Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 36:1-43

Berättelsen över Esaus släkt

(1 Krön 1:35-42)

1Här följer berättelsen över Esaus släkt, han som också kallas Edom:

2Esau gifte sig med flickor från Kanaan: Ada, dotter till hettiten Elon, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till hivén Sivon, 3och Basemat, dotter till Ismael och syster till Nevajot.

4Med Ada fick Esau sonen Elifas. Med Basemat fick han Reguel.

5Med Oholivama fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach. Dessa föddes åt Esau i Kanaans land.

6Esau tog sina hustrur, barn, hela sitt husfolk, sin boskap och sina dragdjur, all rikedom som han hade fått i Kanaans land, och flyttade till ett annat land, bort från sin bror Jakob. 7Det fanns inte rum för dem båda på grund av all den egendom de hade. Landet där de bodde räckte inte till för dem nu när de hade så mycket djur. 8Så bosatte sig Esau i Seirs bergsbygd, dvs. Edom.

9Här följer en släkttavla för Esau, stamfar till edoméerna i bergslandet Seir:

10Esaus söner hette:

Elifas, som var född av Esaus hustru Ada, och Reguel, född av Esaus hustru Basemat.

11Elifas söner var

Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.

12Med sin bihustru Timna fick Elifas, Esaus son, dessutom Amalek. Dessa var ättlingar till Esaus hustru Ada.

13Reguels söner var:

Nachat, Serach, Shamma och Missa. De var ättlingar till Esaus hustru Basemat.

14Med sin hustru, Oholivama, dotter till Ana och sondotter till Sivon, fick han sönerna Jeush, Jalam och Korach.

15Från Esau kom följande stamhövdingar:

Esaus förstfödde Elifas söner var hövdingarna Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Korach, Gatam och Amalek, som var Elifas stamhövdingar i Edom, alltså Adas ättlingar.

17Esaus son Reguels ättlingar var Nachat, Serach, Shamma och Missa, som alltså var stamhövdingar i Edom, Esaus hustru Basemats ättlingar.

18Esaus hustru Oholivamas ättlingar var stamhövdingarna Jeush, Jalam och Korach. De var alltså stamhövdingar som härstammade från Esaus hustru Oholivama, dotter till Ana.

19Dessa var Esaus söner och stamhövdingar som härstammade från dem. Esau är lika med Edom.

20Horéen Seirs söner, urinvånarna i landet, var följande: Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså Seirs söners, horéernas, stamhövdingar i Edom.

22Lotans söner var Hori och Hemam. Timna var syster till Lotan.

23Shovals söner var Alvan, Manachat, Eval, Shefo och Onam.

24Sivons söner var Aja och Ana. Detta var den Ana som upptäckte de heta källorna i ökenlandet medan han gick och vaktade sin fars åsnor.

25Anas barn var Dishon och Oholivama.

26Dishons söner var Hemdan, Eshban, Jitran och Keran.

27Esers söner var Bilhan, Saavan och Akan.

28Dishans söner var Us och Aran.

29Horéernas stamhövdingar var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, 30Dishon, Eser och Dishan. Dessa var alltså horéernas stamhövdingar i Seirs land, efter sina områden.

Edoms kungar

(1 Krön 1:43-54)

31Detta är de kungar som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

32Bela, Beors son, blev kung i Edom, och namnet på hans stad var Dinhava.

33När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

34När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

35När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

36När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

37När sedan Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

38När Saul dog blev Akbors son Baal Hanan kung.

39När Baal Hanan dog blev Hadar kung efter honom. Han regerade från Pagu. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

40Detta är alltså namnen på Esaus stamhövdingar, namn för namn efter sina släkten och boplatser:

furstarna Timna, Alva, Jetet, 41Oholivama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar, 43Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar efter deras boplatser i det land de tagit i besittning, och detta var Esau, Edoms stamfar.

New International Reader’s Version

Genesis 36:1-43

The Family Line of Esau

1Here is the story of the family line of Esau. Esau was also called Edom.

2Esau got his wives from among the women of Canaan. He married Adah, the daughter of Elon the Hittite. He also married Oholibamah, the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite. 3And he married Basemath, the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth.

4Adah had Eliphaz by Esau. Basemath had Reuel. 5Oholibamah had Jeush, Jalam and Korah. All of them were Esau’s sons. They were born in Canaan.

6Esau moved to a land far away from his brother Jacob. Esau took with him his wives, his sons and daughters, and all the people who lived with him. He also took his livestock and all his other animals. He took everything he had acquired in Canaan. 7Jacob and Esau owned so much that they couldn’t remain together. There wasn’t enough land for both of them. They had too much livestock. 8So Esau made his home in the hill country of Seir. Esau was also called Edom.

9Here is the story of the family line of Esau. He’s the father of the people of Edom. They live in the hill country of Seir.

10Here are the names of Esau’s sons.

They are Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna. She had Amalek by Eliphaz. They were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14Esau’s wife Oholibamah was the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon.

She had Jeush, Jalam and Korah by Esau.

15Here are the chiefs among Esau’s sons.

Eliphaz was Esau’s oldest son. The sons of Eliphaz were

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah, Gatam and Amalek. They were the chiefs in Edom who were sons of Eliphaz. They were Adah’s grandsons.

17The sons of Esau’s son Reuel were

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were the chiefs in Edom who were sons of Reuel. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah were

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. They were the chiefs who were sons of Esau’s wife Oholibamah. She was Anah’s daughter.

19That was the family line of Esau. And these were the chiefs. Esau was also called Edom.

20Seir, the Horite, had sons living in the same area.

They were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon were

Aiah and Anah. He was the Anah who discovered the hot springs of water in the desert. He found them while he was taking care of the donkeys that belonged to his father Zibeon.

25The children of Anah were

Dishon and Oholibamah. Oholibamah was the daughter of Anah.

26The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan were

Uz and Aran.

29The Horite chiefs were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

They were the Horite chiefs in the land of Seir. They are listed tribe by tribe.

The Rulers of Edom

31Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

32Bela became the king of Edom. Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

33When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

34When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the Temanites.

35When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

36When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

37When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from Rehoboth on the river.

38When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

39When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was Matred’s daughter. Matred was the daughter of Me-Zahab.

40Here are the chiefs in the family line of Esau. They are listed by name as chiefs in charge of their tribes and territories. They are

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom. They ruled over their settlements in the land where they lived.

That’s the end of the story of the family line of Esau. He was the father of the people of Edom.