Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 1:1-54

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten. Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

King James Version

1 Chronicles 1:1-54

1Adam, Sheth, Enosh, 2Kenan, Mahalaleel, Jered, 3Henoch, Methuselah, Lamech, 4Noah, Shem, Ham, and Japheth.

5¶ The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 6And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.1.6 Riphath: or, Diphath as it is in some copies 7And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.1.7 Dodanim: or, Rodanim, according to some copies

8¶ The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan. 9And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. 10And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth. 11And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 12And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim. 13And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth, 14The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite, 15And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, 16And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

17¶ The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.1.17 Meshech: or, Mash 18And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber. 19And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother’s name was Joktan.1.19 Peleg: that is, division 20And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, 21Hadoram also, and Uzal, and Diklah, 22And Ebal, and Abimael, and Sheba, 23And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24¶ Shem, Arphaxad, Shelah, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Terah, 27Abram; the same is Abraham.

28The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.

29¶ These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam, 30Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,1.30 Hadad: also called, Hadar 31Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

32¶ Now the sons of Keturah, Abraham’s concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan. 33And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah. 34And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.

35¶ The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah. 36The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.1.36 Zephi: or, Zepho 37The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. 38And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan. 39And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan’s sister.1.39 Homam: or, Hemam 40The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.1.40 Alian: also called, Alvan1.40 Shephi: also called, Shepho 41The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.1.41 Amram: or, Hemdan 42The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.1.42 Jakan: or, Akan

43¶ Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah. 44And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead. 45And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead. 46And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith. 47And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead. 48And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead. 49And when Shaul was dead, Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead. 50And when Baal-hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.1.50 Hadad: or, Hadar1.50 Pai: or, Pau

51¶ Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth, 52Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon, 53Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar, 54Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.