1. Мојсијева 36 NSP – 1. Mose 36 HOF

1. Мојсијева
Select chapter 36

New Serbian Translation

1. Мојсијева 36:1-43

Исавов родослов

1Ово је родослов Исава, то јест Едома.

2Исав је узео себи за жене две хананске девојке: Аду, ћерку Елона Хетита, и Оливему, ћерку Ане, унуку Севегона Евејца, 3и Васемату, ћерку Исмаилову, Навајотову сестру.

4Ада је Исаву родила Елифаса, а Васемата му је родила Рагуила. 5Оливема је родила Јеуса, Јеглома и Кореја. То су Исавови синови који су му се родили у Ханану.

6Исав је узео своје жене, своје синове, своје ћерке, и све своје људе из свога дома, своју стоку – ситну и крупну, и сву своју имовину коју је стекао у Ханану, те се одвојио од свога брата Јакова. 7Наиме, њихова имовина је била исувише велика да би могли да живе заједно; земља у којој су живели није их више могла издржавати због њихове стоке. 8Зато се Исав, то јест Едом, настанио у брдској области Сира.

9А ово је родослов Исава, праоца Едомаца, у брдској области Сира.

10Ово су имена Исавових синова:

Елифас, син Исавове жене Аде, Рагуило, син Исавове жене Васемате.

11Елифасови синови су били:

Теман, Омар, Софар, Готом и Кенез.

12Тамна, иноча Исавовог сина Елифаса, је родила Елифасу Амалика. То су потомци Исавове жене Аде.

13Ово су синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе. То су потомци Исавове жене Васемате.

14Ово су синови Исавове жене Оливеме, ћерке Анине, унуке Севегонове.

Она је родила Исаву Јеуса, Јеглома и Кореја.

15Ово су кнезови над Исавовим потомцима.

Синови Исавовог првенца Елифаса су кнезови:

Теман, Омар, Софар, Кенез, 16Кореј, Готом и Амалик. Ови кнезови су Елифасови синови у Едому, и потомци Исавове жене Аде.

17Ово су потомци Исавовог сина Рагуила.

Кнезови: Нахат, Зара, Шама и Мозе. Ови кнезови су синови Рагуилови у едомској земљи, а унуци Исавове жене Васемате.

18Ово су синови Исавове жене Оливеме. Кнезови:

Јеус, Јеглом и Кореј. То су потомци Исавове жене Оливеме, Анине ћерке.

19То су синови Исавови, и то су кнезови у Едому.

20Ово су синови Сира Хоријца, становника оне земље:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 21Дисон, Асар и Дисан. Ови Сирови синови су кнезови Хоријаца у едомској земљи.

22Ово су Лотанови синови:

синови Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

23Ово су Совалови синови:

Голам, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Ово су Севегонови синови:

Аја и Ана. Ана је онај што је нашао изворе вруће воде у пустари, док је напасао магарце свога оца Севегона.

25Анина деца су:

Дисон и Анина ћерка Оливема.

26Дисанови синови су:

Амада, Асван, Итран и Харан.

27Ово су Асарови синови:

Валан, Заван и Акан.

28Ово су Дисанови синови:

Уз и Аран.

29Ово су кнезови Хоријски:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, 30Дисон, Асар и Рисон.

То су кнезови хоријски по њиховим клановима у земљи Сир.

Едомов родослов

31А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом.

32Над Едомом је владао Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

33Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

34Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

35Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

36Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

37Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци36,37 Вероватно Еуфрат..

38Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов.

39Кад је Валенон, син Ахворов умро, на његово место се зацарио Адар. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове.

40Ово су имена Исавових кнезова према њиховим породицама и насеобинама:

Тамна, Гола, Јетет,

41Оливема, Ила, Финон,

42Кенез, Теман, Мивсар,

43Магедило и Ирам.

То су били едомски кнезови према својим насеобинама у земљи коју су запосели.

То је Исав, праотац Едомаца.

Hoffnung für Alle

1. Mose 36:1-43

Esaus Nachkommen

1Es folgt der Stammbaum von Esau, der auch Edom genannt wurde:

2-3Er hatte drei Frauen aus Kanaan geheiratet: Ada, eine Tochter des Hetiters Elon; Oholibama, eine Tochter Anas und Enkelin des Horiters Zibon, und Basemat, eine Tochter Ismaels und Schwester Nebajots. 4Von Ada hatte er einen Sohn mit Namen Elifas; von Basemat stammte Reguël, 5und mit Oholibama zeugte er Jëusch, Jalam und Korach. Alle wurden im Land Kanaan geboren.

6Später verließ Esau das Land. Seine Frauen, Kinder und alle, die zu ihm gehörten, nahm er mit; dazu seine Viehherden und den Besitz, den er in Kanaan erworben hatte. Er zog in das Land Seïr, fort von seinem Bruder Jakob. 7Sie besaßen beide so große Viehherden, dass es im Land Kanaan nicht genug Weidefläche für sie gab. 8Deshalb ließ sich Esau, der Stammvater der Edomiter, im Bergland Seïr nieder.

9Dies ist die Liste der Nachkommen von Esau; es sind die Edomiter, die im Land Seïr leben. 10Die Söhne Esaus: Von seinen beiden Frauen Ada und Basemat hatte Esau je einen Sohn; Ada brachte Elifas zur Welt und Basemat Reguël. 11Elifas’ Söhne waren Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenas 12und Amalek. Amalek war der Sohn von Elifas’ Nebenfrau Timna. 13Reguël hatte vier Söhne: Nahat, Serach, Schamma und Misa. 14Oholibama, die Tochter Anas und Enkelin Zibons, bekam drei Söhne: Jëusch, Jalam und Korach.

15-16Esaus Söhne wurden zu Oberhäuptern verschiedener Stämme. Von Esaus ältestem Sohn Elifas stammen die Fürsten Teman, Omar, Zefo, Kenas, Korach, Gatam und Amalek. Sie gehen auf Esaus Frau Ada zurück. 17Von Esaus Sohn Reguël stammen die Fürsten Nahat, Serach, Schamma und Misa. Sie gehen auf Esaus Frau Basemat zurück. 18Von Esaus Frau Oholibama stammen die Fürsten Jëusch, Jalam und Korach. 19Diese Fürsten sind Nachkommen Esaus und bilden das Volk der Edomiter.

Seïrs Nachkommen

20-21Die Einwohner im Land Edom gehen auf den Horiter Seïr zurück. Seine Söhne waren Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan. Sie waren die Oberhäupter von den verschiedenen Stämmen der Horiter.

22Lotans Söhne hießen Hori und Hemam, seine Schwester hieß Timna. 23Schobals Söhne waren Alwan, Manahat, Ebal, Schefi und Onam. 24Zibons Söhne waren Ajja und Ana. Ana fand eine heiße Quelle in der Wüste, als er dort die Esel seines Vaters Zibon weidete. 25Ana hatte einen Sohn namens Dischon und eine Tochter mit Namen Oholibama. 26Dischons Söhne hießen Hemdan, Eschban, Jitran und Keran. 27Ezers Söhne waren Bilhan, Saawan und Akan. 28Dischans Söhne hießen Uz und Aran.

29-30Aus diesen entstanden die Stämme der Horiter, denen die Stammesfürsten Lotan, Schobal, Zibon, Ana, Dischon, Ezer und Dischan als Oberhäupter vorstanden.

Könige und Oberhäupter der Edomiter

31Noch bevor die Israeliten einen König hatten, regierten im Land Edom nacheinander folgende Könige:

32König Bela, der Sohn von Beor, in der Stadt Dinhaba;

33König Jobab, der Sohn von Serach, aus Bozra;

34König Huscham aus dem Gebiet der Temaniter;

35König Hadad, der Sohn von Bedad, in der Stadt Awit; sein Heer schlug die Midianiter im Gebiet von Moab;

36König Samla aus Masreka;

37König Schaul aus Rehobot am Fluss;

38König Baal-Hanan, der Sohn von Achbor;

39König Hadad in der Stadt Pagu; seine Frau hieß Mehetabel, sie war eine Tochter von Matred und Enkelin von Me-Sahab.

40-43Folgende Oberhäupter der Edomiter stammen von Esau ab: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiël und Iram. Nach ihnen werden die verschiedenen Stämme und ihre Gebiete benannt.