Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 4:1-26

Kain och Abel

Kain mördar Abel

1Adam låg med sin hustru Eva, och hon blev gravid och födde en son som fick namnet Kain4:1 Namnet Kain betyder ungefär jag har fått/producerat., för hon sa: ”Med Herrens hjälp har jag fått en människa!” 2Hennes nästa barn var Abel, Kains bror. Abel blev herde, medan Kain blev lantbrukare. 3En gång kom Kain med en del av sin skörd av frukt som offergåva till Herren. 4Också Abel kom med de feta köttstyckena från sina förstfödda lamm. Herren såg med välbehag på Abel och hans offer, 5men inte på Kain och hans offer. Detta gjorde Kain vred, och han sänkte blicken.

6”Varför är du så vred?” frågade Herren. ”Varför sänker du huvudet? 7Om du gör rätt är du ju accepterad, men om du inte gör rätt, lurar synden vid dörren. Synden åtrår dig, men du ska råda över den!”

8Kain föreslog sin bror att de skulle gå ut på fälten tillsammans4:8 Översättningens formulering följer här mer den samaritanska texten, Vulgata, Septuaginta och syriska Peshitta; det rör sig dock bara om en nyansskillnad.. Medan de var där, överföll Kain sin bror och dödade honom.

9Herren sa till Kain: ”Var är din bror Abel?” ”Det vet jag inte”, sa Kain. ”Ska jag hålla reda på min bror?”

10Men Herren sa: ”Vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. 11Från och med nu är du förbannad och förvisad från den mark som öppnade sin mun för att ta emot din brors blod ur din hand. 12Den kommer inte längre att ge dig någon skörd. Du ska vara hemlös och fredlös och irra omkring på jorden.”

13Kain svarade Herren: ”Mitt straff är större än jag kan bära,4:13 Eller, enligt Septuaginta: Mitt brott är för stort för att förlåtas, 14för du har förvisat mig från min mark och från dig själv och gjort mig till en rastlös vandrare. Vem som helst som ser mig kan döda mig.” 15Då svarade Herren: ”De kommer inte att döda dig, för jag ska ge ett sju gånger värre straff åt den som gör det.” Sedan satte Herren ett märke på Kain, för att ingen som mötte honom skulle döda honom. 16Kain gick sedan bort från Herren och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.

Kains ättlingar

17Därefter låg Kain med sin hustru, och hon blev gravid och födde Henok. När Kain sedan byggde en stad, kallade han den Henok efter sin son.

18Henok var Irads far. Irad var Mechujaels far, Mechujael var Metushaels far, Metushael var Lemeks far.

19Lemek gifte sig med två kvinnor – Ada och Silla. 20Ada födde ett barn som hette Javal, och han blev stamfar för alla som bor i tält och lever av boskapsskötsel. 21Hans bror hette Juval, och han var den förste att spela lyra och flöjt. 22Silla födde Tuval Kain. Han var den förste att gjuta redskap av koppar och järn. Tuval Kain hade en syster som hette Naama.

23En dag sa Lemek till sina båda hustrur:

”Ada och Silla, hör på!

Lemeks hustrur, hör mina ord!

Jag har dödat en man för att han sårat mig,

en ung man för att han skadat mig. 4:23 Som tecken på det dåvarande världsläget som nu präglades av våld och på hans egen skrytsamhet, kan versen också tolkas: Jag skulle kunna döda en man för att han sårar mig, en ung man för att han skadar mig.

24Kain ska hämnas sju gånger,

men Lemek sjuttiosju gånger!”

Adams släkttavla genom Set

25Adam låg igen med sin hustru, och hon födde ytterligare en son. Han fick namnet Set4:25 Namnet betyder ungefär skänkt, given., för Eva sa: ”Gud har gett mig en annan son i stället för honom som Kain dödade.” 26Set fick en son som han kallade Enosh. Det var under dennes livstid som människorna började åkalla Herrens namn.

New International Reader’s Version

Genesis 4:1-26

Cain and Abel

1Adam loved his wife Eve and slept with her. She became pregnant and gave birth to Cain. She said, “With the Lord’s help I have had a baby boy.” 2Later she gave birth to his brother Abel.

Abel took care of sheep. Cain farmed the land. 3After some time, Cain gathered some things he had grown. He brought them as an offering to the Lord. 4And Abel also brought an offering. He brought the fattest parts of some animals from his flock. They were the first animals born to their mothers. The Lord was pleased with Abel and his offering. 5But he wasn’t pleased with Cain and his offering. So Cain became very angry, and his face was sad.

6Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why are you looking so sad? 7Do what is right and then you will be accepted. If you don’t do what is right, sin is waiting at your door to grab you. It desires to control you. But you must rule over it.”

8Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.” So they went out. There Cain attacked his brother Abel and killed him.

9Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”

“I don’t know,” Cain replied. “Am I supposed to take care of my brother?”

10The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood is crying out to me from the ground. 11So I am putting a curse on you. I am driving you away from this ground. It has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12When you farm the land, it will not produce its crops for you anymore. You will be a restless person who wanders around on the earth.”

13Cain said to the Lord, “You are punishing me more than I can take. 14Today you are driving me away from the land. I will be hidden from you. I’ll be a restless person who wanders around on the earth. Anyone who finds me will kill me.”

15But the Lord said to him, “No. Anyone who kills you will be paid back seven times.” The Lord put a mark on Cain. Then anyone who found him wouldn’t kill him. 16So Cain went away from the Lord. He lived in the land of Nod. It was east of Eden.

17Cain loved his wife and slept with her. She became pregnant and gave birth to Enoch. At that time Cain was building a city. He named it after his son Enoch. 18Enoch had a son named Irad. Irad was the father of Mehujael. Mehujael was the father of Methushael. And Methushael was the father of Lamech.

19Lamech married two women. One was named Adah, and the other was named Zillah. 20Adah gave birth to Jabal. He was the father of people who live in tents and raise livestock. 21His brother’s name was Jubal. He was the father of everyone who plays stringed instruments and wind instruments. 22Zillah also had a son. His name was Tubal-Cain. He made all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me!

You wives of Lamech, hear my words!

I have killed a man because he wounded me.

I have killed a young man because he hurt me.

24Anyone who would have killed Cain would have been paid back seven times.

But anyone who hurts me will be paid back 77 times.”

25Adam slept with his wife again. She gave birth to a son and named him Seth. She said, “God has given me another child. He will take the place of Abel, because Cain killed him.” 26Seth also had a son and named him Enosh.

Then people began to call on the name of the Lord.