Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 3

Uzdravenie chorého

1 Raz popoludní okolo tretej sa Peter a Ján uberali do chrámu na pravidelné modlitby.

Práve ta prinášali nejakého človeka od narodenia chromého; každý deň ho usadili pri chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna, a tam prosil o almužnu tých, čo vchádzali do chrámu.

Keď videl prichádzať Petra a Jána, aj ich poprosil o almužnu.

Zastali pri ňom a Peter povedal: Pozri sa na nás!"

Žobrák sa na nich túžobne zahľadel v nádeji, že niečo dostane.

Ale Peter pokračoval: Zlato ani striebro nemám, ale dám ti cennejší dar. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!"

Nato chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do ochrnutých nôh a kĺbov chromého vstúpila sila.

Vstal, chodil a vošiel s apoštolmi do chrámu. Poskakoval od radosti a chválil Boha.

Ľudia neverili vlastným očiam a žasli, keď videli,

10 že chromý mrzák, ktorý dlhé roky sedával pri Krásnej bráne a žobral, teraz chodí a vďačne oslavuje Boha.

11 Zbiehali sa okolo uzdraveného a apoštolov, čo prešli do Šalamúnovho stĺporadia, a žasli nad zázrakom, ktorého boli svedkami.

Peter káže v chráme

12 Peter využil príležitosť a prehovoril k zástupu: Priatelia, čo sa čudujete? Hádam si nemyslíte, že sme toho porazeného uzdravili vlastnou mocou alebo zbožnosťou?

13 To Boh, ktorého vyznávate, Boh našich praotcov -- Abraháma, Izáka a Jakoba -- týmto zázrakom oslávil a dokázal moc svojho Syna Ježiša. Toho Ježiša, ktorého ste vy vydali Rimanom a verejne ste sa ho zriekli pred Pilátom, hoci Pilát ho chcel oslobodiť.

14 A keď vám dal vybrať, koho má prepustiť, vy ste sa zriekli svätého, spravodlivého muža a vyžiadali ste milosť pre vraha.

15 Pôvodcu života ste zabili. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.

16 Viera v Ježišovo meno uzdravila tohto človeka -- poznáte ho a viete, že bol chromý. To, že celkom vyzdravel pred vašimi očami, je výsledkom viery v Ježiša Krista.

Odpustenie pre všetkých

17 Bratia, uvedomujem si, že to všetko ste konali v nevedomosti, takisto aj vaši vodcovia.

18 Boh tak vlastne dopustil, aby Kristus trpel, ako to už dávno predpovedal ústami všetkých prorokov.

19 Preto teraz zmeňte svoje zmýšľanie a svoj postoj k Bohu, aby vám mohol odpustiť viny a aby ste poznali nádherné chvíle obživenia v Pánovej prítomnosti,

20 keď vám znova pošle Ježiša, vám zasľúbeného Mesiáša.

21 Teraz je v nebi a zostane tam až dovtedy, kým bude všetko nové, ako o tom Boh oddávna hovoril ústami svojich svätých prorokov.

22 Tak napríklad Mojžiš povedal už dávno:Z vášho národa si raz Boh povolá nového proroka, podobne ako k vám poslal mňa. Počúvajte pozorne, čo vám bude hovoriť.

23 No kto ho neposlúchne, bude vyhladený z ľudu.

24 Aj Samuel a ostatní proroci často hovorili o dobe, ktorú práve prežívame.

25 Vy ste synmi tých prorokov a máte dedičský podiel na zmluve, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. Sľúbil Abrahámovi:Tvoj potomok bude požehnaním pre všetky národy zeme.

26 Vám predovšetkým poslal Boh svojho Syna Ježiša, ktorý vás požehná a urobí šťastnými, ak zmeníte svoj život a zanecháte zlo."

Japanese Living Bible

使徒の働き 3

美しの門で

1ある日の午後、ペテロとヨハネは宮へ出かけました。日課である午後三時の祈りをするためです。 もうすぐ宮だという所で、生まれつき足の不自由な男が運ばれて来るのに出会いました。この男はいつも、宮の「美しの門」のそばに置いてもらい、宮に入る人たちから施しを受けていたのです。 二人が前を通り過ぎようとすると男は、「だんな様。どうぞお恵みを」と施しを求めました。

二人は立ち止まり、男をじっと見つめました。やがて、ペテロが口を開きました。「私たちをごらん。」

彼は何かもらえるのだろうと思って、二人を見上げました。

ところが、ペテロは全く意外なことを言ったのです。「あげようにも、お金は持っていないんだ。しかし、ほかのものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって命じる。さあ、立って歩きなさい。」

7-8 そう言うなり、ペテロは手を貸して彼を立たせようとしました。すると男は、驚いたことに、足もくるぶしもたちまち強くなり、しっかりと立ち上がったのです。そして、すたすた歩き始めました。ペテロとヨハネが宮に入ると、彼は跳んだりはねたりして、神を賛美しながらついて来ました。

中にいた人たちは、神を賛美しながら歩いている男を、じろじろながめました。どうしたことでしょう。 10 いつも「美しの門」で見かける、足の悪い物ごいではありませんか。だれもかれもびっくりするばかりです。 11 そうこうするうち、人々がいっせいに、三人のいる「ソロモンの廊」と呼ばれる回廊に押し寄せました。男はうれしくてたまらないのでしょう。ペテロとヨハネにまとわりついて離れません。この有様を目のあたりにした人々は、あまりのことに恐ろしくなりました。

12 絶好の機会です。ペテロはすかさず話し始めました。「皆さん。どうして、そんなに驚くのですか? なぜ、私たちが自分の力や信仰深さによって、この人を歩かせたかのように、私たちを見つめるのですか。 13 この奇跡は、アブラハム、イサク、ヤコブの神様、つまり私たちの先祖の神様が、そのしもべイエスに栄光を与えるためになさったことです。その方を、あなたがたはピラトの面前で、はっきりと拒否しました。ピラトがあれほど釈放しようとしたにもかかわらず。 14 このきよく正しい方を自由にしようと考えるどころか、反対に人殺しの男を釈放しろと要求したのです。 15 こうして、とうとう、いのちの源である方を殺してしまいました。しかし神様は、この方を復活させてくださいました。ヨハネも私もこのことの証人です。あなたがたが処刑したあと、私たちは確かに、復活したこの方にお会いしたのです。

16 この方、すなわちイエスのお名前の力で、この人は治ったのです。彼の足が以前どんな状態だったかは、ご存じのとおりです。神から与えられた、イエスの名を信じる信仰によって、彼は完全に治ったのです。

17 愛する皆さん。あなたがたは何も知らなかったのでしょう。知らなかったからこそ、イエスをあんな目に会わせたのでしょう。それは、指導者たちにも言えることです。 18 しかし神様は、実にこのことによって、メシヤは苦しめられるという預言を実現してくださったのです。 19 ですから、すっかり心を入れ替えて、神に立ち返りなさい。そうすれば、神様は罪をきよめてくださいます。 20 そして、すべてを新しくする恵みの時に、メシヤであるイエスを、もう一度遣わしてくださるのです。 21-22 この方は昔からの預言どおり、すべての者が罪ののろいから救われる時まで、天にとどまっていなければなりません。ずっと昔、モーセは言いました。『神である主は、やがて、私と同じような預言者を起こされる。この方の語ることはすべて注意深く聞きなさい。 23 この方に耳を傾けない者はだれでも、必ず滅ぼされる。』申命18・15-19

24 サムエルをはじめ、それ以後の預言者たちも、現在起こっていることを預言しました。 25 あなたがたは預言者たちの子孫でしょう。それなら、神様がアブラハムに与えた、『全世界はユダヤ民族によって祝福される』創世22・18という先祖への約束に、あなたがたも含まれているのです。 26 神様はご自分の子であるイエスを復活させると、真っ先にあなたがたイスラエル人のもとに遣わされました。あなたがたを罪の生活から立ち返らせ、祝福なさるためです。」