Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 46:1-34

Jakobs hela familj flyttar till Egypten

1Israel gav sig alltså iväg med alla sina tillhörigheter. När han kom till Beer Sheva offrade han slaktoffer till sin far Isaks Gud. 2Under natten talade Gud i en syn till Israel. ”Jakob! Jakob!” sa han. ”Ja, här är jag”, svarade Jakob. 3”Jag är Gud”, sa Gud, ”din fars Gud. Var inte rädd för att resa ned till Egypten, för jag ska göra dig till ett stort folk där. 4Jag ska följa dig till Egypten, och jag ska föra dig tillbaka därifrån. Josefs hand kommer att sluta dina ögon.”

5Då lämnade Jakob Beer Sheva. Israels söner tog med sig sin far Jakob, tillsammans med sina barn och hustrur, och de reste med de vagnar som farao hade skickat för att hämta dem.

6De tog med sig sina djur och alla de ägodelar som de samlat i Kanaans land, och så kom Jakob och hela hans familj till Egypten. 7Jakob tog med sig alla sina barn, söner och döttrar, sonsöner och sondöttrar, hela sin släkt.

8Här följer namnen på Israels söner som kom till Egypten, Jakob och hans söner, av vilka Ruben var den förstfödde:

9Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi.

10Simons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, vars mor var en kanaaneisk kvinna.

11Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

12Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach. Er och Onan hade dock dött i Kanaan. Peres söner hette Hesron och Hamul.

13Isaskars söner var Tola, Puva, Jashuv och Shimron.

14Sebulons söner var Sered, Elon och Jachleel.

15Dessa var alla ättlingar till Jakob och Lea, och tillsammans med dottern Dina, som också föddes åt Jakob i Paddan Aram, var de trettiotre personer.

16Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli.

17Ashers söner var Jimna, Jishva och Jishvi, Beria och de hade en syster som hette Serach. Berias söner hette Hever och Malkiel.

18Dessa sexton personer var barn till Jakob och Silpa, den slavflicka som Lea fått av sin far Laban.

19Jakobs och hans hustru Rakels söner var Josef och Benjamin.

20Josefs söner var Manasse och Efraim, födda i Egypten av Asenat, dotter till Poti Fera, präst i On.

21Benjamins söner var Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Muppim, Huppim46:21 Namnen Echi, Rosh, Muppim, Huppim är osäkra; ev. Achiram, Shufam, Hufam. och Ard.

22Dessa var Rakels och Jakobs söner, sammanlagt fjorton personer.

23Dans son var Hushim.

24Naftalis söner var Jachseel, Guni, Jeser och Shillem.

25Dessa var Jakobs söner med Bilha, Rakels slavflicka som Laban gett sin dotter, sammanlagt sju personer.

26De ättlingar som reste med Jakob till Egypten var sextiosex till antalet, sönernas hustrur oräknade. 27Om man också räknar med Josefs två söner som föddes åt honom i Egypten, utgjorde Jakobs hela familj i Egypten totalt sjuttio personer.

28Jakob sände Juda i förväg till Josef för att hitta fram till Goshen. När de kom till Goshen, 29gjorde Josef sig beredd med sin vagn och mötte dem där. Så snart han fick se sin far kastade han sig i hans famn. De kramade om varandra och grät länge.

30Sedan sa Israel till Josef: ”Nu är jag beredd att dö, för jag har sett dig igen och vet att du lever.”

31Josef sa sedan till sina bröder och till hela sin fars familj: ”Jag ska gå och berätta för farao att mina bröder och hela min fars familj har kommit hit till mig från Kanaans land 32och att ni är herdar och att ni har fört med er era hjordar och allt ni äger. 33När sedan farao kallar på er och frågar er om ert yrke, 34så ska ni säga till honom: ’Vi, dina tjänare, har varit herdar ända sedan ungdomen, vi liksom våra förfäder.’ När han hör detta, kommer han att låta er bo här i Goshens land.” Herdar var nämligen avskydda av egypterna.

New International Reader’s Version

Genesis 46:1-34

Jacob Goes Down to Egypt

1So Israel started out with everything that belonged to him. When he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

2God spoke to Israel in a vision at night. “Jacob! Jacob!” he said.

“Here I am,” Jacob replied.

3“I am God. I am the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt. There I will make you into a great nation. 4I will go down to Egypt with you. I will surely bring you back again. And when you die, Joseph will close your eyes with his own hand.”

5Then Jacob left Beersheba. Israel’s sons put their father Jacob and their families in the carts that Pharaoh had sent to carry him. 6So Jacob and his whole family went to Egypt. They took their livestock with them. And they took everything they had acquired in Canaan. 7Jacob brought his sons and grandsons with him to Egypt. He also brought his daughters and granddaughters. He brought his whole family with him.

8Here are the names of Israel’s children and grandchildren who went to Egypt. Jacob and his whole family are included.

Reuben was Jacob’s oldest son.

9The sons of Reuben were

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10The sons of Simeon were

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul. Shaul was the son of a woman from Canaan.

11The sons of Levi were

Gershon, Kohath and Merari.

12The sons of Judah were

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah. But Er and Onan had died in the land of Canaan.

The sons of Perez were

Hezron and Hamul.

13The sons of Issachar were

Tola, Puah, Jashub and Shimron.

14The sons of Zebulun were

Sered, Elon and Jahleel.

15These were the sons and grandsons born to Jacob and Leah in Paddan Aram. Leah also had a daughter by Jacob. Her name was Dinah. The total number of people in the family line of Jacob and Leah was 33.

16The sons of Gad were

Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17The sons of Asher were

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

The sons of Beriah were

Heber and Malkiel.

18These were the children and grandchildren born to Jacob and Zilpah. Laban had given Zilpah to his daughter Leah. The total number of people in the family line of Jacob and Zilpah was 16.

19The sons of Jacob’s wife Rachel were

Joseph and Benjamin.

20In Egypt, Asenath had Manasseh and Ephraim by Joseph. Asenath was the daughter of Potiphera. Potiphera was the priest of On.

21The sons of Benjamin were

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22These were the sons and grandsons born to Jacob and Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Rachel was 14.

23The son of Dan was

Hushim.

24The sons of Naphtali were

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25These were the sons and grandsons born to Jacob and Bilhah. Laban had given Bilhah to his daughter Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Bilhah was seven.

26The total number of people who went to Egypt with Jacob was 66. That number includes only his own children and grandchildren. It doesn’t include his sons’ wives or his grandsons’ wives. 27The total number of the members of Jacob’s family who went to Egypt was 70. That includes the two sons who had been born to Joseph in Egypt.

28Jacob sent Judah ahead of him to Joseph. He sent him to get directions to Goshen. And so they arrived in the area of Goshen. 29Then Joseph had his servants get his chariot ready. He went to Goshen to meet his father Israel. As soon as he came to his father, Joseph threw his arms around him. Then Joseph wept for a long time.

30Israel said to Joseph, “I have seen for myself that you are still alive. Now I’m ready to die.”

31Then Joseph spoke to his brothers and to the rest of his father’s family. He said, “I will go up and speak to Pharaoh. I’ll say to him, ‘My brothers and the rest of my father’s family have come to me. They were living in the land of Canaan. 32The men are shepherds. They take care of livestock. They’ve brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33Pharaoh will send for you. He’ll ask, ‘What do you do for a living?’ 34You should answer, ‘We’ve taken care of livestock from the time we were boys. We’ve done just as our fathers did.’ It’s the practice of the people of Egypt not to mix with shepherds. So Pharaoh will let you settle in the area of Goshen.”