Откровение 22 – NRT & VCB

New Russian Translation

Откровение 22:1-21

Река жизни

1Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от престола Бога и Ягненка 2посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно плодоносит двенадцать раз в год, принося каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов22:2 См. Иез. 47:12; ср. Быт. 2:9–10.. 3И там уже больше не будет ничего проклятого22:3 См. Быт. 3:14–19; Зах. 14:11.. В городе будет находиться престол Бога и Ягненка, и Его слуги будут служить Ему. 4Они будут видеть Его лицо22:4 Ср. Исх. 33:20., и на лбу у них будет написано Его имя. 5Ночи больше не будет. Им уже не нужен будет свет ламп или свет солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними. И они будут царствовать во веки веков22:5 См. Дан. 7:18, 27..

6Ангел сказал мне: «Это верные и истинные слова. Господь Бог, вдохновляющий дух пророков, послал Своего ангела, чтобы показать Своим слугам то, что должно произойти вскоре».

Пришествие Иисуса

7«Вот Я скоро приду! Блажен тот, кто соблюдает слова пророчества, записанные в этом свитке».

8Я, Иоанн, всё это слышал и видел. И, услышав и увидев всё это, я пал к ногам ангела, показывающего мне всё это, чтобы поклониться ему.

9Но он сказал мне: «Не делай этого! Я такой же слуга, как и ты, как твои братья-пророки и как те, кто соблюдает слова, записанные в этом свитке. Поклонись Богу!»

10Потом он сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества, записанных в этом свитке22:10 Ср. Дан. 12:4., потому что время уже близко. 11Кто поступает несправедливо, тот и будет продолжать поступать несправедливо. Кто ведет скверную жизнь, тот и будет продолжать вести скверную жизнь. Но тот, кто живет праведной жизнью, будет продолжать жить праведно, и тот, кто свят, будет продолжать жить свято22:11 См. Дан. 12:10; 2 Тим. 3:13.».

12«Вот Я скоро приду! Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. 13Я — Альфа и Омега, Первый и Последний22:13 См. Ис. 44:6; 48:12. Здесь мы видим, что Иисус говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Бог., Начало и Конец.

14Блаженны те, кто омывает свои одежды, чтобы им иметь право питаться от дерева жизни и войти в город через ворота. 15А снаружи останутся псы22:15 Писание часто называет псами тех, кто делает неугодное в глазах Бога (см. Втор. 23:17–18; Пс. 21:17; Флп. 3:2)., колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все любящие и совершающие лживые поступки.

16Я, Иисус, послал Моего ангела, чтобы передать вам это свидетельство для церквей. Я — Корень22:16 Или: Побег. и Потомок Давида, Я — яркая Утренняя Звезда22:16 См. Чис. 24:17; Ис. 11:1, 10.».

17Дух и невеста говорят: «Приди!» И каждый, кто это слышит, пусть тоже скажет: «Приди!» Пусть приходит мучимый жаждой! Кто хочет, пусть берет воду жизни даром!22:17 См. Ис. 55:1; Ин. 7:37.

18И я предупреждаю каждого, кто слышит слова пророчества, записанные в этом свитке: кто добавит что-либо к этим словам, тому Бог добавит и бедствия, о которых написано в этом свитке. 19И если кто отнимет что-либо из слов пророчества, записанных в этом свитке, у того и Бог отнимет право питаться от дерева жизни и жить в святом городе, которые описаны в этом свитке22:18–19 См. Втор. 4:2; 12:32; Прит. 30:6..

20Свидетельствующий об этом говорит: «Да, Я скоро приду!»

Аминь! Приди, Господь Иисус!

21Благодать Господа Иисуса да будет со всеми22:21 В ряде древн. рукописей: со всеми святыми.. Аминь.

Vietnamese Contemporary Bible

Khải Huyền 22:1-21

Dòng Sông Sự Sống

1Thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống, trong như pha lê, chảy từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con 2vào chính giữa con đường lớn trong thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống, ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một mùa. Lá cây dùng làm thuốc chữa bệnh cho các dân tộc.

3Chẳng còn điều gì xấu xa trong thành vì Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ đặt ngai tại đó. Các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. 4Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài và tên Ngài sẽ ghi trên trán họ. 5Tại đó sẽ không có ban đêm cũng không cần ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ. Họ sẽ cai trị đời đời.

6Thiên sứ bảo tôi: “Những lời này là chân thật và đáng tin. Chúa là Đức Chúa Trời đã báo cho các tiên tri những việc tương lai, cũng sai thiên sứ bày tỏ cho đầy tớ Ngài biết những việc sắp xảy ra.”

Chúa Sắp Trở Lại

7“Này, Ta sẽ sớm đến! Phước cho những người vâng giữ các lời tiên tri trong sách này.”

8Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe thấy xong tôi liền quỳ dưới chân thiên sứ để thờ lạy. 9Nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đừng thờ lạy tôi! Tôi cũng là đầy tớ Đức Chúa Trời như ông, như anh chị em ông là các tiên tri và như những người vâng giữ lời Chúa trong sách này. Ông hãy thờ lạy Đức Chúa Trời!”

10Thiên sứ lại bảo tôi: “Đừng giữ kín những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần rồi. 11Người gian ác cứ làm điều gian ác, người ô uế cứ làm điều ô uế, nhưng người công chính hãy tiếp tục làm điều công chính, người thánh thiện hãy luôn luôn sống thánh thiện!”

12“Này, Ta sẽ sớm đến, đem theo phần thưởng để trao cho mỗi người tuỳ theo công việc họ làm. 13Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Thủy và Chung Kết.”

14Phước cho người giặt sạch áo mình, được quyền vào cổng thành, ăn trái cây sự sống. 15Những người ô uế, tà thuật, gian dâm, sát nhân, thờ thần tượng, cùng tất cả những người ưa thích và làm điều dối trá đều không được vào thành.

16“Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ báo cho con biết những điều này để truyền lại cho các Hội Thánh. Ta là Chồi Lộc và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17Chúa Thánh Linh và Hội Thánh kêu gọi: “Hãy đến!” Người nào nghe tiếng gọi cũng nói: “Mời đến!” Ai khát, cứ đến. Ai muốn, hãy tiếp nhận miễn phí nước hằng sống! 18Tôi quả quyết với mọi người đọc lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho họ những tai họa đã ghi trong sách. 19Còn ai bớt lời nào, Đức Chúa Trời sẽ không cho họ ăn trái cây sự sống và vào thành thánh như đã chép.

20Đấng chứng thực cho những điều này đã hứa: “Phải, Ta sẽ sớm đến!”

Lạy Chúa Giê-xu, xin Ngài đến! A-men!

21Cầu xin ân sủng của Chúa Giê-xu ở với tất cả con dân thánh của Đức Chúa Trời.