Swedish Contemporary Bible

1 Timotheosbrevet 1:1-20

Hälsning

1Från Paulus, som är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp.

2Till Timotheos, hans äkta barn i tron.

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.

Varning för falska läror

3Jag vill att du stannar i Efesos, så som jag bad dig innan jag reste till Makedonien. Vissa personer i Efesos sprider nämligen falska läror, och jag vill att du förmanar dem så att de slutar med detta 4och inte fortsätter att forska i myter och ändlösa släktlistor. Sådant leder bara till oenighet och främjar inte Guds plan, som verkar genom tron. 5Målet för dina förmaningar ska vara kärlek från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. 6Vissa har helt lämnat detta och ägnar sig åt att tala om meningslösheter. 7De vill bli lärare i lagen, men förstår inte vad de själva säger eller vad de med en sådan självsäkerhet talar om.

8Vi vet att lagen är god, om den bara används rätt. 9Vi vet ju att den inte finns till för de rättfärdiga, utan för dem som struntar i den och bryter mot den, för ogudaktiga och syndiga människor, för oheliga och gudlösa, för sådana som slår sin far och mor, för mördare,1:9 Eller: som mördar sina föräldrar eller andra människor. 10för dem som lever i sexuell omoral eller homosexualitet, för kidnappare, för dem som ljuger eller vittnar falskt, och för alla andra som gör sådant som strider mot den sunda läran. 11Så är det i enlighet med evangeliet om den välsignade Gudens härlighet, det budskapet som har anförtrotts åt mig.

Paulus tackar Jesus för hans kärlek och förlåtelse

12Jag tackar Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, för att han ansåg mig värd förtroendet att bli hans tjänare, 13trots att jag tidigare hånade honom och var en våldsam förföljare. Men han förbarmade sig över mig, eftersom jag agerade i okunnighet och otro. 14Vår Herres nåd var överflödande, med tro och kärlek i Kristus Jesus.

15Detta budskap är tillförlitligt och i sin helhet värt att ta emot. Kristus Jesus kom ju hit till världen för att rädda syndare, och bland dem är jag den störste. 16Men jag fick förbarmande, för att Kristus skulle visa vilket oändligt tålamod han har med mig och göra mig till en förebild för dem som kommer till tro på honom och får evigt liv. 17Äran och härligheten tillhör evighetens Kung, den oförgänglige, den osynlige, den som ensam är Gud, i all evighet! Amen.

Timotheos uppdrag

18Timotheos, mitt barn, jag ger dig uppdraget att förmana, i enlighet med de profetior som uttalats om dig, så att du med deras hjälp kan kämpa den goda kampen, 19hålla fast vid tron och ha ett gott samvete. Vissa har struntat i sådant och lidit skeppsbrott i tron. 20Bland dem är Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan, för att de ska lära sig att inte häda.

Ang Pulong Sang Dios

1 Timoteo 1:1-20

1Ako si Pablo nga apostol ni Cristo Jesus suno sa sugo sang Dios nga aton Manluluwas kag ni Cristo Jesus nga amo ang paglaom naton.1:1 amo ang paglaom naton: ukon, nagahatag sang paglaom sa aton. 2Nagapangamusta ako sa imo, Timoteo, bilang akon matuod nga anak sa pagtuo.

Kabay pa nga mabaton mo ang bugay,1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kaluoy, kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga Amay kag kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.

Pauntaton ang mga Nagatudlo sang Sala nga mga Pagpanudlo

3Gusto ko nga kon mahimo dira ka lang anay sa Efeso. Indi bala amo ini ang akon pangabay sa imo sadto anay sang nagapakadto ako sa Macedonia? Kay may mga tawo dira nga sala ang ila ginatudlo kag kinahanglan nga pauntaton sila. 4Silingon mo sila nga indi sila mag-usik sang ila tion sa mga sugid-sugid sang mga tigulang kag sa pag-usoy kon sin-o ang ila mga katigulangan. Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagabinais-bais ang mga tawo. Kag ang ini nga mga butang indi makabulig agod mahibaluan nila ang kabubut-on sang Dios. Ini mahibaluan lang naton paagi sa pagtuo. 5Ang katuyuan sining akon sugo sa ila wala sing iban kundi amo nga maghigugmaanay sila. Kag makahigugmaanay lang sila kon matinlo ang ila tagipusuon kag konsensya kag sinsero ang ila pagtuo. 6Ang iban dira nagtalikod na sa sini nga mga ginpanghambal ko kag nagsagad diskusyon sang mga butang nga wala sing pulos. 7Gusto nila nga mangin manunudlo sang Kasuguan sang Dios, pero wala gani sila kahibalo kon ano ang ila ginahambal ukon ginapilit nga patihan.

8Nahibaluan ta nga ang Kasuguan maayo kon husto ang paggamit sini. 9Dapat man naton dumdumon nga ang Kasuguan wala ginhimo para sa mga matarong, kundi ginhimo ini para sa mga malinapason, sa mga matig-a sang ulo, sa mga wala nagakilala sa Dios, sa mga makasasala, sa mga indi diosnon ukon relihiyuso, sa mga manugpatay sang ila amay ukon iloy, sa mga manugpatay sang ila isigkatawo, 10sa mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, sa mga nagauluasawa sa ila kapareho nga lalaki, sa mga nagapangkidnap, sa mga butigon, sa mga nagatestigo sang indi matuod, kag sa bisan sin-o nga nagakontra sa husto nga pagpanudlo 11suno sa Maayong Balita, ang Maayong Balita parte sa makagagahom kag bulahan nga Dios nga gintugyan sa akon nga itudlo sa mga tawo.

Salamat sa Dios sa Iya Kaluoy

12Nagapasalamat ako kay Cristo Jesus nga aton Ginoo nga naghatag sa akon sang kabaskog sa pagpangabudlay para sa iya, kay ginkabig niya ako nga masaligan. Gani ginpili niya ako nga mag-alagad sa iya, 13bisan matuod nga sang una ginpasipalahan ko siya. Luwas pa sina ginhingabot ko kag ginpakahuy-an ang mga nagatuo sa iya. Pero ginkaluoyan ako sang Dios, kay sadto anay wala pa ako nagatuo, gani wala ako nakahibalo kon ano ang akon ginahimo. 14Dako gid ang bugay sang aton Ginoo sa akon kay1:14 kay: ukon, kag. ginhatagan niya ako sang pagtuo kag paghigugma, nga nangin aton tungod nga ara na kita kay Cristo Jesus. 15Ining akon ihambal matuod kag dapat gid nga batunon kag tuohan sang tanan: nag-abot si Cristo Jesus diri sa kalibutan agod luwason ang mga makasasala. Kag nahibaluan ko nga ako gid ang pinakamakasasala sa tanan. 16Pero ginkaluoyan ako agod mapakita ni Cristo Jesus ang iya pagkamabinatason sa tanan, bisan sa pinakamakasasala. Ang ginhimo ni Cristo sa akon nagaserbi nga halimbawa sa iban nga magatuo sa iya kag magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. 17Kabay pa nga padunggan kag dayawon permi ang Hari nga wala sing katapusan kag wala sing kamatayon. Indi siya makita sang tawo kag siya lang ang Dios.

18Timoteo, ginakabig ko ikaw nga akon anak, gani amo ini ang akon bilin sa imo: Dumduma ang mga ginhambal sang mga propeta sadto anay parte sa imo, agod paagi sini makabato ka sing maayo sa mga nagakontra sa kamatuoran. 19Tipigi ang imo pagtuo kag dapat matinlo permi ang imo konsensya. Ang iban wala nagpamati sa ila konsensya, gani nadula ang ila pagtuo 20pareho kay Hymeneus kag kay Alexander. Ini nga mga tawo gintugyan ko na kay Satanas agod mahibaluan nila nga indi maayo ang magpasipala sa Dios.