajomanmi huichiyarcacuna. Paicunaca Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Alfeopaj churi Jacobo, Zelote nishca Simón, Jacobopaj huauqui Judaspishmi carcacuna. 14Tucui paicunami huarmicunahuanpish, Jesuspaj mama Mariahuanpish, Paipaj huauquicunahuanpish, Diostaca tucui shunguhuan shuj yuyailla mañaracurcacuna.

15Chai punllacunapi Jesusta crijcunaca, patsaj ishqui chunga shinami tandanacushca carca. Chaicunapaj chaupipimi, Pedroca shayarishpa cashna nirca: 16«Huauquicuna, jucha illaj Espiritumi, Jesusta japinaman shamujcunata pushamuj Judasmantaca Davidta huillachishca. Chaica pajtanatajmi carca. 17Judasca, ñucanchijpurami carca, ñucanchijhuanmi huillashpa purirca. 18Chashna cashpapish pai millaita rurashpa chasquishca cullquihuanca, allpatami randirca. Chaillapitajmi uriman uma urmashpa, huijsa tugyajpi chunllullicunapish tucui tallirirca. 19Tucui Jerusalenpi causajcuna chaita yachashpami, chai allpataca paicunapaj quiquin rimaipi, Acéldama shutita churarcacuna. (Acéldama nishcaca, “Yahuar Allpa” nisha ninmi). 20Chashna tucunatami Salmos Libropica, cashna quillcashca:

“Pai causashca huasica shitashca saquirichun,

chai huasipica pi ama causachun” ninmi.

Shinallataj:

“Pai ruracushcataca shujtaj runa japichun” nicunpishmi.

21Chaipi nicushca shinallataj Jesús ñucanchijhuan cajpiraj, punllanta ñucanchijhuan purij runacuna tiyanmi. 22Paicunaca, Jesusta Juan bautiźashcamantapacha, Jesús jahua pachaman ringacamami ñucanchijhuan puricurcacuna. Jesús causarishcata ñucanchijhuan huillachunca, paicunamanta maijantapish shujta agllashunchij» nircami.

23Pedro chashna nijpica, ishquitami chʼicanchircacuna. Shujtaca, Justo nishca José Barsabasta, caishujtaca Matiastami agllarcacuna. 24Paicunamantami cashna mañarcacuna: «¡Mandaj Dioslla, Quiquinmi tucuicunapaj shunguta rijsingui! Cunanca, cai ishquimanta maijantapish Quiquin agllashcata ñucanchijman ricuchihuai. 25Quiquin agllashca runaca, huillagrichun Quiquin mingashcata ñucanchijhuan rurachun. Judasca mana caźushcamantami, pai maiman rina cashcallamantaj rirca» nishpami mañarca.

26Chashna mañashpa suerteta rurajpica, Matiaspajmi urmarca. Chaimantami Matiastaca, huillagrichun Jesús mingashca chunga shujcunahuan tandachircacuna.