Матеј 1 – NSP & SNC

New Serbian Translation

Матеј 1:1-25

Исусови преци

1Ово је родословна књига Исуса Христа – сина Давидовог, сина Аврахамовог.

2Аврахам је имао сина Исака,

Исак Јакова,

Јаков је имао Јуду и његову браћу,

3Јуда је са Тамаром имао Фареса и Зару,

Фарес је имао Есрона,

Есрон Арама,

4Арам Аминадава,

Аминадав Насона,

Насон Салмона.

5Салмон је са Рахавом имао Воза,

Воз са Рутом Овида,

Овид је имао Јесеја.

6Јесеј је био отац цара Давида.

Давид је са Уријином женом добио Соломона.

7Соломон је имао Ровоама,

Ровоам Авију,

Авија Асафа,

8Асаф Јосафата,

Јосафат Јорама,

Јорам Озију,

9Озија Јотама,

Јотам Ахаза,

Ахаз Језекију,

10Језекија Манасију,

Манасија Амоса,

Амос Јосију.

11Јосији су се родили Јехонија и његова браћа за време вавилонског изгнанства.

12Јехонија је, после вавилонског изгнанства, имао Салатила,

Салатило Зоровавеља,

13Зоровавељ Авијуда,

Авијуд Елијакима,

Елијаким Азора,

14Азор Садока,

Садок Ахима,

Ахим Елијуда,

15Елијуд Елеазара,

Елеазар Матана,

Матан Јакова,

16Јаков Јосифа, који је био муж Марије, која је родила Исуса званог „Христос“.

17Дакле, од Аврахама до Давида било је четрнаест колена, од Давида до вавилонског изгнанства четрнаест колена, и од вавилонског изгнанства до Христа такође четрнаест колена.

Исусово рођење

18А ево како се Исус Христ родио: његова мајка, Марија, била је испрошена за Јосифа. Међутим, пре него што су постали супружници, испостави се да је она затруднела по Светоме Духу. 19Њен муж Јосиф, који је био праведан човек, не желећи да је јавно извргне срамоти, науми да потајно раскине веридбу.

20Тек што је он то наумио, кад гле, анђео Господњи указа му се у сну и рече му: „Јосифе, Сине Давидов, не бој се да узмеш Марију за жену. Дете које је у њој зачето, дело је Светога Духа. 21Она ће родити сина, а ти ћеш му дати име ’Исус’, јер ће он спасти свој народ од њихових греха.“ 22Све се ово догодило да се испуни оно што је Господ рекао по пророку:

23„Ево, зачеће девица и родиће сина, и даће му име ’Емануил’.“1,23 Иса 7,14. (То у преводу значи „Бог је с нама“.)

24Када се Јосиф пробудио, учинио је оно што му је анђео Господњи заповедио: узео је Марију за жену, 25али као супружници нису живели, све док она није родила сина. Јосиф му даде име „Исус“.

Slovo na cestu

Matouš 1:1-25

1Kniha (o) rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho. 3Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama. 4Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona. 5Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse. 6Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova. 7Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu. 8Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše. 9Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše. 10Ezechiáš pak zplodil Manasesa. A Manases zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše. 11Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském. 12A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele. 13A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora. 14Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda. 15Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba. 16Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, jenž slove Kristus. 17A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte. 18Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria snoubena byla Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého. 19Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti. 20Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z Ducha svatého jest. 21Porodíť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. 22Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího: 23Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh. 24Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou. 25Ale nepoznal jí, až i porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.