Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 46:1-34

Jakobs hela familj flyttar till Egypten

1Israel gav sig alltså iväg med alla sina tillhörigheter. När han kom till Beer Sheva offrade han slaktoffer till sin far Isaks Gud. 2Under natten talade Gud i en syn till Israel. ”Jakob! Jakob!” sa han. ”Ja, här är jag”, svarade Jakob. 3”Jag är Gud”, sa Gud, ”din fars Gud. Var inte rädd för att resa ned till Egypten, för jag ska göra dig till ett stort folk där. 4Jag ska följa dig till Egypten, och jag ska föra dig tillbaka därifrån. Josefs hand kommer att sluta dina ögon.”

5Då lämnade Jakob Beer Sheva. Israels söner tog med sig sin far Jakob, tillsammans med sina barn och hustrur, och de reste med de vagnar som farao hade skickat för att hämta dem.

6De tog med sig sina djur och alla de ägodelar som de samlat i Kanaans land, och så kom Jakob och hela hans familj till Egypten. 7Jakob tog med sig alla sina barn, söner och döttrar, sonsöner och sondöttrar, hela sin släkt.

8Här följer namnen på Israels söner som kom till Egypten, Jakob och hans söner, av vilka Ruben var den förstfödde:

9Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi.

10Simons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, vars mor var en kanaaneisk kvinna.

11Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

12Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach. Er och Onan hade dock dött i Kanaan. Peres söner hette Hesron och Hamul.

13Isaskars söner var Tola, Puva, Jashuv och Shimron.

14Sebulons söner var Sered, Elon och Jachleel.

15Dessa var alla ättlingar till Jakob och Lea, och tillsammans med dottern Dina, som också föddes åt Jakob i Paddan Aram, var de trettiotre personer.

16Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli.

17Ashers söner var Jimna, Jishva och Jishvi, Beria och de hade en syster som hette Serach. Berias söner hette Hever och Malkiel.

18Dessa sexton personer var barn till Jakob och Silpa, den slavflicka som Lea fått av sin far Laban.

19Jakobs och hans hustru Rakels söner var Josef och Benjamin.

20Josefs söner var Manasse och Efraim, födda i Egypten av Asenat, dotter till Poti Fera, präst i On.

21Benjamins söner var Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Muppim, Huppim46:21 Namnen Echi, Rosh, Muppim, Huppim är osäkra; ev. Achiram, Shufam, Hufam. och Ard.

22Dessa var Rakels och Jakobs söner, sammanlagt fjorton personer.

23Dans son var Hushim.

24Naftalis söner var Jachseel, Guni, Jeser och Shillem.

25Dessa var Jakobs söner med Bilha, Rakels slavflicka som Laban gett sin dotter, sammanlagt sju personer.

26De ättlingar som reste med Jakob till Egypten var sextiosex till antalet, sönernas hustrur oräknade. 27Om man också räknar med Josefs två söner som föddes åt honom i Egypten, utgjorde Jakobs hela familj i Egypten totalt sjuttio personer.

28Jakob sände Juda i förväg till Josef för att hitta fram till Goshen. När de kom till Goshen, 29gjorde Josef sig beredd med sin vagn och mötte dem där. Så snart han fick se sin far kastade han sig i hans famn. De kramade om varandra och grät länge.

30Sedan sa Israel till Josef: ”Nu är jag beredd att dö, för jag har sett dig igen och vet att du lever.”

31Josef sa sedan till sina bröder och till hela sin fars familj: ”Jag ska gå och berätta för farao att mina bröder och hela min fars familj har kommit hit till mig från Kanaans land 32och att ni är herdar och att ni har fört med er era hjordar och allt ni äger. 33När sedan farao kallar på er och frågar er om ert yrke, 34så ska ni säga till honom: ’Vi, dina tjänare, har varit herdar ända sedan ungdomen, vi liksom våra förfäder.’ När han hör detta, kommer han att låta er bo här i Goshens land.” Herdar var nämligen avskydda av egypterna.

New Russian Translation

Бытие 46:1-34

Иаков со всей семьей переселяется в Египет

1Израиль отправился в путь со всем, что у него было, пришел в Вирсавию и принес там жертвы Богу своего отца Исаака. 2Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:

– Иаков! Иаков!

– Вот я, – ответил Иаков.

3Он сказал:

– Я – Бог, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет, потому что Я произведу от тебя там великий народ. 4Я пойду в Египет вместе с тобой, и Я же приведу тебя обратно. И глаза тебе закроет рука Иосифа.

5Иаков отправился в путь из Вирсавии. Сыновья Израиля посадили отца, детей и жен в колесницы, которые фараон прислал, чтобы перевезти его. 6Они взяли с собой скот и имущество, которое нажили в Ханаане, и Иаков со всем своим потомством пришел в Египет. 7Он взял с собой в Египет сыновей и внуков, дочерей и внучек – все свое потомство.

Список потомков Иакова

8Вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет; Иаков и его потомки:

Рувим, первенец Иакова.

9Сыновья Рувима:

Енох, Фаллу, Хецрон и Хармий.

10Сыновья Симеона:

Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цохар и Саул, сын хананеянки.

11Сыновья Левия:

Гершон, Кааф и Мерари.

12Сыновья Иуды:

Ир, Онан, Шела, Парец и Зерах (но Ир и Онан умерли в Ханаане).

Сыновьями Пареца были Хецрон и Хамул.

13Сыновья Иссахара:

Тола, Фуа46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также 1 Пар. 7:1); евр.: «Фува»., Иашув46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также Чис. 26:24 и 1 Пар. 7:1); евр.: «Иов». и Шимрон.

14Сыновья Завулона:

Серед, Елон и Иахлеил.

15Это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Паддан-Араме; она родила и дочь Дину; всего их было тридцать три человека.

16Сыновья Гада:

Цефон46:16 Так в некоторых древних переводах; евр.: «Цифион»., Хагги, Шуни, Эцбон, Ерий, Ароди и Арели.

17Сыновья Асира:

Имна, Ишва, Ишви и Берия.

Их сестра Серах.

Сыновья Берии:

Хевер и Малхиил.

18Это дети, рожденные Иакову Зелфой, которую Лаван дал своей дочери Лии; всего шестнадцать человек.

19Сыновья жены Иакова Рахили:

Иосиф и Вениамин.

20В Египте Асенефа, дочь Потифера, жреца города Она, родила Иосифу

Манассию и Ефрема.

21Сыновья Вениамина:

Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хупим и Ард.

22Это сыновья Рахили, которых она родила Иакову; всего четырнадцать человек.

23Сын Дана:

Хушим.

24Сыновья Неффалима:

Иахцеил, Гуний, Иецер и Шиллем.

25Это сыновья, рожденные Иакову Валлой, которую Лаван дал своей дочери Рахили; всего семь человек.

26Всех, кто пришел в Египет с Иаковом, – его прямых потомков, не считая жен его сыновей, – было шестьдесят шесть человек. 27Сыновей Иосифа, которые были рождены ему в Египте, было двое. Всего членов семьи Иакова, пришедших в Египет, было семьдесят46:27 Так в еврейском тексте (см. также Исх. 1:5 и сноску); в одном из древних переводов (см. также Деян. 7:14): «семьдесят пять». человек.

Встреча Иакова с Иосифом

28Иаков послал перед собой к Иосифу Иуду, чтобы узнать путь в Гошен. Когда они прибыли туда, 29Иосиф запряг колесницу и поехал в Гошен, чтобы встретить своего отца Израиля. Он предстал перед ним, обнял его и долго плакал.

30Израиль сказал Иосифу:

– Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты жив.

31Иосиф сказал своим братьям и домашним отца:

– Я пойду к фараону и скажу ему: «Мои братья и дом моего отца, которые жили в земле Ханаана, пришли ко мне. 32Эти люди – пастухи; они разводят скот и привели с собой свои стада, и принесли все свое имущество». 33Когда фараон вызовет вас и спросит: «Чем вы занимаетесь?» – 34вы должны ответить: «Твои рабы с отрочества и доныне разводят скот, как делали и наши отцы». Тогда вам будет позволено поселиться в земле Гошен, потому что египтянам отвратительны пастухи.