1. Књига дневника 1 NSP – 1 Cronici 1 NTLR

1. Књига дневника
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Књига дневника 1:1-54

Од Адама до Аврахама

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

2Кајинан, Малелеило, Јаред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Нојеви синови1,4 Према Септуагинти.: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

5Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

6Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

7Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

8Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

9Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15Евејци, Арукејци, Синијци, 16Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.; а његов брат се звао Јектан.

20Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21Адорам, Узал, Дикла, 22Евал, Авимаил, Сава, 23Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24Сим, Арфаксад, Сала,

25Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27Аврам, то јест, Аврахам.

Од Аврахама до Јакова

28Синови Аврахамови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32А синови Хетуре, Аврахамове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34Аврахаму се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52Оливема, Ила, Финон, 53Кенез, Теман, Мивсар, 54Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1:1-54

Părinții omenirii

(Gen. 5:1-32)

1Adam, Set, Enoș,

2Chenan, Mahalalel, Iared,

3Enoh, Metușelah, Lameh,

4Noe, Sem, Ham și Iafet.

Urmașii lui Iafet

(Gen. 10:2-4)

5Fiii5 Termenul fiii poate însemna și urmașii; peste tot în capitol. lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan5 Grecia., Tubal, Meșek și Tiras.

6Fiii lui Gomer au fost: Așchenaz, Rifat și Togarma.

7Fiii lui Iavan au fost: Elișa, Tarșiș, Chitim și Rodanim.

Urmașii lui Ham

(Gen. 10:6-20)

8Fiii lui Ham au fost: Cuș, Mițrayim8, 11 Egipt., Put și Canaan.

9Fiii lui Cuș au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama și Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Șeba și Dedan.

10Lui Cuș i s‑a născut Nimrod. Acesta a început să fie un om viteaz pe pământ.

11Din Mițrayim provin ludiții, anamiții, lehabiții, naftuhiții,

12patrusiții, casluhiții și caftoriții; din casluhiți provin filistenii.

13Lui Canaan i s‑a născut Sidon, întâiul său născut, și Het;

14din Canaan provin și iebusiții, amoriții, ghirgașiții,

15hiviții, archiții, siniții,

16arvadiții, țemariții și hamatiții.

Urmașii lui Sem

(Gen. 10:21-29; 11:10-26)

17Fiii lui Sem au fost: Elam, Așur, Arpahșad, Lud și Aram.

Fiii lui Aram au fost: Uț, Hul, Gheter și Meșek.

18Lui Arpahșad i s‑a născut Șelah,

iar lui Șelah i s‑a născut Eber.

19Lui Eber i s‑au născut doi fii: numele unuia era Peleg19 Peleg înseamnă împărțire., pentru că în timpul vieții lui a fost împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20Lui Ioktan i s‑au născut Almodad, Șelef, Hațar-Mavet, Iarah,

21Hadoram, Uzal, Dikla,

22Ebal22 Cele mai multe mss TM. Câteva mss TM, Siriacă (vezi și Gen. 10:28): Obal., Abimael, Șeba,

23Ofir, Havila și Iobab. Toți aceștia au fost fiii lui Ioktan.

24Sem, Arpahșad, Șelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah și

27Avram (cu referire la Avraam27 Vezi Gen. 17:4-6.).

Urmașii lui Avraam

(Gen. 25:1-4, 12-16; 36:4-28)

28Fiii lui Avraam au fost: Isaac și Ismael.

29Iată care sunt genealogiile29 Vezi Gen. 25:13 și nota de la Gen. 2:4. lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,

30Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia au fost fiii lui Ismael.

32Fiii pe care i‑a născut Chetura, țiitoarea lui Avraam, au fost:

Zimran, Iokșan, Medan, Midian, Ișbak și Șuah.

Lui Iokșan i s‑au născut Șeba și Dedan.

33Fiii lui Midian au fost:

Efa, Efer, Hanoh, Abida și Eldaa.

Toți aceștia au fost urmașii Cheturei.

34Lui Avraam i s‑a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost: Esau și Israel.

Urmașii lui Esau

(Gen. 36:10-14)

35Fiii lui Esau au fost:

Elifaz, Reuel, Ieuș, Ialam și Korah.

36Fiii lui Elifaz au fost:

Teman, Omar, Țefo, Gatam, Chenaz;

din Timna s‑a născut Amalek.

37Fiii lui Reuel au fost:

Nahat, Zerah, Șama și Miza.

Urmașii lui Seir

(Gen. 36:20-28)

38Fiii lui Seir au fost:

Lotan, Șobal, Țivon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan.

39Fiii lui Lotan au fost:

Hori și Homam39 TM. Gen. 36:22 conține Hemam.. Sora lui Lotan a fost Timna.

40Fiii lui Șobal au fost:

Alvan, Manahat, Ebal, Șefi și Onam.

Fiii lui Țivon au fost:

Aia și Ana.

41Fiul lui Ana a fost:

Dișon.

Fiii lui Dișon au fost:

Hemdan, Eșban, Itran și Cheran.

42Fiii lui Ețer au fost:

Bilhan, Zaavan și Iaakan.

Fiii lui Dișan au fost:

Uț și Aran.

Dinastia edomită

(Gen. 36:31-43)

43Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israel43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei,, au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetății sale era Dinhaba.

44Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra, a domnit în locul lui.

45Când Iobab a murit, Hușam, din țara temaniților, a domnit în locul lui.

46Când Hușam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i‑a învins pe midianiți la Moab, a domnit în locul lui. Numele cetății sale era Avit.

47Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu48 Probabil fluviul Eufrat. a domnit în locul lui.

49Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetății sale era Pau. Numele soției sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me‑Zahab.

51Hadad însă a murit și el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 52căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 53căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, 54căpetenia Magdiel și căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.