Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 1

Ježišovi predkovia

1 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:

Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),

Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,

Aram, Aminadab, Náson,

Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse,

Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),

Roboám, Abia, Azaf,

Jozafat, Jorám, Oziáš,

Joatam, Achaz, Ezechiáš,

10 Manases, Amos, Joziáš,

11 Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona),

12 Salatiel,

13 Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim,

14 Azor, Sádok, Achim,

15 Elind, Eleazar, Máttam, Jakob.

16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

17 Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.

Boh sa stane človekom

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.

19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.

20 Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu.

22 Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša:

23 Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami. "

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou.

25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.

Nya Levande Bibeln

Matteus 1

Jesu familjeträd

1Detta är Jesu Kristi förfäder, från kung David och Abraham:

Abraham, Isak, Jakob (Jakob var far till Judas och hans bröder),

Judas, Peres och Sera (deras mor hette Tamar), Hesron,

Ram, Amminadav, Nahshon,

Salma, Boas (hans mor hette Rahav), Oved (hans mor hette Rut), Ishai

Kung David, Salomo (hans mor var Urias hustru),

Rehabeam, Avia, Asa,

Josafat, Joram, Ussia,

Jotam, Ahas, Hiskia,

10 Manasse, Amon, Josia,

11 Jojakin och hans bröder (födda vid tidpunkten för fångenskapen i Babylon)

12 Och efter fångenskapen: Shealtiel, Serubbabel,

13 Avihud, Eljakim, Asor,

14 Sadok, Akim, Elihud,

15 Elasar, Mattan, Jakob,

16 Jakob var far till Josef. (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

17 Detta är de fjorton generationerna från Abraham till kung David, de fjorton generationerna från kung David till fångenskapen och de fjorton generationerna från fångenskapen till Kristus.

En ängel visar sig för Josef

18 När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var förlovad och skulle gifta sig med Josef. Men redan innan de gift sig väntade hon barn genom den helige Ande.

19 Josef, hennes blivande man, såg då ingen annan utväg än att i tysthet bryta förlovningen. Han ville leva efter Guds bud, men inte heller skämma ut Maria offentligt.

20 Medan han alltjämt grubblade över hur han skulle lösa problemet visade sig en ängel för honom i en dröm.Ängeln sa: Josef, du Davids son, tveka inte att gifta dig med Maria! Barnet i henne har nämligen blivit till genom den helige Ande.

21 Hon kommer att få en son, och du ska kalla honom Jesus (det betyder Frälsare), för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

22 På detta sätt kommer det som Gud sagt genom profeterna att uppfyllas:

23 'Lyssna! Den unga flickan ska bli med barn och föda en son, och han ska kallas Immanuel (det betyder Gud är med oss).'

24 När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria,

25 men de hade inget sexuellt samliv förrän sonen hade fötts. Och Josef kallade honom Jesus.