Swedish Contemporary Bible

4 Moseboken 1:1-54

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

New Russian Translation

Числа 1:1-54

Перепись израильского народа

1В первый день второго месяца, во второй год после исхода израильтян из Египта, Господь говорил с Моисеем в шатре собрания в Синайской пустыне. Он сказал:

2– Сделайте перепись израильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. 3Исчисли вместе с Аароном всех израильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. 4Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своей семьи. 5Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

6от Симеона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

7от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

8от Иссахара – Нафанаил, сын Цуара;

9от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10от сыновей Иосифа:

от Ефрема – Элишама, сын Аммиуда;

от Манассии – Гамалиил, сын Педацура;

11от Вениамина – Авидан, сын Гидеония;

12от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13от Асира – Пагиил, сын Охрана;

14от Гада – Элиасаф, сын Дегуила;

15от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16Это те, кто был назначен от общества, вожди отцовских родов. Это главы кланов Израиля.

17Моисей и Аарон с людьми, указанными поименно, 18созвали собрание в первый день второго месяца. Израильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19как повелел Моисею Господь. Так он исчислил их в Синайской пустыне:

20из потомков Рувима, первенца Израиля:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21В роду Рувима их было 46 500.

22Из потомков Симеона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23В роду Симеона их было 59 300.

24Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25В роду Гада их было 45 650.

26Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27В роду Иуды их было 74 600.

28Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29В роду Иссахара их было 54 400.

30Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31В роду Завулона их было 57 400.

32Из сыновей Иосифа:

из потомков Ефрема:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33В роду Ефрема их было 40 500.

34Из потомков Манассии:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35В роду Манассии их было 32 200.

36Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37В роду Вениамина их было 35 400.

38Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39В роду Дана их было 62 700.

40Из потомков Асира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41В роду Асира их было 41 500.

42Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43В роду Неффалима их было 53 400.

44Это мужчины, исчисленные Моисеем и Аароном и двенадцатью вождями Израиля, из которых каждый представлял свою семью. 45Все израильтяне двадцати лет и старше, годные в Израиле к военной службе, были исчислены по их семьям. 46Всего их было 603 550.

47Однако семьи из рода Левия, не были исчислены вместе с остальными. 48Господь сказал Моисею:

49– Не исчисляй род Левия и не включай их в перепись вместе с остальными израильтянами. 50Поручи левитам скинию свидетельства, всю ее утварь и все, что при ней. Пусть они будут носить скинию и всю ее утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг скинии свой лагерь. 51Когда скинию нужно будет перенести, пусть левиты снимают ее, а когда ее нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к ней приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52Израильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своем лагере, под своим знаменем. 53Но левиты будут ставить шатры вокруг скинии свидетельства, чтобы на род израильтян не пал гнев. Левиты будут нести стражу при скинии свидетельства.

54Израильтяне сделали все точно так, как повелел Моисею Господь.