Колошанима 1 – NSP & HTB

New Serbian Translation

Колошанима 1:1-29

1Од Павла, апостола Христа Исуса по Божијој вољи, и брата Тимотеја, 2светој и верној браћи у Христу у Колосима: милост вам и мир од Бога, Оца нашега.

Павле захваљује Богу за Колошане

3Увек захваљујемо Богу, Оцу нашега Господа Исуса Христа, кад год се молимо за вас. 4Јер чули смо о вашој вери у Христа Исуса, и о љубави коју имате према свим светима, 5због наде која вас очекује на небесима. О овој нади сте чули раније када вам је објављена порука о истини, Радосна вест. 6Та вест доноси род и узраста међу свим људима до којих долази, као што је дошла и до вас, од дана кад сте чули и разумели истину о Божијој милости, 7коју сте научили од Епафраса, нашег вољеног сарадника. Он је верни слуга Христов који ради за нашу добробит. 8Он нас је и обавестио о вашој љубави у Духу.

9Зато ми, од дана кад смо то чули, не престајемо да се молимо за вас, тражећи од Бога да вас испуни познањем његове воље у свој мудрости и разумевању духовних ствари. 10Тада ћете моћи да живите достојно Господа, и да му у свему угодите, рађајући сваку врсту добрих дела и растући у познању Бога. 11Стога, нека вас Бог оснажи сваком снагом која долази од његове славне силе, да би све могли да издржите стрпљиво. С радошћу 12захваљујте Оцу који вас је оспособио да учествујете у ономе што је Бог припремио за свете у Царству светлости. 13Он нас је избавио из власти таме и преместио нас у Царство свога љубљеног Сина, 14у коме имамо откупљење, опроштење греха.

15Он је слика невидљивога Бога,

он је Првенац, Владар над свим створењем.

16Јер по њему је створено све

што је на небу и на земљи,

било видљиво или невидљиво,

било престоли, или господства,

било главарства или власти;

све је створено његовим посредством и за њега.

17Он постоји пре свих ствари

и по њему све има своје постојање.

18Он је и глава тела, Цркве;

он је Почетак;

он је Првенац из мртвих устао,

да би у свему био први.

19Јер се Богу свидело да у њему настани

сву своју пунину,

20те да његовим посредством

помири са собом све,

било на земљи, било на небу,

створивши мир његовом крвљу проливеном на крсту.

21Некада сте и ви били отуђени од Бога и у непријатељству са њим, чинећи зло мишљу и делом. 22Али сада вас је Бог измирио смрћу Христовог људског тела, да би вас довео пред себе свете, без мане и беспрекорне. 23Само морате остати утемељени и чврсти у вери, непољуљани у нади коју сте стекли чувши Радосну вест. Тој Радосној вести, која је проповедана свакоме на свету, постао сам служитељ ја, Павле.

Павлова апостолска служба и порука

24Сада се радујем што трпим за вас, јер тиме на свом телу довршавам страдања која ми још ваља поднети, као што је и Христос поднео страдања за своје тело, Цркву. 25Ја сам постао њен слуга по Божијој уредби која ми је поверена ради вас, а то је да у потпуности објавим његову поруку. 26Та порука је била тајна сакривена од пређашњих векова и поколења, али је сада откривена његовим светима. 27Њима је Бог хтео да обзнани колико је богатство његове славе, то јест, да обзнани његову тајну за све народе. Та тајна је: Христос у вама је нада учешћа у Божијој слави!

28Њега ми навешћујемо, опомињући и учећи сваког човека са свом мудрошћу, да би свакога довели до зрелости у Христу. 29За то се трудим и борим, ослањајући се на његову снагу која у мени силно делује.

Het Boek

Kolossenzen 1:1-29

1Paulus, apostel van Christus Jesus door Gods wil, en broeder Timóteus: 2aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: Genade en vrede zij u van God onzen Vader. 3We brengen dank aan God, den Vader van onzen Heer Jesus Christus, telkens wanneer wij voor u bidden. 4Want wij hebben gehoord van uw geloof in Christus Jesus, en van de liefde, die gij alle heiligen toedraagt, 5om wille der hoop, die voor u is weggelegd in de hemel, maar die gij thans reeds hebt vernomen door het waarachtige woord van het Evangelie, 6dat tot u is doorgedrongen. Zoals dit immers in heel de wereld vruchten draagt en groeit, zo doet het dit ook onder u van de dag af, waarop gij Gods genade hebt vernomen, en ze in waarheid hebt aanvaard, 7juist zoals ge ze geleerd hebt van Épafras, onzen geliefden medearbeider. Deze is een trouw dienaar van Christus voor u; 8hij is het ook, die ons bericht heeft gebracht van uw liefde in den Geest. 9Sinds we dit vernomen hebben, houden we dan ook niet op, voor u te bidden en te smeken: dat gij, in het bezit van allerlei wijsheid en geestelijk inzicht, tot de volledige kennis van zijn wil moogt geraken; 10dat gij daardoor een leven moogt leiden, den Heer waardig, en Hem in alles behagen; dat gij in ieder goed werk vruchten moogt dragen, en toenemen moogt in de kennis van God; 11dat gij door de macht zijner glorie moogt worden toegerust met alle kracht, om alles met blijdschap te verdragen en te verduren; 12dat gij den Vader moogt danken, die u in staat heeft gesteld, om deel te nemen aan de erfenis der heiligen in het licht. 13Hij heeft ons uit de macht der duisternis bevrijd en ons overgebracht naar het Rijk van zijn geliefden Zoon, 14door wien we de verlossing hebben verkregen, de vergiffenis der zonden. 15Deze is het Beeld van den onzichtbaren God, de Eerstgeborene van gans de schepping. 16Want in Hem werd alles geschapen, wat in de hemel is en op de aarde, de zichtbare en onzichtbare dingen, Tronen, Heerschappijen, Overheden en Machten. Alles is geschapen door Hem en voor Hem; 17Hij is vóór alles, en alles bestaat in Hem. 18Hij is ook het Hoofd van het Lichaam, de Kerk; Hij is het begin, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de Eerste zou zijn. 19Want in Hem heeft de ganse Volheid van God willen wonen, 20en door Hem alles met Zich willen verzoenen: alles wat op aarde is en in de hemel: nadat Hij vrede had gebracht door het Bloed van zijn Kruis. 21Ook u, die eens van God waart vervreemd, en door uw boze werken uw vjjandige gezindheid getoond hebt, 22ook u heeft Hij thans in zijn vleselijk Lichaam verzoend door de dood, om u heilig en vlekkeloos en onberispelijk voor zijn aanschijn te doen staan. 23Maar op voorwaarde, dat gij onwankelbaar op het geloof blijft gegrond, en onwrikbaar vasthoudt aan de hoop van het Evangelie, dat gij vernomen hebt, dat verkondigd wordt aan alle schepselen onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, de bedienaar ben. 24Thans verheug ik mij, dat ik voor u lijden mag en aanvullen in mijn vlees, wat aan Christus’ lijden ontbreekt, ten bate van zijn Lichaam, de Kerk. 25Ik ben haar bedienaar geworden door de beschikking van God; zij werd mij verleend, om u Gods woord in al zijn volheid te brengen: 26het heilsgeheim, dat sinds de aanvang der eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar thans aan zijn heiligen is geopenbaard. 27Aan hen heeft God bekend willen maken, hoe rijk aan glorie dit heilsgeheim onder de heidenen is: hoe Christus namelijk onder u is, de hoop op de glorie. 28Hem verkondigen wij; en alle mensen vermanen wij, en alle mensen onderrichten wij met alle wijsheid, om alle mensen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29Daarvoor zwoeg ik en strijd ik met zijn kracht, die machtig in mij werkt.