1 Krönikeboken 1 – NUB & HTB

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 1:1-54

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten. Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Het Boek

1 Kronieken 1:1-54

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, 2Kenan, 3Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, 4Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. 5De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 6De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. 7De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. 8De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 9De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15de Chiwwieten, de Arkieten, 16de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20De zonen van Joktan waren Almodad, 21Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25de zoon van Selach was Eber, 26de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis en Kedema. 32Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.