1. Књига дневника 1 NSP – 1 Crônicas 1 NVI-PT

1. Књига дневника
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Књига дневника 1:1-54

Од Адама до Аврахама

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

2Кајинан, Малелеило, Јаред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Нојеви синови1,4 Према Септуагинти.: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

5Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

6Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

7Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

8Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

9Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15Евејци, Арукејци, Синијци, 16Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.; а његов брат се звао Јектан.

20Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21Адорам, Узал, Дикла, 22Евал, Авимаил, Сава, 23Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24Сим, Арфаксад, Сала,

25Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27Аврам, то јест, Аврахам.

Од Аврахама до Јакова

28Синови Аврахамови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32А синови Хетуре, Аврахамове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34Аврахаму се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52Оливема, Ила, Финон, 53Кенез, Теман, Мивсар, 54Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Nova Versão Internacional

1 Crônicas 1:1-54

A Descendência de Adão

1Adão, Sete, Enos,

2Cainã, Maalaleel, Jarede,

3Enoque, Matusalém, Lameque,

Noé.

4Estes foram os filhos de Noé1.4 Conforme a Septuaginta. O Texto Massorético não traz os filhos de Noé.: Sem, Cam e Jafé.

Os Descendentes dos Filhos de Noé

5Estes foram os filhos1.5 Filhos pode significar descendentes ou sucessores ou nações; também nos versículos 6.9,17 e 23. de Jafé:

Gômer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás.

6Estes foram os filhos de Gômer:

Asquenaz, Rifate1.6 Muitos manuscritos dizem Difate. e Togarma.

7Estes foram os filhos de Javã:

Elisá, Társis, Quitim e Rodanim1.7 Muitos manuscritos dizem Dodanim..

8Estes foram os filhos de Cam:

Cuxe, Mizraim1.8 Isto é, Egito; também no versículo 11., Fute e Canaã.

9Estes foram os filhos de Cuxe:

Sebá, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá.

Estes foram os filhos de Raamá:

Sabá e Dedã.

10Cuxe gerou1.10 Gerar pode ter o sentido de ser ancestral ou ser predecessor; também nos versículos 11, 13, 18 e 20.

Ninrode, o primeiro homem poderoso na terra.

11Mizraim gerou

os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, 12os patrusitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os caftoritas.

13Canaã gerou

Sidom, seu filho mais velho1.13 Ou os sidônios, os primeiros, e Hete1.13 Ou e os hititas, 14como também os jebuseus, os amorreus, os girgaseus, 15os heveus, os arqueus, os sineus, 16os arvadeus, os zemareus e os hamateus.

17Estes foram os filhos de Sem:

Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã.

Estes foram os filhos de Arã:1.17 Muitos manuscritos não trazem essa linha. Veja Gn 10.23.

Uz, Hul, Géter e Meseque.

18Arfaxade gerou Salá,

e este gerou Héber.

19A Héber nasceram dois filhos:

um deles se chamou Pelegue1.19 Pelegue significa divisão., porque em sua época a terra foi dividida; seu irmão chamou-se Joctã.

20Joctã gerou

Almodá, Salefe, Hazarmavé, Jerá, 2 21Adorão, Uzal, Dicla, 22Obal1.22 Muitos manuscritos dizem Ebal., Abimael, Sabá, 23Ofir, Havilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã.

A Descendência de Sem

24Sem, Arfaxade1.24 Conforme o Texto Massorético. Alguns manuscritos da Septuaginta dizem Arfaxade, Cainã. Veja Gn 11.12,13., Salá,

25Héber, Pelegue, Reú,

26Serugue, Naor, Terá

27e Abrão, que é Abraão.

Os Descendentes de Abraão

28Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael.

29Foram estes os seus descendentes:

Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibsão, 30Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, 31Jetur, Nafis e Quedemá.

Esses foram os filhos de Ismael.

32Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura:

Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Isbaque e Suá.

Foram estes os filhos de Jocsã:

Sabá e Dedã.

33Foram estes os filhos de Midiã:

Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.

Todos esses foram descendentes de Quetura.

34Abraão gerou Isaque.

Estes foram os filhos de Isaque:

Esaú e Israel.

Os Descendentes de Esaú

35Estes foram os filhos de Esaú:

Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá.

36Estes foram os filhos de Elifaz:

Temã, Omar, Zefô1.36 Muitos manuscritos dizem Zefi. Veja Gn 36.11., Gaetã e Quenaz;

e Amaleque, de Timna, sua concubina1.36 Muitos manuscritos dizem Gaetã, Quenaz, Timna e Amaleque. Veja Gn 36.12..

37Estes foram os filhos de Reuel:

Naate, Zerá, Samá e Mizá.

Os Descendentes de Seir

38Estes foram os filhos de Seir:

Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disom, Ézer e Disã.

39Estes foram os filhos de Lotã:

Hori e Homã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna.

40Estes foram os filhos de Sobal:

Alvã1.40 Muitos manuscritos dizem Aliã. Veja Gn 36.23., Manaate, Ebal, Sefô e Onã.

Estes foram os filhos de Zibeão:

Aiá e Aná.

41Este foi o filho de Aná:

Disom.

Estes foram os filhos de Disom:

Hendã1.41 Muitos manuscritos dizem Hanrão. Veja Gn 36.26., Esbã, Itrã e Querã.

42Estes foram os filhos de Ézer:

Bilã, Zaavã e Acã1.42 Muitos manuscritos dizem Jaacã. Veja Gn 36.27..

Estes foram os filhos de Disã1.42 Hebraico: Disom, variante de Disã.:

Uz e Arã.

Os Reis e os Chefes de Edom

43Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei:

Belá, filho de Beor. Sua cidade chamava-se Dinabá.

44Belá morreu; e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, foi o seu sucessor.

45Jobabe morreu; e Husã, da terra dos temanitas, foi o seu sucessor.

46Husã morreu; e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite.

47Hadade morreu; e Samlá de Masreca foi o seu sucessor.

48Samlá morreu; e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates1.48 Hebraico: ao Rio., foi o seu sucessor.

49Saul morreu; e Baal-Hanã, filho de Acbor, foi o seu sucessor.

50Baal-Hanã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú1.50 Muitos manuscritos dizem Paí. Veja Gn 36.39., e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe.

51Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes:

Timna, Alva, Jetete, 52Oolibama, Elá, Pinom, 53Quenaz, Temã, Mibzar, 54Magdiel e Irã.

Foram esses os chefes de Edom.