Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 1:1-54

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten. Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Ang Pulong Sang Dios

1 Cronica 1:1-54

Halin kay Adan Hasta sa mga Anak ni Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan amo sila ni Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, kag Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe amo sila ni Shem, Ham, kag Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak nga lalaki ni Jafet amo sila ni Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, kag Tiras. 6Si Gomer may mga anak man nga sila ni Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: ukon, Difat. kag Togarma. 7Ang mga anak ni Javan amo sila ni Elisha, Tarshish, Kitim, kag Rodanim.1:7 Rodanim: ukon, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak nga lalaki ni Ham amo sila ni Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: ukon, Egipto. Put, kag Canaan. 9Si Cush may mga anak man nga sila ni Sheba, Havila, Sabta, Raama, kag Sabteca. Ang mga anak ni Raama amo si Sheba kag si Dedan. 10May isa pa ka anak si Cush nga ang iya ngalan si Nimrod. Si Nimrod nga ini nangin gamhanan nga tawo sa kalibutan.

11Si Mizraim amo ang ginhalinan sang mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, kag sang Caftornon1:12 Caftornon: ukon, Cretenhon. nga amo ang ginhalinan sang mga Filistinhon.

13Si Canaan amo ang amay ni Sidon kag ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon amo ang ginhalinan sang mga Sidonhon kag si Het amo ang ginhalinan sang mga Hithanon. Si Sidon amo ang magulang. 14Si Canaan amo man ang ginhalinan sang mga Jebusnon, Amornon, Girgashnon, 15Hivhanon, Arkhanon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, kag Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak nga lalaki ni Shem amo sila ni Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, kag Aram. Ang mga anak ni Aram amo sila ni1:17 Ang mga anak… sila ni: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo. Uz, Hul, Geter, kag Meshec.1:17 Meshec: ukon, Mash. 18Si Arfaxad amay ni Shela, kag si Shela amay ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang isa gin-ngalanan nga Peleg, tungod kay sang iya panahon ang mga tawo sa kalibutan nagabinahin-bahin; ang ngalan sang iya utod amo si Joktan. 20Si Joktan amo ang amay nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: ukon, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, kag Jobab. Sila tanan amo ang mga anak ni Joktan.

24Gani amo ini ang mga kaliwat nga halin kay Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27kag si Abram (nga amo man si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham amo si Isaac kag si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael amo sila ni Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, kag Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak nga lalaki ni Ketura nga isa pa ka asawa ni Abraham amo sila ni Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, kag Shua. Ang mga anak nga lalaki ni Jokshan amo si Sheba kag si Dedan. 33Ang mga anak nga lalaki ni Midian amo sila ni Efa, Efer, Hanoc, Abida, kag Eldaa. Amo ini sila tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham amo ang amay ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac amo si Esau kag si Israel. 35Ang mga anak ni Esau amo sila ni Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, kag Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz amo sila ni Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: ukon, Zefi. Gatam, Kenaz, kag Amalek. Si Amalek nga ini anak niya kay Timna.1:36 Kenaz… Timna: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, Kenaz, Timna, kag Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel amo sila ni Nahat, Zera, Shama, kag Miza.

Ang mga Edomnon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak nga lalaki ni Seir amo sila ni Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, kag Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan amo si Hori kag si Homam.1:39 Homam: ukon, Hemam. Mag-utod si Lotan kag si Timna nga isa pa ka asawa ni Elifaz. 40Ang mga anak ni Shobal amo sila ni Alvan,1:40 Alvan: ukon, Alian. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: ukon, Shefi. kag Onam. Ang mga anak ni Zibeon amo si Aya kag si Ana. 41Ang anak ni Ana amo si Dishon. Ang mga anak ni Dishon amo sila ni Hemdan,1:41 Hemdan: ukon, Hamran. Eshban, Itran, kag Keran. 42Ang mga anak ni Ezer amo sila ni Bilhan, Zaavan, kag Akan.1:42 Akan: ukon, Jaakan. Ang mga anak ni Dishan1:42 Dishan: ukon, Dishon. amo si Uz kag si Aran.

Ang mga Hari sang Edom

(Gen. 36:31-43)

43Amo ini sila ang mga hari sang Edom sang panahon nga wala pa sang mga hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkapatay niya, ginbuslan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkapatay ni Jobab, ginbuslan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkapatay ni Husham, ginbuslan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Si Hadad ang nakapierdi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkapatay ni Hadad, ginbuslan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkapatay ni Samla, ginbuslan siya ni Shaul nga taga-Rehobot nga malapit sa Suba sang Eufrates. 49Pagkapatay ni Shaul, ginbuslan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkapatay ni Baal Hanan, ginbuslan siya ni Hadad1:50 Hadad: ukon, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: ukon, Pau. Ang iya asawa si Mehetabel nga anak ni Matred kag apo ni Mezahab. 51Sang ulihi napatay man si Hadad.

Amo ini sila ang mga pangulo sang mga tribo sang Edom: Timna, Alva,1:51 Alva: ukon, Alia. Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, kag Iram.