Swedish Contemporary Bible

4 Moseboken 1:1-54

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

Nova Versão Internacional

Números 1:1-54

O Recenseamento

1O Senhor falou a Moisés na Tenda do Encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: 2“Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. 3Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de vinte anos para cima, organizados segundo as suas divisões. 4Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los.

5“Estes são os nomes dos homens que os ajudarão:

“de Rúben, Elizur, filho de Sedeur;

6de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai;

7de Judá, Naassom, filho de Aminadabe;

8de Issacar, Natanael, filho de Zuar;

9de Zebulom, Eliabe, filho de Helom;

10dos filhos de José:

de Efraim, Elisama, filho de Amiúde;

de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur;

11de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni;

12de Dã, Aieser, filho de Amisadai;

13de Aser, Pagiel, filho de Ocrã;

14de Gade, Eliasafe, filho de Deuel;

15de Naftali, Aira, filho de Enã”.

16Foram esses os escolhidos da comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel.

17Moisés e Arão reuniram os homens nomeados 18e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de vinte anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, 19conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem:

20Dos descendentes de Rúben, o filho mais velho de Israel:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 21O número dos da tribo de Rúben foi 46.500.

22Dos descendentes de Simeão:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 23O número dos da tribo de Simeão foi 59.300.

24Dos descendentes de Gade:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 25O número dos da tribo de Gade foi 45.650.

26Dos descendentes de Judá:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 27O número dos da tribo de Judá foi 74.600.

28Dos descendentes de Issacar:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 29O número dos da tribo de Issacar foi 54.400.

30Dos descendentes de Zebulom:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 31O número dos da tribo de Zebulom foi 57.400.

32Dos filhos de José:

Dos descendentes de Efraim:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 33O número dos da tribo de Efraim foi 40.500.

34Dos descendentes de Manassés:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 35O número dos da tribo de Manassés foi 32.200.

36Dos descendentes de Benjamim:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 37O número dos da tribo de Benjamim foi 35.400.

38Dos descendentes de Dã:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 39O número dos da tribo de Dã foi 62.700.

40Dos descendentes de Aser:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 41O número dos da tribo de Aser foi 41.500.

42Dos descendentes de Naftali:

Todos os homens de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. 43O número dos da tribo de Naftali foi 53.400.

44Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos doze líderes de Israel, cada um representando a sua família. 45Todos os israelitas de vinte anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com as suas famílias. 46O total foi 603.550 homens.

A Função dos Levitas

47As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, 48pois o Senhor tinha dito a Moisés: 49“Não faça o recenseamento da tribo de Levi nem a relacione entre os demais israelitas. 50Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios; cuidarão dele e acamparão ao seu redor. 51Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão e, sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. 52Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. 53Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança”.

54Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés.