1. Мојсијева 10 NSP – Genesis 10 NIRV

1. Мојсијева
Select chapter 10

New Serbian Translation

1. Мојсијева 10:1-32

Таблица народа

1Ово је родослов Нојевих синова: Сима, Хама и Јафета. Њима су се родили синови после потопа.

Јафетовци

2Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

3Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

4Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим. 5(Од њих су се разгранали острвски народи по својим земљама; сваки са својим језиком, својим родовима и својим народима.)

Хамовци

6Хамови синови су:

Куш и Мисраим10,6 Мисраим је праотац свих Мисираца, свих Египћана. (Мисир је старо име Египта.), Фут и Ханан.

7А Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

8Кушу се родио Неврод. Овај је постао први моћник на земљи. 9Он је био и моћни ловац пред Господом. Зато се каже: „Као Неврод, моћни ловац пред Господом.“ 10Његово царство су у почетку сачињавали: Вавилон, Орех, Архад и Халани у земљи Сенар. 11Из те земље је отишао у Асирију и подигао Ниниву, Реховот Ир и Халах, 12те Ресен између Ниниве и великог града Халаха.

13Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 14па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

15Ханану се родио Сидон, његов првенац, и Хет. 16Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 17Евејци, Арукејци, Синијци, 18Арвађани, Самарјани, и Амаћани.

После су се хананска племена расејала, 19тако да се граница Хананаца протезала од Сидона према Герару, све до Газе, па према Содоми и Гомори, Адми и Севојиму, све до Ласа.

20То су Хамови потомци, према својим племенима и језицима, по својим земљама и народима.

Симовци

21А и Симу, праоцу свих синова Еверових, старијем брату Јафетовом, родили су се синови.

22Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

23А Арамови синови су:

Уз, Ул, Гетер и Мас.

24Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

25Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили; а његов брат се звао Јектан.

26Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 27Адорам, Узал, Дикла, 28Овал, Авимаил, Сава, 29Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

30Њихова су се насеља протезала од Масе до Сафира, источног горја.

31То су Симови синови према својим племенима и језицима, земљама и народима.

32То су племена Нојевих синова према својим родословима и народима. Од њих су се разгранали народи после потопа.

New International Reader’s Version

Genesis 10:1-32

A List of Nations

1Here is the story of Shem, Ham and Japheth. They were Noah’s sons. After the flood, they also had sons.

The Sons of Japheth

2The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

3The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

4The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites. 5From these people came the families who lived near the Mediterranean Sea. Each tribe and nation then spread out into its own territory and had its own language.

The Sons of Ham

6The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

7The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabtah, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

8Cush was the father of Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth. 9He was a mighty hunter in the Lord’s eyes. That’s why people sometimes compare others with Nimrod. They say, “They are like Nimrod, who was a mighty hunter in the Lord’s eyes.” 10The first capital cities of Nimrod’s kingdom were Babylon, Uruk, Akkad and Kalneh. These cities were in the land of Babylon. 11From that land he went to Assyria. There he built Nineveh, Rehoboth Ir and Calah. 12He also built Resen, which is between Nineveh and Calah. Nineveh is the most famous city.

13Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 14Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the Kasluhites.

15Canaan was the father of Sidon.

Sidon was his oldest son. Canaan was also the father of the Hittites, 16Jebusites, Amorites and Girgashites. 17And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 18Arvadites, Zemarites and Hamathites.

Later the Canaanite tribes scattered. 19The borders of Canaan reached from Sidon toward Gerar all the way to Gaza. Then they continued toward Sodom, Gomorrah, Admah and Zeboyim all the way to Lasha.

20These are the sons of Ham. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

The Sons of Shem

21Sons were also born to Shem, Japheth’s younger brother. All the sons of Eber belonged to Shem’s family line.

22The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

23The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

24Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

25Eber had two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

26Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27Hadoram, Uzal, Diklah, 28Obal, Abimael, Sheba, 29Ophir, Havilah and Jobab. They were all sons of Joktan.

30The area where they lived stretched from Mesha toward Sephar. It was in the eastern hill country.

31These are the sons of Shem. They are listed by their tribes and languages in their territories and nations.

32These are the tribes of Noah’s sons. They are listed by their family lines within their nations. From them the nations spread out over the earth after the flood.