Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 30

1„Vai de copiii răzvrătiţi,
    zice Domnul,
care fac planuri ce nu sunt de la Mine
    şi alianţe ce nu vin din Duhul Meu,
        adăugând astfel păcat peste păcat!
Ei se duc în Egipt,
    fără să-Mi ceară sfatul,
ca să caute adăpost în ocrotirea lui Faraon
    şi protecţie la umbra Egiptului!
De aceea ocrotirea lui Faraon va fi pentru voi o ruşine,
    iar protecţia la umbra Egiptului, o ocară.
Pentru că, deşi are prinţi în Ţoan
    şi trimişii săi au ajuns până la Hanes,
fiecare va fi făcut de ruşine
    de către un popor care nu le este de nici un folos,
care nu aduce nici ajutor, nici câştig,
    ci doar ruşine şi ocară.“

O profeţie cu privire la animalele din Neghev.

„Printr-un ţinut al necazului şi al strâmtorării,
    al leoaicei şi al leului ce rage,
        al viperei şi al dragonului,
ei îşi cară bogăţiile pe spinarea măgarilor
    şi averile pe cocoaşa cămilelor,
către acel popor ce nu poate ajuta,
    către Egipt, al cărui ajutor este doar deşertăciune şi nimic.
De aceea Îl numesc:
    «Rahab[a] cel ce nu face nimic.»“

„Acum, du-te şi scrie aceste lucruri pentru ei pe o tăbliţă,
    scrie-le pe un sul,
ca să fie o mărturie veşnică
    pentru vremea care vine!
Căci ei sunt un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi,
    copii care nu vor să asculte Legea Domnului,
10 care zic văzătorilor: «Să nu mai aveţi vedenii!»
    şi profeţilor: «Nu ne mai profeţiţi ce este drept!
Spuneţi-ne lucruri măgulitoare,
    profeţiţi-ne iluzii!
11 Părăsiţi calea!
    Îndepărtaţi-vă de pe cărare
şi nu ne mai confruntaţi
    cu Sfântul lui Israel!»

12 De aceea aşa vorbeşte Sfântul lui Israel:

«Pentru că respingeţi acest mesaj,
    pentru că vă puneţi încrederea în asuprire şi-n înşelăciune
        şi vă bazaţi pe ele,
13 de aceea, această nelegiuire va fi pentru voi
    asemenea unei spărturi într-un zid înalt,
care se lărgeşte şi-i provoacă prăbuşirea,
    prăbuşire care va veni deodată, într-o clipă.
14 Îl va sparge ca pe un vas de lut,
    zdrobit atât de neîndurător,
încât printre cioburile lui nu se va mai afla
    nici măcar unul pentru luat cărbuni din vatră
        sau pentru scos apă din fântână.»

15 Stăpânul Domn, Sfântul lui Israel, vorbeşte astfel:

«În pocăinţă şi aşteptare va fi izbăvirea voastră,
    în calm şi încredere va fi tăria voastră.»
        Dar n-aţi vrut!
16 Aţi zis: «Nu! Ci vom fugi pe cai!» –
    tocmai de aceea veţi fi nevoiţi să fugiţi!
Şi: «Vom călări pe cai iuţi!» –
    tocmai de aceea urmăritorii voştri vor fi şi ei iuţi!
17 La ameninţarea unuia vor fugi o mie
    şi la ameninţarea a cinci veţi fugi cu toţii
până veţi fi lăsaţi ca un stâlp pe vârful unui munte,
    ca un steag pe creştetul unui deal.

18 Totuşi Domnul aşteaptă să vă arate îndurare.
    Totuşi El Se ridică să vă arate milă.
Căci Domnul este un Dumnezeu al dreptăţii!
    Binecuvântaţi sunt toţi cei ce nădăjduiesc în El!

19 Da, popor al Sionului, care locuieşti în Ierusalim,
    nu vei mai plânge!
El se va îndura de tine când îţi va auzi strigătul de ajutor;
    imediat ce te va auzi, îţi va răspunde.
20 Deşi Stăpânul vă va da
    pâinea necazului şi apa suferinţei,
învăţătorii voştri nu se vor mai ascunde,
    ci ochii voştri îi vor vedea.
21 Iar dacă vă veţi întoarce fie spre dreapta, fie spre stânga,
    veţi auzi înapoia voastră o voce, spunând:
        «Aceasta este calea! Mergeţi pe ea!»
22 Atunci vă veţi pângări idolii placaţi cu argint
    şi imaginile acoperite cu aur;
le veţi împrăştia ca pe nişte zdrenţe murdare,
    zicându-le: «Afară cu voi!»

23 El va da ploaie seminţei
    pe care o semeni în pământ,
iar rodul pământului
    va fi gustos şi din abundenţă.
În ziua aceea turmele voastre
    vor paşte pe păşuni întinse;
24 boii şi măgarii care lucrează pământul
    vor mânca nutreţ sărat,
        care a fost vânturat cu lopata şi cu furca.
25 Pe fiecare munte semeţ
    şi pe orice deal înalt
vor curge pârâuri,
    în ziua marelui măcel,
        când turnurile vor cădea.
26 Luna va străluci ca soarele,
    iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai puternică,
        aşa cum este lumina a şapte zile,
în ziua când Domnul va tămădui
    pe poporul Său zdrobit,
        tămăduindu-i rănile făcute de loviturile Lui.

27 Priviţi! Numele Domnului vine de departe;
    vine arzând de mânie şi înconjurat de un nor gros de fum.
Buzele Sale sunt pline de indignare,
    iar limba Sa este ca un foc mistuitor.
28 Suflarea Lui este ca un potop de apă
    ce ajunge până la gât.
Vine să cearnă neamurile prin sita nimicirii
    şi să pună o zăbală în fălcile popoarelor,
        care să-i ducă în rătăcire.
29 Veţi cânta
    ca în noaptea unei sărbători sfinte.
Vi se va bucura inima
    ca şi când aţi merge, în sunetul flautului,
la muntele Domnului,
    la Stânca lui Israel.
30 Domnul va face să se audă glasul Său măreţ
    şi să fie văzut braţul Său coborând să lovească,
într-o mânie aprinsă şi cu flacără de foc mistuitor,
    cu rupere de nori, furtună şi grindină.
31 Căci glasul Domnului va zdrobi Asiria.
    El o va lovi cu un toiag;
32 la fiecare lovitură cu nuiaua pedepsei,
    pe care Domnul o va îndrepta asupra ei,
se va auzi sunetul tamburinelor şi al lirelor.
    Cu loviturile braţului Său, El se va război cu ea.[b]
33 Căci Tofetul[c] este de mult timp pregătit,
    este gata chiar şi pentru împărat.
Groapa lui este săpată adânc şi larg,
    având foc şi lemn din belşug.
Suflarea Domnului, ca un şuvoi de pucioasă,
    îl aprinde.

Footnotes

  1. Isaia 30:7 Monstru mitic marin care, în mitologia antică, reprezintă haosul
  2. Isaia 30:32 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
  3. Isaia 30:33 Tofet înseamnă rug, loc de ardere

New Living Translation

Isaiah 30

Judah’s Worthless Treaty with Egypt

1“What sorrow awaits my rebellious children,”
    says the Lord.
“You make plans that are contrary to mine.
    You make alliances not directed by my Spirit,
    thus piling up your sins.
For without consulting me,
    you have gone down to Egypt for help.
You have put your trust in Pharaoh’s protection.
    You have tried to hide in his shade.
But by trusting Pharaoh, you will be humiliated,
    and by depending on him, you will be disgraced.
For though his power extends to Zoan
    and his officials have arrived in Hanes,
all who trust in him will be ashamed.
    He will not help you.
    Instead, he will disgrace you.”

This message came to me concerning the animals in the Negev:

The caravan moves slowly
    across the terrible desert to Egypt—
donkeys weighed down with riches
    and camels loaded with treasure—
    all to pay for Egypt’s protection.
They travel through the wilderness,
    a place of lionesses and lions,
    a place where vipers and poisonous snakes live.
All this, and Egypt will give you nothing in return.
    Egypt’s promises are worthless!
Therefore, I call her Rahab—
    the Harmless Dragon.[a]

A Warning for Rebellious Judah

Now go and write down these words.
    Write them in a book.
They will stand until the end of time
    as a witness
that these people are stubborn rebels
    who refuse to pay attention to the Lord’s instructions.
10 They tell the seers,
    “Stop seeing visions!”
They tell the prophets,
    “Don’t tell us what is right.
Tell us nice things.
    Tell us lies.
11 Forget all this gloom.
    Get off your narrow path.
Stop telling us about your
    ‘Holy One of Israel.’”

12 This is the reply of the Holy One of Israel:

“Because you despise what I tell you
    and trust instead in oppression and lies,
13 calamity will come upon you suddenly—
    like a bulging wall that bursts and falls.
In an instant it will collapse
    and come crashing down.
14 You will be smashed like a piece of pottery—
    shattered so completely that
there won’t be a piece big enough
    to carry coals from a fireplace
    or a little water from the well.”

15 This is what the Sovereign Lord,
    the Holy One of Israel, says:
“Only in returning to me
    and resting in me will you be saved.
In quietness and confidence is your strength.
    But you would have none of it.
16 You said, ‘No, we will get our help from Egypt.
    They will give us swift horses for riding into battle.’
But the only swiftness you are going to see
    is the swiftness of your enemies chasing you!
17 One of them will chase a thousand of you.
    Five of them will make all of you flee.
You will be left like a lonely flagpole on a hill
    or a tattered banner on a distant mountaintop.”

Blessings for the Lord’s People

18 So the Lord must wait for you to come to him
    so he can show you his love and compassion.
For the Lord is a faithful God.
    Blessed are those who wait for his help.

19 O people of Zion, who live in Jerusalem,
    you will weep no more.
He will be gracious if you ask for help.
    He will surely respond to the sound of your cries.
20 Though the Lord gave you adversity for food
    and suffering for drink,
he will still be with you to teach you.
    You will see your teacher with your own eyes.
21 Your own ears will hear him.
    Right behind you a voice will say,
“This is the way you should go,”
    whether to the right or to the left.
22 Then you will destroy all your silver idols
    and your precious gold images.
You will throw them out like filthy rags,
    saying to them, “Good riddance!”

23 Then the Lord will bless you with rain at planting time. There will be wonderful harvests and plenty of pastureland for your livestock. 24 The oxen and donkeys that till the ground will eat good grain, its chaff blown away by the wind. 25 In that day, when your enemies are slaughtered and the towers fall, there will be streams of water flowing down every mountain and hill. 26 The moon will be as bright as the sun, and the sun will be seven times brighter—like the light of seven days in one! So it will be when the Lord begins to heal his people and cure the wounds he gave them.

27 Look! The Lord is coming from far away,
    burning with anger,
    surrounded by thick, rising smoke.
His lips are filled with fury;
    his words consume like fire.
28 His hot breath pours out like a flood
    up to the neck of his enemies.
He will sift out the proud nations for destruction.
    He will bridle them and lead them away to ruin.

29 But the people of God will sing a song of joy,
    like the songs at the holy festivals.
You will be filled with joy,
    as when a flutist leads a group of pilgrims
to Jerusalem, the mountain of the Lord
    to the Rock of Israel.
30 And the Lord will make his majestic voice heard.
    He will display the strength of his mighty arm.
It will descend with devouring flames,
    with cloudbursts, thunderstorms, and huge hailstones.
31 At the Lord’s command, the Assyrians will be shattered.
    He will strike them down with his royal scepter.
32 And as the Lord strikes them with his rod of punishment,[b]
    his people will celebrate with tambourines and harps.
    Lifting his mighty arm, he will fight the Assyrians.
33 Topheth—the place of burning—
    has long been ready for the Assyrian king;
    the pyre is piled high with wood.
The breath of the Lord, like fire from a volcano,
    will set it ablaze.

Footnotes

  1. 30:7 Hebrew Rahab who sits still. Rahab is the name of a mythical sea monster that represents chaos in ancient literature. The name is used here as a poetic name for Egypt.
  2. 30:32 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version; Masoretic Text reads with the founded rod.