Исход 1 – NRT & VCB

New Russian Translation

Исход 1:1-22

Угнетенные израильтяне

1Вот имена сыновей Израиля (он же Иаков), которые пришли с ним в Египет, каждый со своей семьей: 2Рувим, Симеон, Левий и Иуда; 3Иссахар, Завулон и Вениамин; 4Дан и Неффалим; Гад и Асир. 5Всех потомков Иакова было семьдесят1:5 В одном из древних переводов: «семьдесят пять».. Иосиф уже был в Египте.

6Иосиф, его братья и все то поколение умерло, 7но израильтяне были плодовиты; они сильно умножились и их стало так много, что они заполнили всю страну.

8Прошло время, и к власти в Египте пришел новый царь, который не знал про Иосифа. 9Он сказал своему народу:

– Смотрите, израильтяне становятся многочисленнее и сильнее нас. 10Давайте поступим мудро, иначе их станет еще больше, и, если случится война, они присоединятся к нашим врагам, выступят против нас и покинут страну.

11Египтяне поставили над израильтянами надсмотрщиков, чтобы изнурять их подневольным трудом, и те построили фараону Питом и Раамсес, города для хранения припасов. 12Но чем больше их угнетали, тем больше их становилось и они расселялись так, что египтяне начали бояться израильтян 13и безжалостно принуждали их трудиться. 14Они сделали жизнь израильтян горькой, заставляя изготовлять кирпичи из глины, заниматься строительством, а также работать в поле. Израильтян безо всякой жалости заставляли делать всю эту тяжелую работу. 15Царь Египта сказал еврейским повитухам, которых звали Шифра и Пуа:

16– Когда вы будете принимать роды у еврейских женщин, то следите за ними на родильном стуле: если родится мальчик – убивайте его, а если девочка – оставляйте в живых.

17Но повитухи боялись Бога и не исполняли приказ египетского царя. Они оставляли мальчиков в живых. 18Царь Египта вызвал повитух и спросил:

– Зачем вы это делаете? Зачем оставляете мальчиков в живых?

19Повитухи ответили фараону:

– Еврейские женщины – не такие, как египетские: они крепкие и рожают еще до прихода повитух.

20За это Бог был милостив к повитухам, а народ продолжал увеличиваться и стал еще многочисленнее. 21За то, что повитухи боялись Бога, Он даровал им в награду семьи и детей1:21 Он даровал им в награду семьи и детей – букв.: «Он сделал им дома».. 22Тогда фараон приказал своему народу:

– Каждого мальчика, который рождается у евреев, бросайте в реку Нил, а девочек оставляйте в живых.

Vietnamese Contemporary Bible

Xuất Ai Cập 1:1-22

Người Ít-ra-ên tại Ai Cập

1Sau đây là tên các con trai Gia-cốp đã đem gia đình theo cha vào Ai Cập: 2Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, 3Y-sa-ca, Sa-bu-luân, Bên-gia-min, 4Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se. 5Tổng số con cháu Gia-cốp theo ông lúc ấy là bảy mươi, còn Giô-sép đã ở Ai Cập từ trước.

6Giô-sép và các anh em lần lượt qua đời. 7Nhưng con cháu họ sinh sôi nẩy nở rất nhanh chóng, trở thành một dân tộc lớn mạnh, tràn lan khắp vùng.

8Lúc đó, Ai Cập có một vua mới. Vua này không biết gì về Giô-sép cả. 9Vua nói với dân chúng: “Người Ít-ra-ên có thể còn đông và mạnh hơn dân ta nữa. 10Nếu ta không khôn khéo đối phó và chặn đứng việc gia tăng dân số của họ, một mai chiến tranh bùng nổ, họ sẽ theo địch chống ta rồi kéo nhau đi hết.”

11Vậy, người Ai Cập đặt ra cấp cai dịch để đốc thúc việc sưu dịch, bắt người Ít-ra-ên làm việc nặng nhọc, xây thành Phi-thông và Ram-se dùng làm kho của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. 12Nhưng càng bị hành hạ, họ càng sinh sôi nảy nở. 13Người Ai Cập lo hoảng, bắt họ làm việc càng thêm nhọc nhằn, làm cho đời họ đắng cay. 14Trong công việc nhồi đất, nung gạch và mọi việc đồng áng, họ bị đối xử cách cay nghiệt, bạo tàn.

15Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, ra lệnh cho các cô đỡ của người Hê-bơ-rơ là Siếp-ra và Phu-a 16phải giết tất cả các con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ, còn con gái thì tha cho sống. 17Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, bất tuân lệnh vua, không sát hại các con trai sơ sinh nhưng vẫn cứ để cho chúng sống.

18Vua Ai Cập đòi các cô đỡ đến để tra hỏi lý do.

19Các cô tâu: “Đàn bà Hê-bơ-rơ sinh nở rất dễ, không như đàn bà Ai Cập; khi chúng tôi đến nơi, họ đã sinh rồi.” 20Đức Chúa Trời ban phước cho các cô đỡ. Còn người Ít-ra-ên thì cứ gia tăng, ngày càng đông đúc. 21Và vì các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, Ngài cho họ có gia đình phước hạnh.

22Sau đó, Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn dân Ai Cập: “Ném tất cả các con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông Nin, nhưng tha cho con gái được sống.”