Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 46:1-34

Jakobs hela familj flyttar till Egypten

1Israel gav sig alltså iväg med alla sina tillhörigheter. När han kom till Beer Sheva offrade han slaktoffer till sin far Isaks Gud. 2Under natten talade Gud i en syn till Israel. ”Jakob! Jakob!” sa han. ”Ja, här är jag”, svarade Jakob. 3”Jag är Gud”, sa Gud, ”din fars Gud. Var inte rädd för att resa ned till Egypten, för jag ska göra dig till ett stort folk där. 4Jag ska följa dig till Egypten, och jag ska föra dig tillbaka därifrån. Josefs hand kommer att sluta dina ögon.”

5Då lämnade Jakob Beer Sheva. Israels söner tog med sig sin far Jakob, tillsammans med sina barn och hustrur, och de reste med de vagnar som farao hade skickat för att hämta dem.

6De tog med sig sina djur och alla de ägodelar som de samlat i Kanaans land, och så kom Jakob och hela hans familj till Egypten. 7Jakob tog med sig alla sina barn, söner och döttrar, sonsöner och sondöttrar, hela sin släkt.

8Här följer namnen på Israels söner som kom till Egypten, Jakob och hans söner, av vilka Ruben var den förstfödde:

9Rubens söner var Henok, Pallu, Hesron och Karmi.

10Simons söner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, vars mor var en kanaaneisk kvinna.

11Levis söner var Gershon, Kehat och Merari.

12Judas söner var Er, Onan, Shela, Peres och Serach. Er och Onan hade dock dött i Kanaan. Peres söner hette Hesron och Hamul.

13Isaskars söner var Tola, Puva, Jashuv och Shimron.

14Sebulons söner var Sered, Elon och Jachleel.

15Dessa var alla ättlingar till Jakob och Lea, och tillsammans med dottern Dina, som också föddes åt Jakob i Paddan Aram, var de trettiotre personer.

16Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och Areli.

17Ashers söner var Jimna, Jishva och Jishvi, Beria och de hade en syster som hette Serach. Berias söner hette Hever och Malkiel.

18Dessa sexton personer var barn till Jakob och Silpa, den slavflicka som Lea fått av sin far Laban.

19Jakobs och hans hustru Rakels söner var Josef och Benjamin.

20Josefs söner var Manasse och Efraim, födda i Egypten av Asenat, dotter till Poti Fera, präst i On.

21Benjamins söner var Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Echi, Rosh, Muppim, Huppim46:21 Namnen Echi, Rosh, Muppim, Huppim är osäkra; ev. Achiram, Shufam, Hufam. och Ard.

22Dessa var Rakels och Jakobs söner, sammanlagt fjorton personer.

23Dans son var Hushim.

24Naftalis söner var Jachseel, Guni, Jeser och Shillem.

25Dessa var Jakobs söner med Bilha, Rakels slavflicka som Laban gett sin dotter, sammanlagt sju personer.

26De ättlingar som reste med Jakob till Egypten var sextiosex till antalet, sönernas hustrur oräknade. 27Om man också räknar med Josefs två söner som föddes åt honom i Egypten, utgjorde Jakobs hela familj i Egypten totalt sjuttio personer.

28Jakob sände Juda i förväg till Josef för att hitta fram till Goshen. När de kom till Goshen, 29gjorde Josef sig beredd med sin vagn och mötte dem där. Så snart han fick se sin far kastade han sig i hans famn. De kramade om varandra och grät länge.

30Sedan sa Israel till Josef: ”Nu är jag beredd att dö, för jag har sett dig igen och vet att du lever.”

31Josef sa sedan till sina bröder och till hela sin fars familj: ”Jag ska gå och berätta för farao att mina bröder och hela min fars familj har kommit hit till mig från Kanaans land 32och att ni är herdar och att ni har fört med er era hjordar och allt ni äger. 33När sedan farao kallar på er och frågar er om ert yrke, 34så ska ni säga till honom: ’Vi, dina tjänare, har varit herdar ända sedan ungdomen, vi liksom våra förfäder.’ När han hör detta, kommer han att låta er bo här i Goshens land.” Herdar var nämligen avskydda av egypterna.

La Bible du Semeur

Genèse 46:1-34

Jacob se rend en Egypte

1Israël se mit en route avec tout ce qu’il possédait. Lorsqu’il arriva à Beer-Sheva, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. 2Et Dieu s’adressa à lui dans une vision nocturne. Il l’appela : Jacob ! Jacob !

– Oui, répondit-il, j’écoute.

3– Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N’aie pas peur de te rendre en Egypte, j’y ferai de toi un grand peuple. 4Moi-même je t’accompagnerai en Egypte, et moi-même aussi, je te l’assure, je t’en ferai revenir ; et c’est Joseph qui te fermera les yeux.

5Jacob repartit donc de Beer-Sheva ; les fils d’Israël le firent monter avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le pharaon avait envoyés pour les transporter. 6Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et tous les biens qu’ils avaient acquis au pays de Canaan. Ainsi Jacob et toute sa famille arrivèrent en Egypte46.6 Voir Ac 7.15.. 7Il avait avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, toute sa descendance, lorsqu’il se rendit en Egypte.

La famille de Jacob en Egypte

8Voici les noms des fils d’Israël, venus en Egypte : Jacob et ses fils, le premier-né de Jacob étant Ruben, 9les fils de Ruben : Hénok, Pallou, Hetsrôn et Karmi. 10Les fils de Siméon : Yemouel, Yamîn, Ohad, Yakîn, Tsohar et Saül, le fils de la Cananéenne. 11Les fils de Lévi : Guershôn, Qehath et Merari. 12Les fils de Juda : Er, Onân, Shéla, Pérets et Zérah. Mais Er et Onân étaient morts au pays de Canaan. Pérets avait pour fils : Hetsrôn et Hamoul. 13Les fils d’Issacar : Tola, Pouah46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Pouva., Yashoub46.13 Selon le Pentateuque samaritain, la version syriaque et 1 Ch 7.1. Le texte hébreu traditionnel a : Yob. et Shimrôn, 14et les fils de Zabulon : Séred, Elôn et Yahléel. 15Ce sont là les descendants que Léa donna à Jacob en Paddân-Aram. Il y avait en plus leur fille Dina. Fils et filles étaient au nombre de trente-trois personnes. 16Les fils de Gad : Tsephôn46.16 Selon le Pentateuque samaritain, la version grecque et Nb 26.15. Le texte hébreu traditionnel a : Tsiphyôn., Haggui, Shouni, Etsbôn, Eri, Arodi et Areéli. 17Les fils d’Aser : Yimna, Yishva, Yishvi, Beria et leur sœur Sérah ; fils de Beria : Héber et Malkiel. 18Ce sont là les descendants de Jacob par Zilpa, la servante que Laban avait donnée à sa fille Léa. Ils étaient au nombre de seize personnes.

19Les fils de Rachel, femme de Jacob : Joseph et Benjamin. 20Au pays d’Egypte, Joseph eut deux fils d’Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On46.20 C’est-à-dire Héliopolis. : Manassé et Ephraïm. 21Les fils de Benjamin : Béla, Béker et Ashbel, Guéra, Naaman, Ehi, Rosh, Mouppim, Houppim et Ard. 22Ce sont là les descendants que Rachel donna à Jacob ; ils étaient au nombre de quatorze personnes. 23Le fils de Dan : Houshim. 24Les fils de Nephtali : Yahtséel, Gouni, Yétser et Shillem. 25Ce sont là les descendants de Jacob par Bilha, la servante que Laban avait donnée à sa fille Rachel : ils étaient au nombre de sept.

26L’ensemble des descendants de Jacob qui se rendirent avec lui en Egypte étaient au nombre de soixante-six, et il y avait en plus les femmes de ses fils. 27Les fils que Joseph eut en Egypte étant au nombre de deux, l’ensemble de la famille de Jacob qui s’était rendue en Egypte comptait soixante-dix personnes46.27 Selon le texte hébreu traditionnel et Ex 1.5. L’ancienne version grecque et Ac 7.14 ont : soixante-quinze..

L’installation dans la région de Goshen

28Jacob envoya Juda au-devant de lui vers Joseph, afin qu’il le précède dans la région de Goshen. Quand ils y furent arrivés, 29Joseph attela son char et partit rendre visite à Israël, son père, en Goshen. Quand il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement sur son épaule. 30Puis Israël dit à Joseph : Maintenant je peux mourir, puisque je t’ai revu et que tu vis encore !

31Joseph dit à ses frères et à la famille de son père : Je vais aller prévenir le pharaon, et lui dire : « Mes frères et la famille de mon père qui habitaient le pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. 32Ce sont des bergers ; ils élèvent des troupeaux, et ils ont amené avec eux leurs moutons, leurs chèvres et leurs bovins ainsi que tout ce qui leur appartient. » 33Quand le pharaon vous convoquera et qu’il vous demandera : « Quelles sont vos occupations ? » 34vous lui répondrez : « Tes serviteurs ont toujours élevé du bétail, depuis leur jeunesse jusqu’à ce jour – tout comme nos ancêtres. » De cette manière, il vous fera habiter dans la région de Goshen, car les bergers sont une abomination pour les Egyptiens.