Књига пророка Амоса 1 NSP – A-mốt 1 VCB

Књига пророка Амоса
Select chapter 1

New Serbian Translation

Књига пророка Амоса 1:1-15

1Речи Амоса које је видео за Израиљ, док је био међу сточарима из Текује. Било је то две године пре земљотреса, у време Озије, цара Јуде, и за време Јеровоама, цара Израиља, Јоасовог сина.

2Он је рекао:

„Господ риче са Сиона,

из Јерусалима глас свој пушта.

Тугују пастирски пашњаци

и врх Кармила се суши.“

Суд над околним народима

3Овако каже Господ:

„Због три преступа Дамаска,

а и због четири, своју казну нећу да повучем,

јер су Галад овршили

гвозденом вршилицом.

4Бацићу огањ на кућу Азаилову

и спалиће Вен-Ададова утврђења.

5Изломићу преворнице на Дамаску,

истребићу живаљ из те долине Авен1,5 Или: долине идолатрије, што је погрдан назив за Дамаск и цара Арама.

и онога што у Вет-Едену жезло држи.

У изгнанство, у Кир ће отићи Арамов народ –

каже Господ.“

6Овако каже Господ:

„Због три преступа Газе,

а и због четири, своју казну нећу да повучем,

јер су све изгнанике одвели у ропство

и предали их Едому.

7Бацићу огањ на зидине Газе

и спалиће њена утврђења.

8Истребићу живаљ из Азота

и онога што у Аскалону жезло држи.

Руку ћу своју да окренем на Акарон,

и пострадаће остатак филистејски

– говори Господ Бог.“

9Овако каже Господ:

„Због три преступа Тира,

а и због четири, своју казну нећу да повучем,

јер су све изгнанике предали Едому.

Нису се сетили братског савеза.

10Бацићу огањ на зидине Тира

и спалиће његова утврђења.“

11Овако каже Господ:

„Због три преступа Едома,

а и због четири, своју казну нећу да повучем,

јер је мачем свога брата прогонио

и потиснуо своје смиловање.

У свом га је бесу сатирао стално

и довека разјарен био.

12Бацићу огањ на Теман

и спалиће утврђења Восоре.“

13Овако каже Господ:

„Због три преступа синова Амонових,

а и због четири, своју казну нећу да повучем,

јер су распорили труднице Галада

да би међу своју проширили.

14Запалићу огањ на зидинама Раве

и спалиће њена утврђења,

све уз поклич на дан боја

и уз вихор олујнога дана.

15А њихов ће цар отићи у изгнанство,

заједно – он и главари његови“ –

каже Господ.

Vietnamese Contemporary Bible

A-mốt 1:1-15

1Sứ điệp này được ban cho A-mốt, một người chăn chiên từ Thê-cô-a thuộc Giu-đa. Ông thấy khải tượng này hai năm trước cơn động đất, khi Ô-xia là vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am II, con Giô-ách, làm vua Ít-ra-ên.

2Đây là điều ông đã thấy và nghe:

“Tiếng của Chúa Hằng Hữu sẽ gầm vang từ Si-ôn

và trổi tiếng từ Giê-ru-sa-lem!

Các đồng cỏ xanh tươi của người chăn sẽ khô héo;

đồng cỏ trên Núi Cát-mên sẽ khô cằn và chết.”

Đức Chúa Trời Phán Xét Các Nước Láng Giềng của Ít-ra-ên

3Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Người Đa-mách phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã đánh dân Ta tại Ga-la-át

như lúa bị đập bằng cây sắt.

4Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống cung điện của Vua Ha-xa-ên

và các chiến lũy của Vua Bên Ha-đát sẽ bị hủy diệt.

5Ta sẽ bẻ gãy then gài cổng thành Đa-mách

và Ta sẽ tàn sát dân cư tại Thung Lũng A-ven.

Ta sẽ diệt kẻ cai trị ở thành Bết Ê-đen,

và người A-ram sẽ bị dẫn đi như tù nhân qua xứ Ki-rơ,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.

6Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ga-xa phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã đưa cả làng đi lưu đày,

bán họ cho người Ê-đôm làm nô lệ.

7Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ga-xa,

và thiêu hủy các đền đài chiến lũy kiên cố.

8Người Ách-đốt sẽ bị tàn sát

và tiêu diệt vua của Ách-ca-lôn.

Ta sẽ tấn công thành Éc-rôn,

người Phi-li-tin còn sót cũng bị giết hết,”

Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán vậy.

9Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ty-rơ phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng bội ước tình anh em với Ít-ra-ên,

đã đem cả đoàn phu tù bán cho người Ê-đôm làm nô lệ.

10Vì thế, Ta sẽ giáng lửa xuống các tường thành Ty-rơ,

và các chiến lũy cũng sẽ bị hủy diệt.”

11Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Ê-đôm phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Chúng đã nhẫn tâm tuốt gươm đuổi đánh Ít-ra-ên, anh em mình,

không tỏ chút thương xót.

Chúng để lòng thù hận dày vò

và nuôi lòng căm hờn mãi mãi.

12Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên Thê-man,

và các chiến lũy của Bốt-ra cũng sẽ bị thiêu hủy.”

13Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán:

“Dân tộc Am-môn phạm tội quá nhiều,

nên Ta phải trừng phạt, không dung thứ được nữa!

Khi chúng tấn công Ga-la-át để nới rộng biên giới mình,

chúng đã dùng gươm mổ bụng các đàn bà có thai.

14Vì thế, Ta sẽ giáng lửa trên các tường thành Ráp-ba,

và các chiến lũy sẽ bị tiêu diệt.

Quân thù sẽ đến giữa tiếng hò hét xung phong,

như một trận gió lốc giữa ngày bão lớn.

15Vua và các hoàng tử của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày,”

Chúa Hằng Hữu phán vậy.