Swedish Contemporary Bible

4 Moseboken 1:1-54

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

New International Reader’s Version

Numbers 1:1-54

The Men of Israel Are Counted

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting. It happened in the Desert of Sinai. The Lord spoke to him on the first day of the second month. It was the second year after the Israelites came out of Egypt. The Lord said, 2“Count all the men of Israel. Make a list of them by their tribes and families. List every man by name. List them one by one. 3Count all the men able to serve in the army. They must be 20 years old or more. I want you and Aaron to make a list of them group by group. 4One man from each tribe must help you. Those who help must be the heads of their families.

5“Here are the names of the men who must help you.

“From the tribe of Reuben will come Elizur, the son of Shedeur.

6From the tribe of Simeon will come Shelumiel, the son of Zurishaddai.

7From the tribe of Judah will come Nahshon, the son of Amminadab.

8From the tribe of Issachar will come Nethanel, the son of Zuar.

9From the tribe of Zebulun will come Eliab, the son of Helon.

10From the tribe of Ephraim will come Elishama, the son of Ammihud.

From the tribe of Manasseh will come Gamaliel, the son of Pedahzur.

Ephraim and Manasseh are Joseph’s two sons.

11From the tribe of Benjamin will come Abidan, the son of Gideoni.

12From the tribe of Dan will come Ahiezer, the son of Ammishaddai.

13From the tribe of Asher will come Pagiel, the son of Okran.

14From the tribe of Gad will come Eliasaph, the son of Deuel.

15From the tribe of Naphtali will come Ahira, the son of Enan.”

16These were the men appointed from the community. They were the leaders of the tribes of their people. They were the heads of the major families in Israel.

17Moses and Aaron went and got the men whose names had been given to them. 18Then Moses and Aaron gathered all the men of Israel together. It was the first day of the second month. The people wrote down the tribe and family they belonged to. The men 20 years old or more were listed by name. They were listed one by one. 19Everything was done just as the Lord had commanded Moses. So Moses counted them in the Desert of Sinai.

20Here is the number of men from the tribe of Reuben. He is Israel’s oldest son.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22Here is the number of men from the tribe of Simeon.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24Here is the number of men from the tribe of Gad.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26Here is the number of men from the tribe of Judah.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28Here is the number of men from the tribe of Issachar.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30Here is the number of men from the tribe of Zebulun.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32Here is the number of men from the tribe of Ephraim. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34Here is the number of men from the tribe of Manasseh. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36Here is the number of men from the tribe of Benjamin.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38Here is the number of men from the tribe of Dan.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40Here is the number of men from the tribe of Asher.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42Here is the number of men from the tribe of Naphtali.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron. The 12 leaders of Israel helped them. There was one leader from each tribe. 45The men who were counted were able to serve in Israel’s army. All of them were 20 years old or more. They were counted family by family. 46The total number of men was 603,550.

47But the families of the tribe of Levi were not counted along with the others. 48The Lord had spoken to Moses. He had said, 49“You must not count the men from the tribe of Levi. Do not include them when you list the other men of Israel. 50Instead, put the Levites in charge of the holy tent. That is where the tablets of the covenant law are kept. The Levites will be in charge of everything that belongs to the holy tent. They must carry the tent and everything that belongs to it. They must take care of it. They must set up camp around it. 51When the holy tent must be moved, the Levites must take it down. And when the tent must be set up, the Levites must do it. Anyone else who approaches it must be put to death. 52The Israelites must set up their tents by military groups. All of them must be in their own camps under their own flags. 53But the Levites must set up their tents around the holy tent. That’s where the tablets of the covenant law are kept. Then I will not be angry with the community of Israel. The Levites will be responsible for taking care of the tent.”

54The Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.