Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonikerbrevet 1:1-12

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

2Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Uppmuntran under förföljelse

3Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. 4Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.

5Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för. 6Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er. 7Ni som nu lider ska få vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus kommer tillbaka från himlen och visar sig med sina mäktiga änglar, 8i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. 9Dessa människor ska straffas med evigt fördärv och skiljas från Herrens närvaro och hans makt och härlighet, 10den dag han kommer för att förhärligas i sina heliga och hyllas bland alla som tror. Och ni har ju trott på vårt vittnesbörd.

11Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro. 12Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

2 Tesalonicenses 1:1-12

1Pablohuan, Silvanohuan, Timoteohuanmi,

Tesalonicapi tandanacuj crijcunaman quillcanchij. Cancunaca, ñucanchij Yaya Diospaj, Apunchij Jesucristopajmari canguichij.

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca jatun cʼuyaitapish, sumaj causaitapish cushca cachun.

Crijcunamantami Diosta mañashpa pagui nishca

3Huauqui, panicuna, cancunaca ashtahuan sinchi crijcunamari tucushpa caticunguichij. Caishuj chaishujpish ashtahuanmari cʼuyanacucunguichij. Chaimantami Taita Diostaca cancunamanta pagui nicunalla canchij. 4Cancunata pʼiñajcuna macashpa llaquichijpipish, mana pʼiñarishpa, Diospi shunguta churashpa chai llaquitaca apacunguichijllamari. Cancuna chashna cashcata, shujtaj crij tandanacushcacunahuan parlanacushpaca, achcatamari cancunamantaca cushicunchij. 5Cancuna chashna llaquicunata apashpaca, Taita Diosca cashcatataj llaquichina cashcatami ricuchinguichij. Cancunaca, Taita Dios mandacunman yaicunalla cangapajmi, chashna llaquicunataca apacunguichij.

6Taita Diosca cashcata rurajmi. Chaimanta, cancunata llaquichijcunata llaquichishpaca, cashcallatatajmi ruranga. 7Apunchij Jesusca cancunatapish, ñucanchijtapish tucui llaquicunamanta samachingami. Jahua pachamanta, tucuita rurai tucuj paipaj angelcunandij, nina lunyacuj chaupipi shamujpimi, chashnaca ruranga. 8Taita Diosta mana yuyarijcunatapish, Apunchij Jesucristomanta huillashca alli huillaita mana caźujcunatapish llaquichingapajmi shamunga. 9Chai llaquichina cajcunaca, huiñaitami chingachishca cangacuna. Apunchij Jesucristopaj ñaupajmantapish, Pai sumaj, tucuita rurai tucujpajmantapish carumanmi shitashca cangacuna. 10Chashna llaquichina punllapi Pai shamujpica, Paita crij tucui paipajcunami Paitaca sumajyachishpa, cushicuihuan ricungacuna. Ñucanchij huillashcata cancuna crishcamantami, chashnaca canga.

11Cancunataca, ñucanchij Taita Dios agllashcacuna shinataj cachun nishpami, Paitaca mañaracunchijlla. Allillata rurana yuyaihuan, crishpalla cancuna ima allita rurasha nishcatapish, Tucuita Rurai Tucuj Diosllataj pajtachichun nishpami mañacunchijlla. 12Ñucanchij Taita Diospish, Apunchij Jesucristopish jatunta cʼuyaj cashcamanta, cancuna chashna allita rurashpaca, Apunchij Jesucristo sumaj cashcatami ricuchinguichij. Shinallataj Paipish cancunataca alli ningami.