1. Књига дневника 1 NSP – 1 Chronicles 1 NIVUK

1. Књига дневника
Select chapter 1

New Serbian Translation

1. Књига дневника 1:1-54

Од Адама до Аврахама

Нојеви потомци

1Адам, Сит, Енос,

2Кајинан, Малелеило, Јаред,

3Енох, Матусал, Ламех,

4Нојеви синови1,4 Према Септуагинти.: Сим, Хам и Јафет.

Јафетови потомци

5Јафетови синови су:

Гомер, Магог, Мидиј, Јаван, Тувал, Месех и Тирас.

6Гомерови синови су:

Асхенас, Рифат и Тогарма.

7Јаванови синови су:

Елиса и Тарсис, Китим и Доданим.

Хамови потомци

8Хамови синови су:

Куш и Мисраим, Фут и Ханан.

9Кушови синови су:

Сева, Евила, Савата, Регма и Саватака.

Регмини синови су:

Сава и Дедан.

10Кушу се родио Неврод.

Овај је постао први моћник на земљи.

11Од Мисраима су, пак, потекли

Лудејци, Енемејци, Лавејци и Нафтухијци, 12па Патрошани, Хаслоњани (од којих су потекли Филистејци) и Кафтореји.

13Ханану се родио Сидон, његов првенац и Хет. 14Од Ханана воде порекло Јевусејци, Аморејци, Гергешани, 15Евејци, Арукејци, Синијци, 16Арвађани, Самарјани и Амаћани.

Симови потомци

17Симови синови:

Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам.

А Арамови потомци су:

Уз, Ул, Гетер и Месех.

18Арфаксаду се, пак, родио Сала,

а Сали Евер.

19Еверу су се родила два сина:

један се звао Фалек, јер су се за време његовог живота људи на земљи поделили1,19 Поделили се највероватније односи на поделу која је настала у току градње Вавилонске куле. Том приликом је Бог побркао језике, након чега су се људи расејали по целој земљи.; а његов брат се звао Јектан.

20Јектану су се родили

Елмодад, Салеф, Ацармавет и Јарах, 21Адорам, Узал, Дикла, 22Евал, Авимаил, Сава, 23Офир, Евила и Јовав; сви ови су били Јектанови синови.

24Сим, Арфаксад, Сала,

25Евер, Фалек, Рагав,

26Серух, Нахор, Тара,

27Аврам, то јест, Аврахам.

Од Аврахама до Јакова

28Синови Аврахамови:

Исак и Исмаило.

Агарини потомци

29Ово је њихов родослов:

Исмаилов првенац Навајот, па Кедар, Авдеило, Мивсам, 30Мишма, Дума, Маса, Хадад, Тема, 31Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

Хетурини потомци

32А синови Хетуре, Аврахамове иноче:

она је родила Зомрана, Јоксана, Мадана, Мадијана, Јесвока и Соијена.

А Јоксанови синови су:

Сава и Дедан.

33Мадијанови синови су:

Гефа, Афир, Енох, Авида и Елдага.

Све су ово Хетурини потомци.

Сарини потомци

34Аврахаму се родио Исак;

а синови Исакови су били

Исав и Израиљ.

Исавови потомци

35Исавови синови:

Елифас, Рагуило, Јеус, Јеглом и Кореј.

36Синови Елифасови:

Теман, Омар, Софар, Готом, Кенез,

Тамна и Амалик.

37Синови Рагуилови:

Нахат, Зара, Шама и Мозе.

Сирови потомци

38Сирови синови:

Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан.

39Лотанови синови:

Хорије и Еман. Лотанова сестра је била Тамна.

40Синови Совалови:

Голам, Манахат, Евал, Шефија и Онам.

Синови Севегонови:

Аја и Ана.

41Синови Анини:

Дисон.

Дисонови синови:

Амада, Асван, Итран и Харан.

42Синови Асарови:

Валан, Заван и Јакан.

Синови Дисонови:

Уз и Аран.

Владари Едома

43А ово су цареви који су владали у земљи Едом, пре него што је и један цар завладао над израиљским народом:

Валак, Веоров син, чији град се звао Денава.

44Кад је Валак умро, на његово место се зацарио Јовав, син Зарин из Восоре.

45Кад је Јовав умро, на његово место се зацарио Асом из земље Теманаца.

46Кад је Асом умро, на његово место се зацарио Адад, Варадов син, који је потукао Мадијанце на моавском пољу. Његов град се звао Авит.

47Кад је Адад умро, на његово место се зацарио Самала из Масреке.

48Кад је Самала умро, на његово место се зацарио Саул из Ровота на Реци.

49Кад је Саул умро, на његово место се зацарио Валенон, син Ахворов. 50Кад је Валенон умро, на његово место се зацарио Адад. Његов град се звао Пау. Његовој жени је било име Метавеила, која је била ћерка Матраиде, ћерке Мезахавове. 51А кад је умро Адад, настали су кнезови у Едому:

Тамна, Гола, Јетет, 52Оливема, Ила, Финон, 53Кенез, Теман, Мивсар, 54Магедило и Ирам. То су били едомски кнезови.

New International Version – UK

1 Chronicles 1:1-54

Historical records from Adam to Abraham

To Noah’s sons

1Adam, Seth, Enosh,

2Kenan, Mahalalel, Jared,

3Enoch, Methuselah, Lamech,

Noah.

4The sons of Noah:1:4 Septuagint; Hebrew does not have this line. Shem, Ham and Japheth.

The Japhethites

5The sons1:5 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 6-9, 17 and 23. of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

6The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath1:6 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also Septuagint and Gen. 10:3); most Hebrew manuscripts Diphath and Togarmah.

7The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Hamites

8The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

9The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

10Cush was the father1:10 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 11, 13, 18 and 20. of

Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

11Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13Canaan was the father of

Sidon his firstborn,1:13 Or of the Sidonians, the foremost and of the Hittites, 14Jebusites, Amorites, Girgashites, 15Hivites, Arkites, Sinites, 16Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Semites

17The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram:1:17 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 10:23); most Hebrew manuscripts do not have this line.

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18Arphaxad was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

19Two sons were born to Eber:

one was named Peleg,1:19 Peleg means division. because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21Hadoram, Uzal, Diklah, 22Obal,1:22 Some Hebrew manuscripts and Syriac (see also Gen. 10:28); most Hebrew manuscripts Ebal Abimael, Sheba, 23Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24Shem, Arphaxad,1:24 Hebrew; some Septuagint manuscripts Arphaxad, Cainan (see also note at Gen. 11:10) Shelah,

25Eber, Peleg, Reu,

26Serug, Nahor, Terah

27and Abram (that is, Abraham).

The family of Abraham

28The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.

Descendants of Hagar

29These were their descendants:

Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Naphish and Kedemah.

These were the sons of Ishmael.

Descendants of Keturah

32The sons born to Keturah, Abraham’s concubine:

Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan:

Sheba and Dedan.

33The sons of Midian:

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All these were descendants of Keturah.

Descendants of Sarah

34Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac:

Esau and Israel.

Esau’s sons

35The sons of Esau:

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho,1:36 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also Gen. 36:11); most Hebrew manuscripts Zephi Gatam and Kenaz;

by Timna: Amalek.1:36 Some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:12); Hebrew Gatam, Kenaz, Timna and Amalek

37The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The people of Seir in Edom

38The sons of Seir:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39The sons of Lotan:

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40The sons of Shobal:

Alvan,1:40 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:23); most Hebrew manuscripts Alian Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon:

Aiah and Anah.

41The son of Anah:

Dishon.

The sons of Dishon:

Hemdan,1:41 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:26); most Hebrew manuscripts Hamran Eshban, Ithran and Keran.

42The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.1:42 Many Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:27); most Hebrew manuscripts Zaavan, Jaakan

The sons of Dishan1:42 See Gen. 36:28; Hebrew Dishon, a variant of Dishan:

Uz and Aran.

The rulers of Edom

43These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river1:48 Possibly the Euphrates succeeded him as king.

49When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

50When Baal-Hanan died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau,1:50 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts, Vulgate and Syriac (see also Gen. 36:39); most Hebrew manuscripts Pai and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab. 51Hadad also died.

The chiefs of Edom were:

Timna, Alvah, Jetheth, 52Oholibamah, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel and Iram.

These were the chiefs of Edom.