Amos 1 – NUB & NIVUK

Swedish Contemporary Bible

Amos 1:1-15

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen1:1 Se Sak 14:5..

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

New International Version – UK

Amos 1:1-15

1The words of Amos, one of the shepherds of Tekoa – the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash1:1 Hebrew Joash, a variant of Jehoash was king of Israel.

2He said:

‘The Lord roars from Zion

and thunders from Jerusalem;

the pastures of the shepherds dry up,

and the top of Carmel withers.’

Judgment on Israel’s neighbours

3This is what the Lord says:

‘For three sins of Damascus,

even for four, I will not relent.

Because she threshed Gilead

with sledges having iron teeth,

4I will send fire on the house of Hazael

that will consume the fortresses of Ben-Hadad.

5I will break down the gate of Damascus;

I will destroy the king who is in1:5 Or the inhabitants of the Valley of Aven1:5 Aven means wickedness.

and the one who holds the sceptre in Beth Eden.

The people of Aram will go into exile to Kir,’

says the Lord.

6This is what the Lord says:

‘For three sins of Gaza,

even for four, I will not relent.

Because she took captive whole communities

and sold them to Edom,

7I will send fire on the walls of Gaza

that will consume her fortresses.

8I will destroy the king1:8 Or inhabitants of Ashdod

and the one who holds the sceptre in Ashkelon.

I will turn my hand against Ekron,

till the last of the Philistines are dead,’

says the Sovereign Lord.

9This is what the Lord says:

‘For three sins of Tyre,

even for four, I will not relent.

Because she sold whole communities of captives to Edom,

disregarding a treaty of brotherhood,

10I will send fire on the walls of Tyre

that will consume her fortresses.’

11This is what the Lord says:

‘For three sins of Edom,

even for four, I will not relent.

Because he pursued his brother with a sword

and slaughtered the women of the land,

because his anger raged continually

and his fury flamed unchecked,

12I will send fire on Teman

that will consume the fortresses of Bozrah.’

13This is what the Lord says:

‘For three sins of Ammon,

even for four, I will not relent.

Because he ripped open the pregnant women of Gilead

in order to extend his borders,

14I will set fire to the walls of Rabbah

that will consume her fortresses

amid war cries on the day of battle,

amid violent winds on a stormy day.

15Her king1:15 Or / Molek will go into exile,

he and his officials together,’

says the Lord.