Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 10:1-32

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

1Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation. efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

2Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

3Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

4Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

5Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

7Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

8Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien. land. 11Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha10:19 Grundtexten är svåröversättlig..

20Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25Ever fick två söner, den ene hette Peleg10:25 Namnet Peleg betyder delning. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27Hadoram, Usal, Dikla, 28Oval, Avimael, Saba,

29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.

New International Version – UK

Genesis 10:1-32

The table of nations

1This is the account of Shem, Ham and Japheth, Noah’s sons, who themselves had sons after the flood.

The Japhethites

2The sons10:2 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 3, 4, 6, 7, 20-23, 29 and 31. of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

3The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

4The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.10:4 Some manuscripts of the Masoretic Text and Samaritan Pentateuch (see also Septuagint and 1 Chron. 1:7); most manuscripts of the Masoretic Text Dodanites 5(From these the maritime peoples spread out into their territories by their clans within their nations, each with its own language.)

The Hamites

6The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

7The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

8Cush was the father10:8 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 13, 15, 24 and 26. of Nimrod, who became a mighty warrior on the earth. 9He was a mighty hunter before the Lord; that is why it is said, ‘Like Nimrod, a mighty hunter before the Lord.’ 10The first centres of his kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh, in10:10 Or Uruk and Akkad – all of them in Shinar.10:10 That is, Babylonia 11From that land he went to Assyria, where he built Nineveh, Rehoboth Ir,10:11 Or Nineveh with its city squares Calah 12and Resen, which is between Nineveh and Calah – which is the great city.

13Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

15Canaan was the father of

Sidon his firstborn,10:15 Or of the Sidonians, the foremost and of the Hittites, 16Jebusites, Amorites, Girgashites, 17Hivites, Arkites, Sinites, 18Arvadites, Zemarites and Hamathites.

(Later the Canaanite clans scattered 19and the borders of Canaan reached from Sidon towards Gerar as far as Gaza, and then towards Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim, as far as Lasha.)

20These are the sons of Ham by their clans and languages, in their territories and nations.

The Semites

21Sons were also born to Shem, whose elder brother was10:21 Or Shem, the elder brother of Japheth; Shem was the ancestor of all the sons of Eber.

22The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23The sons of Aram:

Uz, Hul, Gether and Meshek.10:23 See Septuagint and 1 Chron. 1:17; Hebrew Mash.

24Arphaxad was the father of10:24 Hebrew; Septuagint father of Cainan, and Cainan was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

25Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,10:25 Peleg means division. because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

26Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

30(The region where they lived stretched from Mesha towards Sephar, in the eastern hill country.)

31These are the sons of Shem by their clans and languages, in their territories and nations.

32These are the clans of Noah’s sons, according to their lines of descent, within their nations. From these the nations spread out over the earth after the flood.