Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 1:1-54

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten. Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela. och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.