New Russian Translation

Бытие 6:1-22

Замысел об уничтожении человечества

1Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. 2Сыны Божьи увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жены, каждый по своему выбору.

3Господь сказал:

– Не вечно будет Дух Мой в противоборстве с человеком6:3 Или: «Мой Дух не останется в человеке»., потому что человек развращен6:3 Букв.: «плоть».; пусть будут дни их сто двадцать лет.

4В те дни, после того как сыны Божьи входили к человеческим дочерям и имели от них детей, были на земле исполины6:4 На языке оригинала это название звучит как слово, означающее: «падшие люди» (евр.: «нефилим»). Позднее они стали знаменитым родом воинственных гигантов (см. Чис. 13:34).. Это были герои, знаменитые с древних времен.

5Господь увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. 6Господь пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью.

7И сказал Господь:

– Я сотру с лица земли человеческий род, который Я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что Я сожалею, что создал их.

Построение ковчега для спасения Ноя

8Но Ной нашел милость в глазах Господа.

9Вот рассказ о Ное.

Среди людей того времени лишь только Ной был праведен и безупречен; он ходил с Богом. 10У Ноя было трое сыновей: Сим, Хам и Иафет.

11В Божьих глазах земля преисполнилась разврата и насилия. 12Бог увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути.

13Тогда Бог сказал Ною:

– Я положу конец всякому живому существу6:13 Букв.: «всякой плоти»., потому что из-за них земля преисполнилась насилия. Я погублю их вместе со всей землей. 14Сделай себе ковчег из кипарисового6:14 Значение этого слова в еврейском тексте неясно. дерева, и сделай в нем комнаты, и осмоли его изнутри и снаружи. 15Вот как ты должен его построить: ковчег должен быть 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту6:15 Около 150 м в длину, 25 м в ширину и 15 м в высоту.. 16Сделай для него крышу6:16 Или: «отверстие для света». и в верху сведи ковчег к одному локтю6:16 Около 50 см.. Поставь сбоку дверь и сделай нижнюю, среднюю и верхнюю палубы. 17Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить все, что живет под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь. Все, что есть на земле, погибнет. 18Но с тобой Я заключу завет, и ты войдешь в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей. 19Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. 20К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых, по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. 21Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им.

22Ной сделал все точно так, как велел ему Бог.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 6:1-22

Tội Ác của Loài Người

1Loài người đông đúc thêm trên mặt đất và sinh nhiều con gái. 2Các con trai Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp, họ liền cưới những người họ ưa thích. 3Chúa Hằng Hữu phán: “Thần Linh của Ta sẽ chẳng ở với loài người mãi mãi, vì người chỉ là xác thịt. Đời người chỉ còn 120 năm mà thôi.”

4Đời đó và đời sau, trên mặt đất có người khổng lồ, do con trai Đức Chúa Trời ăn ở với con gái loài người sinh ra. Đó là những người hùng nổi danh thời cổ.

5Chúa Hằng Hữu thấy loài người gian ác quá, tất cả ý tưởng trong lòng đều xấu xa luôn luôn. 6Chúa Hằng Hữu buồn lòng và tiếc vì đã tạo nên loài người. 7Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người Ta đã sáng tạo, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Ta tiếc đã tạo ra chúng nó.” 8Dù vậy, Nô-ê được ơn phước của Đức Chúa Trời Hằng Hữu.

Câu Chuyện của Nô-ê

9Đây là câu chuyện của Nô-ê: Nô-ê là người công chính, sống trọn vẹn giữa những người thời đó, và đồng đi với Đức Chúa Trời. 10Ông có ba con trai: Sem, Cham, và Gia-phết.

11Lúc ấy, khắp đất đều đồi trụy, đầy tội ác và hung bạo trước mặt Đức Chúa Trời. 12Đức Chúa Trời nhìn xuống địa cầu và thấy nếp sống của cả nhân loại đều hư hoại. 13Đức Chúa Trời phán cùng Nô-ê: “Ta quyết định hủy diệt loài người, vì mặt đất đầy dẫy tội ác6:13 Nt sự hung dữ do chúng nó gây ra. Phải, Ta sẽ xóa sạch loài người khỏi mặt địa cầu!

14Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ bách, ngăn làm nhiều phòng, và trét nhựa cả trong lẫn ngoài. 15Chiều dài chiếc tàu là 138 mét, chiều rộng 23 mét, và chiều cao 13,8 mét.6:15 Nt 300 cubits dài, 50 cubits rộng, và 30 cubits cao. 16Con trổ cửa sổ chung quanh tàu, cách mái 0,46 mét,6:16 Nt 1 cubit. và con đặt cửa ra vào bên hông tàu. Con cũng đóng sàn ngăn tàu làm ba tầng—tầng dưới, tầng giữa, và tầng trên.

17Này, Ta sẽ cho nước lụt ngập mặt đất để hủy diệt mọi sinh vật dưới trời. Tất cả đều bị hủy diệt. 18Dù vậy, Ta lập giao ước với con. Con sẽ vào tàu cùng vợ con, các con trai con, và các con dâu. 19Con cũng đem vào tàu tất cả các loài sinh vật để chúng giữ được sự sống với con. 20Loài chim trời, loài gia súc, và loài bò sát, mỗi thứ một cặp, đực và cái sẽ đến cùng con để được sống. 21Con cũng trữ lương thực trong tàu cho con và cho loài vật.”

22Vậy, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Chúa Trời phán dạy.