Swedish Contemporary Bible

4 Moseboken 1:1-54

Förberedelser för vandringen

(1:1—10:10)

Den första folkräkningen

(26:1-51)

Gud ger order om en folkräkning

1Den första dagen i andra månaden året efter det att israeliterna lämnat Egypten och kommit till Sinais öken, talade Herren till Mose i uppenbarelsetältet:

2”Räkna hela Israels menighet, alla män i varje stam och familj, varje namn för sig. 3Du och Aron ska mönstra alla vapenföra Israels män från tjugo år och uppåt, häravdelning för häravdelning. 4En man från varje stam, ett familjeöverhuvud, ska hjälpa er. 5Här är namnen på männen som ska hjälpa er:

från Rubens stam Elisur, Shedeurs son,

6från Simons Shelumiel, Surishaddajs son,

7från Judas Nachshon, Amminadavs son,

8från Isaskars Netanel, Suars son,

9från Sebulons Eliav, Helons son,

10från Efraims (Josefs son) Elishama, Ammihuds son,

från Manasse (Josefs son) Gamliel, Pedasurs son,

11från Benjamins Avidan, Gidonis son,

12från Dans Achieser, Ammishaddajs son,

13från Ashers Pagiel, Okrans son,

14från Gads Eljasaf, Deguels son,

15från Naftalis stam Achira, Enans son.”

16Dessa män var utsedda av menigheten och var ledare för sina fäders stammar, de var Israels stamhövdingar.

17Mose och Aron tog dessa namngivna män 18och sammankallade hela menigheten på första dagen i andra månaden. Folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer, varje namn för sig, alla män från tjugo år och uppåt 19som Herren hade befallt Mose. Så mönstrade han dem i Sinaiöknen.

20Av Rubens, Israels förstföddes, stam upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21Av Rubens stam mönstrades 46 500 man.

22Av Simons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23Av Simons stam mönstrades 59 300 man.

24Av Gads ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 25Av Gads stam mönstrades 45 650 man.

26Av Judas ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 27Av Judas stam mönstrades 74 600 man.

28Av Isaskars ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 29Av Isaskars stam mönstrades 54 400 man.

30Av Sebulons ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 31Av Sebulons stam mönstrades 57 400 man.

32Av Efraims, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 33Av Efraims stam mönstrades 40 500 man.

34Av Manasses, Josefs sons, ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 35Av Manasses stam mönstrades 32 200 man.

36Av Benjamins ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 37Av Benjamins stam inmönstrades 35 400 man.

38Av Dans ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 39Av Dans stam mönstrades 62 700 man.

40Av Ashers ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 41Av Ashers stam mönstrades 41 500 man.

42Av Naftalis ättlingar upptecknades släkt för släkt, familj för familj, namn för namn alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 43Av Naftalis stam mönstrades 53 400 man.

44Dessa mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som representerade var sin stamfamilj. 45Alla vapenföra israeliter från tjugo år och uppåt mönstrades alltså familjevis. 46Sammanlagt räknades 603 550 stridsdugliga män vid mönstringen.

47Leviternas fädernestam räknades dock inte i mönstringen tillsammans med de andra. 48Herren talade nämligen till Mose: 49”Du ska inte räkna Levis stam i mönstringen av israeliterna. 50Du ska ge dem i uppdrag att bära förbundstecknets boning och utföra allt som hör samman med den och alla dess redskap och sköta om dem. De måste bo nära tältet 51och när det ska flyttas är det leviternas sak att ta ner det och att sätta upp det igen vid nästa lägerplats. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52Varje israelit ska slå läger tillsammans och under eget banér, efter sina häravdelningar. 53Leviternas tält ska slås upp runt förbundstecknets boning för att Guds vrede inte ska komma över Israels meninghet. Leviterna är ansvariga för den och dess skötsel.”

54Alla dessa befallningar som Herren hade gett Mose efterföljdes av israeliterna.

Священное Писание

Числа 1:1-54

Перепись исраильского народа

1В первый день второго месяца (в середине весны), во второй год после исхода исраильтян из Египта, Вечный1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. говорил с Мусой в шатре встречи в Синайской пустыне. Он сказал:

2– Сделайте перепись исраильского народа по кланам и семьям, перечисляя каждого мужчину по имени, одного за другим. 3Исчисли вместе с Харуном всех исраильтян, годных к военной службе, от двадцати лет и старше, по ополчениям. 4Пусть от каждого рода вам помогает один человек, который является главой своего семейства. 5Вот имена тех, кто будет вам помогать:

от Рувима – Элицур, сын Шедеура;

6от Шимона – Шелумиил, сын Цуришаддая;

7от Иуды – Нахшон, сын Аминадава;

8от Иссахара – Нетанил, сын Цуара;

9от Завулона – Элиав, сын Хелона;

10от сыновей Юсуфа:

от Ефраима – Элишама, сын Аммихуда;

от Манассы – Гамалиил, сын Педацура;

11от Вениамина – Авидан, сын Гидеони;

12от Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая;

13от Ашира – Пагиил, сын Охрана;

14от Гада – Элиасаф, сын Деуила;

15от Неффалима – Ахира, сын Енана.

16Это те, кто был назначен от общества исраильтян, вожди отцовских родов. Это главы кланов Исраила.

17Муса и Харун с людьми, указанными поимённо, 18созвали собрание в тот самый день, когда Вечный говорил с Мусой. Исраильтяне объявляли свои родословия по кланам и семьям, и мужчины от двадцати лет и старше были перечислены по именам, один за другим, 19как повелел Мусе Вечный. Вот как он исчислил их в Синайской пустыне.

20Из потомков Рувима, первенца Исраила:

все мужчины от двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 21В роду Рувима их было 46 500.

22Из потомков Шимона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были исчислены и перечислены по именам, один за другим, по свидетельствам их кланов и семей. 23В роду Шимона их было 59 300.

24Из потомков Гада:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 25В роду Гада их было 45 650.

26Из потомков Иуды:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 27В роду Иуды их было 74 600.

28Из потомков Иссахара:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 29В роду Иссахара их было 54 400.

30Из потомков Завулона:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 31В роду Завулона их было 57 400.

32Из сыновей Юсуфа:

из потомков Ефраима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 33В роду Ефраима их было 40 500.

34Из потомков Манассы:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 35В роду Манассы их было 32 200.

36Из потомков Вениамина:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 37В роду Вениамина их было 35 400.

38Из потомков Дана:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 39В роду Дана их было 62 700.

40Из потомков Ашира:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 41В роду Ашира их было 41 500.

42Из потомков Неффалима:

все мужчины двадцати лет и старше, годные к военной службе, были перечислены по именам, по свидетельствам их кланов и семей. 43В роду Неффалима их было 53 400.

44Это мужчины, исчисленные Мусой, Харуном и двенадцатью вождями Исраила, каждый из которых представлял свою семью. 45Все исраильтяне от двадцати лет и старше, годные к военной службе в Исраиле, были исчислены по их семьям. 46Всего их было 603 550.

47Однако семьи из рода Леви не были исчислены вместе с остальными.

48Вечный сказал Мусе:

49– Не исчисляй род Леви и не включай их в перепись вместе с остальными исраильтянами. 50Поручи левитам шатёр соглашения, всю его утварь и всё, что при нём. Пусть они носят священный шатёр и всю его утварь, пусть заботятся о них и разбивают вокруг шатра свой лагерь. 51Когда священный шатёр нужно будет перенести, пусть левиты снимают его, а когда его нужно будет поставить, то пусть и это делают они. Если к шатру приблизится посторонний, он будет предан смерти. 52Исраильтяне будут ставить шатры по ополчениям, каждый в своём стане, под своим знаменем. 53Но левиты будут ставить шатры вокруг шатра соглашения, чтобы на народ Исраила не пал гнев. Левиты будут нести стражу при шатре соглашения.

54Исраильтяне сделали всё точно так, как повелел Мусе Вечный.