1. Књига дневника 1 NSP – 1 Crónicas 1 NVI

1. Књига дневника
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Књига дневника 1:1-54

Од Адама до Аврахама

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

2Кајинан, Малелеило, Јаред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Нојеви синови1,4 Према Септуагинти.: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

5Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

6Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

7Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

8Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

9Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15Евејци, Арукејци, Синијци, 16Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.; а његов брат се звао Јектан.

20Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21Адорам, Узал, Дикла, 22Евал, Авимаил, Сава, 23Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24Сим, Арфаксад, Сала,

25Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27Аврам, то јест, Аврахам.

Од Аврахама до Јакова

28Синови Аврахамови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32А синови Хетуре, Аврахамове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34Аврахаму се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52Оливема, Ила, Финон, 53Кенез, Теман, Мивсар, 54Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Nueva Versión Internacional

1 Crónicas 1:1-54

Descendientes de Adán

1Adán, Set, Enós, 2Cainán, Malalel, Jared, 3Enoc, Matusalén, Lamec, 4Noé.

Descendientes de Noé

1:5-23Gn 10:2-31; 11:10-27

Hijos de Noé:1:4 Hijos de Noé (LXX); TM no incluye esta frase. Sem, Cam y Jafet.

5Hijos de Jafet: Gómer, Magog, Maday, Javán, Tubal, Mésec y Tirás.

6Hijos de Gómer: Asquenaz, Rifat y Togarma.

7Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín.

8Hijos de Cam: Cus, Misrayin, Fut y Canaán.

9Hijos de Cus: Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca.

Hijos de Ragama: Sabá y Dedán.

10Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra.

11Misrayin fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftuitas, 12los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos.

13Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, 14y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, 15los heveos, los araceos, los sineos, 16los arvadeos, los zemareos y los jamatitas.

17Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.

Hijos de Aram:1:17 Hijos de Aram (un ms. hebreo y mss. de LXX; véase Gn 10:23); TM no incluye esta frase. Uz, Hul, Guéter y Mésec. 18Arfaxad fue el padre de Selá, y este lo fue de Éber. 19Éber tuvo dos hijos; el primero se llamó Péleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. El hermano de Péleg se llamó Joctán. 20Joctán fue el padre de Almodad, Sélef, Jazar Mávet, Yeraj, 21Hadorán, Uzal, Diclá, 22Obal,1:22 Obal (mss. hebreos y Siríaca; véase Gn 10:28); Ebal (TM). Abimael, Sabá, 23Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán.

Descendientes de Sem

24Sem, Arfaxad, Selá, 25Éber, Péleg, Reú, 26Serug, Najor, Téraj 27y Abram, que es también Abraham.

Descendientes de Abraham

1:29-31Gn 25:12-16

1:32-33Gn 25:1-4

28Hijos de Abraham: Isaac e Ismael.

29Sus descendientes fueron Nebayot, primogénito de Ismael, Cedar, Adbel, Mibsán, 30Mismá, Dumá, Masá, Hadad, Temá, 31Jetur, Nafis y Cedema. Estos fueron los hijos de Ismael.

32Los hijos de Cetura, la concubina de Abraham, fueron Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súah.

Hijos de Jocsán: Sabá y Dedán.

33Hijos de Madián: Efá, Éfer, Janoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura.

34Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel.

Descendientes de Esaú

1:35-42Gn 36:10-14,20-28

35Hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré.

36Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Zefo, Gatán y Quenaz, Timná y Amalec.

37Hijos de Reuel: Najat, Zera, Sama y Mizá.

38Hijos de Seír:1:38 Seír. Es decir, Esaú. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán.

39Hijos de Lotán: Horí y Homán. Timná fue hermana de Lotán.

40Hijos de Sobal: Alván, Manajat, Ebal, Sefó y Onam.

Hijos de Zibeón: Ayá y Aná.

41El hijo de Aná fue Disón.

Hijos de Disón: Amirán, Esbán, Itrán y Querán.

42Hijos de Ezer: Bilán, Zaván y Yacán.

Hijos de Disán: Uz y Arán.

Reyes de Edom

1:43-54Gn 36:31-43

43Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey:

Bela hijo de Beor; su ciudad se llamaba Dinaba.

44Cuando Bela murió, lo sucedió en el trono Jobab hijo de Zera, que era de Bosra.

45Cuando Jobab murió, lo sucedió en el trono Jusán, que era de la tierra de Temán.

46Cuando Jusán murió, lo sucedió en el trono Hadad hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Avit.

47Cuando Hadad murió, lo sucedió en el trono Samla, que era de Masreca.

48Cuando Samla murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era de Rejobot a orillas del río Éufrates.

49Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal Janán hijo de Acbor.

50Cuando Baal Janán murió, lo sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Pau,1:50 Pau (mss. hebreos, mss. de LXX, Siríaca, Targum, Vulgata; véase Gn 36:39); Pay (TM). y su esposa fue Mehitabel, hija de Matred y nieta de Mezab.

51Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos: Timná, Alvá, Jetet, 52Aholibama, Elá, Pinón, 53Quenaz, Temán, Mibzar, 54Magdiel e Iram. Estos fueron los caudillos de Edom.