Swedish Contemporary Bible

2 Johannesbrevet 1:1-13

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar. som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.1:7 Se not till 1 Joh 4:2. Varje sådan är en bedragare, en antikrist1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni1:8 Enligt en del handskrifter: vi. har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.

Vietnamese Contemporary Bible

2 Giăng 1:1-13

Lời Chào Thăm

1Đây là thư của Giăng, một trưởng lão của Hội Thánh.

Kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh mà tôi cũng như tất cả những người đã biết chân lý đều rất yêu mến— 2vì chân lý tồn tại trong chúng ta và ở với chúng ta muôn đời.

3Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu—Con Ngài—ban cho chúng ta ơn phước, nhân từ, bình an trong chân lý và tình yêu.

Sống trong Chân Lý

4Tôi rất vui mừng được gặp một số anh chị em tín hữu của quý Hội Thánh tại đây và thấy họ sống theo chân lý như Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta.

5Thưa bà và các anh chị em, tôi xin ân cần nhắc nhở quy luật Đức Chúa Trời ban cho chúng ta từ đầu là chúng ta phải yêu thương nhau. 6Nếu chúng ta yêu Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành mệnh lệnh Ngài, và ngay từ ban đầu Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau.

Coi Chừng Giáo Sư Giả

7Hãy coi chừng các lãnh đạo giả dối đã xuất hiện ở nhiều nơi; họ không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian trong hình hài xương thịt như chúng ta. Đó là người lừa gạt, kẻ phản Chúa Cứu Thế. 8Anh chị em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh chị em đã dày công gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa. 9Vì nếu anh chị em xa lìa lời dạy của Chúa Giê-xu, anh chị em sẽ mất Đức Chúa Trời, nhưng nếu anh chị em vâng giữ giáo huấn của Chúa Cứu Thế, anh chị em sẽ có cả Chúa Cha và Chúa Con.

10Nếu có ai đến giảng dạy anh chị em mà không tin lời dạy của Chúa Giê-xu, đừng rước họ vào nhà, cũng đừng hoan nghênh họ. 11Nếu tiếp đón họ là đồng lõa với họ làm việc ác.

Kết Luận

12Tôi còn có nhiều điều cần nói, nhưng không muốn viết ra đây. Mong sẽ có dịp đến thăm bà và các anh chị em để chúng ta trực tiếp nói hết mọi chuyện với nhau thì tốt hơn, lúc ấy tất cả chúng ta đều vui mừng trọn vẹn.

13Các tín hữu tại đây kính lời chào thăm bà và quý Hội Thánh.