Swedish Contemporary Bible

1 Petrusbrevet 1:1-25

Hälsning

1Från Petrus, som är apostel1:1 Eller sändebud. åt Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

Till de utvalda som bor utspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. 2Enligt Guds, vår Faders, plan är ni helgade i Anden och bestämda till lydnad inför Jesus Kristus och rening genom hans blod.

Nåd och frid åt er i rikaste mått!

Hoppet om evigt liv

3Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från de döda, 4hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort och som är förvarat åt er i himlen. 5Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

6Var därför glada och jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. 7Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som är äkta blir kvar, det som är långt mer värt än guld som förädlas i eld men ändå förgås, det som blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

8Ni älskar honom trots att ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig, härlig glädje, 9eftersom ni snart ska nå målet för er tro, räddningen för era liv.

10Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. 11De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. 12Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.

Håll er rena från synden

13Spänn därför bältet om livet och var nyktra. Sätt allt ert hopp till den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbaras. 14Som lydiga barn, låt er inte längre drivas av de begär som styrde er medan ni fortfarande var okunniga. 15Liksom han som har kallat er är helig, så ska ni också leva ett alltigenom heligt liv. 16Det står ju skrivet: ”Ni ska vara heliga, för jag är helig.”1:16 Se 3 Mos 11:44-45; 19:2; 20:7.

17Om ni kallar honom Fader när ni ber, han som utan att göra någon skillnad på människor dömer var och en efter hans gärningar, lev då i gudsfruktan under den tid av främlingskap som ni lever här. 18Ni vet själva att det inte var med något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. 19Nej, det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. 20Han var utsedd redan innan världen skapades, men det var först nu vid tidens slut som han uppenbarades för er skull. 21Genom honom tror ni på Gud, som uppväckte honom från de döda och förhärligade honom, så att ni kan tro och hoppas på Gud.

22Ni har renat er själva genom att lyda sanningen och kan nu visa varandra en uppriktig syskonkärlek. Älska varandra av hela hjärtat. 23Ni har ju blivit födda på nytt, inte genom en förgänglig säd utan genom en oförgänglig, genom Guds levande och bestående ord. 24För

”Människan1:24 Ordagrant: Allt kött är som gräset,

och all hennes prakt är som ängsblomman.

Gräset torkar och blomman faller av.

25Men Herrens ord består i evighet.”1:25 Se Jes 40:6-8.

Och det är detta budskap som nu har förkunnats för er.

New International Reader’s Version

1 Peter 1:1-25

1I, Peter, am writing this letter. I am an apostle of Jesus Christ.

I am sending this letter to you, God’s chosen people. You are people who have had to wander in the world. You are scattered all over the areas of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. 2You have been chosen in keeping with what God the Father had planned. That happened through the Spirit’s work to make you pure and holy. God chose you so that you might obey Jesus Christ. God wanted you to be in a covenant relationship with him. He established this relationship by the blood of Christ.

May more and more grace and peace be given to you.

Peter Praises God for a Living Hope

3Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new birth and a living hope. This hope is living because Jesus Christ rose from the dead. 4He has given us new birth so that we might share in what belongs to him. This is a gift that can never be destroyed. It can never spoil or even fade away. It is kept in heaven for you. 5Through faith you are kept safe by God’s power. Your salvation is going to be completed. It is ready to be shown to you in the last days. 6Because you know all this, you have great joy. You have joy even though you may have had to suffer for a little while. You may have had to suffer sadness in all kinds of trouble. 7Your troubles have come in order to prove that your faith is real. Your faith is worth more than gold. That’s because gold can pass away even when fire has made it pure. Your faith is meant to bring praise, honor and glory to God. This will happen when Jesus Christ returns. 8Even though you have not seen him, you love him. Though you do not see him now, you believe in him. You are filled with a glorious joy that can’t be put into words. 9You are receiving the salvation of your souls. This salvation is the final result of your faith.

10The prophets searched very hard and with great care to find out about this salvation. They spoke about the grace that was going to come to you. 11They wanted to find out when and how this salvation would come. The Spirit of Christ in them was telling them about the sufferings of the Messiah. These were his sufferings that were going to come. The Spirit of Christ was also telling them about the glory that would follow. 12It was made known to the prophets that they were not serving themselves. Instead, they were serving you when they spoke about the things that you have now heard. Those who have preached the good news to you have told you these things. They have done it with the help of the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

Be Holy

13So be watchful, and control yourselves completely. In this way, put your hope in the grace that lies ahead. This grace will be brought to you when Jesus Christ returns. 14You should obey your Father. You shouldn’t give in to evil desires. They controlled your life when you didn’t know any better. 15The God who chose you is holy. So you should be holy in all that you do. 16It is written, “Be holy, because I am holy.” (Leviticus 11:44,45; 19:2)

17You call on a Father who judges each person’s work without favoring one over another. So live as outsiders during your time here. Live with the highest respect for God. 18You were set free from an empty way of life. This way of life was handed down to you by your own people of long ago. You know that you were not bought with things that can pass away, like silver or gold. 19Instead, you were bought with the priceless blood of Christ. He is a perfect lamb. He doesn’t have any flaws at all. 20He was chosen before God created the world. But he came into the world for your sake in these last days. 21Because of what Christ has done, you believe in God. It was God who raised him from the dead. And it was God who gave him glory. So your faith and hope are in God.

22You have made yourselves pure by obeying the truth. So you have an honest and true love for each other. So love one another deeply, from your hearts. 23You have been born again by means of the living word of God. His word lasts forever. You were not born again from a seed that will die. You were born from a seed that can’t die. 24It is written,

“All people are like grass.

All their glory is like the flowers in the field.

The grass dries up. The flowers fall to the ground.

25But the word of the Lord lasts forever.” (Isaiah 40:6–8)

And this is the word that was preached to you.