New Russian Translation

Matthew 3

Проповедь Иоанна Крестителя

(Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18; Ин. 1:19-28)

1В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне.

2– Покайтесь! – говорил он. – Потому что Царство Небес уже близко!

3Об Иоанне говорил пророк Исаия:

«Голос раздается в пустыне:

„Приготовьте путь Господу,

сделайте прямыми дороги Его!“»[a]

4Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. 5К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. 6Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан.

7Фарисеям[b] и саддукеям[c], которые приходили к нему чтобы креститься, Иоанн сказал:

– Вы, змеиное отродье! Кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? 8Делами докажите искренность вашего покаяния. 9Не думайте говорить в себе: «Наш отец Авраам!» Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Аврааму. 10Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь.

11Я крещу вас водой в знак покаяния, но после меня придет Тот, Кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести Его сандалии. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. 12У Него в руках лопата, чтобы провеять зерно на току; Свою пшеницу Он соберет в хранилище, а мякину сожжет в неугасимом огне.

Крещение Иисуса

(Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22; Ин. 1:32-34)

13Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14Иоанн хотел было отговорить Его:

– Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15Но Иисус ответил:

– Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину.

Тогда Иоанн согласился.

16Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. 17И вот, голос с небес, говорящий:

– Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость![d]

Footnotes

  1. 3:3 Ис. 40:3.
  2. 3:7 Фарисеи – это религиозная группа, которую отличало неукоснительное выполнение Закона, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.
  3. 3:7 Саддукеи – религиозная группа иудеев, состоящая преимущественно из священников и иерусалимских аристократов. Саддукеи отрицали «устное предание» фарисеев и не верили в воскресение мертвых, а также в существование ангелов и демонов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев.
  4. 3:17 См. Быт. 22:2; Пс. 2:7; Ис. 42:1.

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 3

Počiatok práce Jána Krstiteľa

1 V tom čase vystúpil Ján Krstiteľ a kázal ľuďom, ktorí prichádzali za ním na Judskú púšť:

Prestaňte hrešiť a obráťte sa k Bohu, lebo prichádza jeho kráľovstvo."

Už pred niekoľkými storočiami predpovedal prorok Izaiáš o Jánovi: Z púšte zaznie hlas: Pripravte cestu Pánovi a odstráňte z nej všetky prekážky."

Ján nosil odev z ťavej srsti, prepásaný koženým opaskom. Živil sa tým, čo poskytovala púšť: kobylkami a medom divých včiel.

Schádzali sa k nemu ľudia z Jeruzalema, z celého Judska i z krajov okolo Jordánu.

Dávali sa krstiť v rieke Jordán, a tým verejne vyznávali svoje hriechy.

Keď Ján videl, že sa prichádzajú krstiť mnohí poprední židovskí náboženskí aj politickí činitelia, farizeji a saduceji -- prísne im povedal: Hadie plemeno, myslíte si, že uniknete Božiemu hnevu?

Dokážte zmenou svojho života, že ste sa odvrátili od svojich hriechov.

Nemyslite si, že vám stačí, keď budete vravieť: My sa nemusíme ničoho báť, ani sa nepotrebujeme zmeniť, lebo sme potomkovia Abraháma, Boží vyvolený národ. To ešte nič neznamená. Veď Boh môže aj tieto kamene oživiť a urobiť z nich Abrahámove deti.

10 Sekera Božieho súdu je už priložená ku koreňu stromu. Každý človek, ktorý nežije novým životom, je ako strom, ktorý nenesie dobré ovocie: bude zoťatý a spálený.

11 Ja krstím vodou tých, ktorí ľutujú svoje previnenia a vyznávajú ich. Ale po mne príde niekto omnoho väčší ako ja, ktorému nie som hodný ani len obuv vyzuť. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.

12 On prečistí zrno, zbaví ho pliev, pšenicu zhromaždí do sýpky a plevy spáli v neuhasínajúcom ohni."

Pokrstenie Ježiša

13 Vtedy prišiel z Galiley Ježiš k Jordánu za Jánom, aby sa dal pokrstiť.

14 Ale Ján sa veľmi bránil: To nie je správne! Ty by si mal pokrstiť mňa, a ty prichádzaš ku mne?"

15 No Ježiš mu odpovedal: Prosím ťa, len ma pokrsť, lebo musíme vykonať všetko, čo Boh žiada." A tak ho Ján pokrstil.

16 Keď Ježiš vystúpil z vody, otvorilo sa nebo a videl, ako naňho zostupuje Boží Duch v podobe holubice.

17 Zároveň zaznel z neba hlas: Toto je môj milovaný syn, moja radosť! Jeho som si vyvolil."