Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 1:1-18

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus, i enlighet med löftet om livet som finns i Kristus Jesus.

2Till Timotheos, mitt kära barn1:2 Paulus kallade Timotheos sitt barn, eftersom han hade fört honom till tro på Jesus. Jfr 1 Tim 1:2..

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.

Var trogen i din uppgift

3Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar, med rent samvete, när jag dag och natt ständigt kommer ihåg dig i mina böner.

4Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen och fyllas av glädje. 5Jag minns också den uppriktiga tro du har, den som fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike. Jag är övertygad om att samma tro nu finns i dig.

6Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den nådegåva Gud gav dig, när jag lade mina händer på dig. 7Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. 8Därför ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre, och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också, för Gud ska ge dig kraft.

9Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd, som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början, 10men som nu har uppenbarats när vår Frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har brutit dödens makt och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 11som jag har utsetts att vara apostel, förkunnare och lärare för. 12Det är också därför som jag får lida. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är säker på att han också kan bevara det som har anförtrotts mig, ända till den dagen.

13Ta det som du har hört från mig som modell för en sund undervisning, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. 14Bevara genom den heliga Anden som bor i oss det goda som du är anförtrodd.

15Som du vet har alla i provinsen Asien1:15 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet. Huvudstaden hette Efesos. svikit mig, även Fygelos och Hermogenes. 16Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforos och alla i hans hus, för han har ofta uppmuntrat mig och inte skämts för mina kedjor. 17När han kom till Rom letade han efter mig överallt tills han hittade mig. 18Må Herren visa barmhärtighet mot honom på den dagen. Dessutom var han till enorm hjälp i Efesos, det vet du bättre än någon annan.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Timoteo 1:1-18

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani. Taita Dios Cristo Jesusmanta causaita cusha nishcatami huillacuni.

2Caitaca can Timoteomanmi quillcani: Canca ñuca cʼuyashca churi shinami cangui.

Canmanca Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish, jatunta cʼuyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun.

‘Mingashcataca alli pajtachicuilla’ nishcami

3Tutapish punllapish Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpami, mana samashpa pagui nicunilla. Ñuca Diostaca, ñuca ñaupa yayacuna shinallataj, ima mapa yuyai illajllamari imatapish Paipajlla ruracuni. 4Ñucaca, can huacashcata yuyaricunillami. Chaimantami ñuca shungu cushicuchun, ñuca ñahuihuantaj cantaca ricusha nini. 5Cantaca, mana nij tucushpalla, crijtaj cashcataca yuyaricunillami. Cambaj abuela Loidapish, cambaj mama Eunicepish, paicunami punta alli crijcuna carca. Cantapish paicuna shinallataj, alli crij cashcata rijsinimi. 6Chashna cajpimi, cambaj jahuapi ñuca maquita churajpi Dios canman cushca ruranataca, huañucuj ninata ashtahuan japichij shina, alli catilla nini. 7Taita Diosca ñucanchijmanca, manchana yuyaita cuj espiritutaca mana curcachu. Ashtahuanpish imatapish rurai tucujta, cʼuyajta, quiquinllataj jarcarijta ruraj Espiritutamari curca.

8Chaimanta Apunchij Jesusta huillanatapish, Paita huillacushcamanta preźu tiyacuj ñucamantapish ama pingaringuichu. Ashtahuanpish Taita Dios llaquita apai tucunata cushcahuanca, canpish alli huillaimantaca llaquita apailla. 9Diosmari ñucanchijtaca, Paipajlla causachun cayashpa quishpichirca. Mana ñucanchij ima allita rurashcamantachu, chashnaca rurarca. Ashtahuanpish Paillatajmi tucuipaj ñaupa chashna ruranata munashca. Chaimantami, mana cʼuyaipajta Cristo Jesusllamanta cʼuyashpalla, ñucanchijtaca quishpichirca. 10Chashna rurasha nicushcatamari, Diosca ñucanchijta Quishpichij Jesucristota cachashpa, cunan ricuchirca. Pai shamushpamari, alli huillaita huillashpa, huañuitaca anchuchishpa, mana tucurij causaita achijman llujshichishpa ricuchirca. 11Chaita mana israelcunaman huillachunmari, ñucataca churarca. Chaimantami paicunaman huillajpish, huillagrichun mingashcapish, yachachijpish cani. 12Ñucaca, chaita pajtachingaraicumi, cai llaquicunataca apacuni. Chashna llaquita apacushpapish, manataj pingarinichu. Ñucaca, Pita crishcata yachanimari. Pai ñucaman mingashcatapish, shamuj punllacama Pai huaquichi tucuna cashcata yachanimi.

13Allita ñuca yachachishcataca, chai yuyai huaquichingui. Cristo Jesuspi shunguta churashpa, paita cʼuyashpa caticunguilla. 14Dios canman mingashca sumaj ruranataca, ñucanchijpi causacuj Diospaj jucha illaj Espirituhuan alli pajtachicunguilla.

15Asiamanta cajcuna tucuicuna ñucata shitashpa rishcataca, canllataj yachanguimi. Figelopish, Hermogenespish chai ñucata shitashpa rijcunapurami.

16Onesiforollami ñuca llaquihuan cajpica, tauca cutin cushichij shamurca. Paica, cadenacunahuan ñuca huatashca cajpipish, mana pingarircachu. Chaimanta Apunchij Jesusca, paipaj huasipi cajcunataca achcata llaquichun. 17Onesiforoca, Romaman chayamushpapish, ñucataca japingacamami mashcarca. 18Paica, Efesopipish ñucanchijta llaquishpa, achca allicunata rurashcataca canllataj allimari yachangui. Pai chashna cashcamantaca, shamuj punllapica Apunchij Jesusca, paita ashtahuan llaquishca cachun.