Swedish Contemporary Bible

2 Petrusbrevet 1:1-21

Hälsning

1Från Simon Petrus, som är tjänare och apostel1:1 Eller sändebud. åt Jesus Kristus.

Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

2Allt rikare nåd och frid åt er genom kunskap om Gud och vår Herre Jesus.

Tron måste följas av praktisk handling

3Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. 4Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.

5Gör därför allt för att omsätta er tro i praktisk handling och öka er kunskap, 6och utöver kunskap självbehärskning, utöver självbehärskning uthållighet, utöver uthållighet gudsfruktan, 7utöver gudsfruktan vänskap mellan trossyskonen, och utöver vänskapen syskonkärlek. 8För ju mer dessa egenskaper finns hos er och får växa till, desto mer användbara och produktiva blir ni i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9Men den som saknar dem är blind och närsynt och har glömt att han blivit renad från sina tidigare synder.

10Syskon, gör därför ert bästa för att bekräfta er kallelse och ställning som utvalda. Gör ni det, kommer ni aldrig att falla, 11utan ni ska välkomnas att träda in i vår Herre och Frälsare Jesus Kristus eviga rike.

12Därför tänker jag fortsätta att påminna er om allt detta, även om ni redan känner till det och håller fast vid den sanning som ni äger. 13Men jag ser det som befogat att fortsätta att påminna er, så länge jag lever kvar i min kropps tält. 14Jag vet ju att jag snart måste lämna det, för det har vår Herre Jesus Kristus låtit mig veta. 15Därför vill jag göra allt för att ni alltid ska minnas detta efter att jag är borta.

Profeternas budskap om Jesus är sant

16Det var inte några skickligt uttänkta myter vi följde när vi berättade för er om vår Herre Jesus Kristus makt och ankomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17Han fick äran och härligheten från Gud Fadern, när en röst kom till honom från den majestätiska härligheten: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.” 18Vi hörde själva den rösten när vi var med honom på det heliga berget.1:18 Mark 9:2-7 och Luk 9:28-35.

19Så mycket säkrare står nu det profetiska budskapet för oss, och ni gör väl om ni håller er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills morgonstjärnan1:19 Morgonstjärnan syftar på Kristus och var en symbol för seger och makt. Jfr Upp 22:16. går upp i era hjärtan.

20Men framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kunnat läggas ut av profeten själv. 21Ingen profetia har ju kommit till av mänsklig vilja, utan den heliga Anden har drivit människor till att tala vad de fått av Gud.

New International Version – UK

2 Peter 1:1-21

1Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ,

To those who through the righteousness of our God and Saviour Jesus Christ have received a faith as precious as ours:

2Grace and peace be yours in abundance through the knowledge of God and of Jesus our Lord.

Confirming one’s calling and election

3His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. 4Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires.

5For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; 6and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; 7and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love. 8For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. 9But whoever does not have them is short-sighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins.

10Therefore, my brothers and sisters,1:10 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family. make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, 11and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ.

Prophecy of Scripture

12So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. 13I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, 14because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. 15And I will make every effort to see that after my departure you will always be able to remember these things.

16For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. 17He received honour and glory from God the Father when the voice came to him from the Majestic Glory, saying, ‘This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.’1:17 Matt. 17:5; Mark 9:7; Luke 9:35 18We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain.

19We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. 20Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet’s own interpretation of things. 21For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.