Nádej pre kazdého

List Títovi 3

Ako sa má kresťan správať v spoločnosti

1 Pripomínaj bratom, aby uznávali vrchnosť a boli ochotní priložiť ruku ku každému prospešnému dielu.

O nikom nech nehovoria zle, nehádajú sa, ale k všetkým nech sa vždycky správajú vľúdne.

Veď aj my sme boli kedysi nerozumní, spurní, blúdili sme bez cieľa, boli sme otrokmi rozličných vášní a naše srdcia boli plné hnevu, závisti a nenávisti.

Ale Boh nás vo svojej láske a dobrote zachránil.

Nie pre nejaké naše zásluhy, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho Ducha, ktorý v nás zrodil nový život.

Tohto Ducha sme dostali v hojnosti zásluhou Ježiša Krista a len z jeho dobroty.

A tak už teraz môžeme mať podiel na večnom živote, ktorý túžobne očakávame.

Všetko, čo som ti napísal, je pravda a môžeš sa na to spoľahnúť. Trvaj na tom, aby všetci, ktorí veria v Boha, usilovali sa konať dobré skutky. Je to nielen správne, ale aj užitočné.

Vyhýbaj sa zbytočným rečiam o neriešiteľných otázkach a sporných teologických myšlienkach, najmä ak sa týkajú židovského zákona. Je to neužitočné a nikam to nevedie, iba k hádkam.

10 Toho, kto má v tom záľubu, raz, dva razy napomeň. Ak to nepomôže, rozíď sa s ním;

11 taký človek vedome hreší, a tým sám seba odsudzuje.

Osobné pokyny a pozdravy

12 Chcem k tebe poslať Artema alebo Tychika. Len čo dôjdu, príď za mnou čo najskôr do Nikopola; rozhodol som sa, že prezimujem tam.

13 Učiteľov zákona Zéna a Apola starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.

14 I veriaci sa musia učiť pomáhať tým, čo to potrebujú, a tak svoju vieru dokazovať činmi.

15 Všetci odtiaľto ťa pozdravujú. Pozdrav aj ty všetkých našich priateľov vo viere. Milosť Božia s vami.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Tito 3

Crijcunapaj causaimanta yachachishcami

1Shinallataj paicunataca, llajtata mandajcunatapish, pueblopi mandajcunatapish alli caźujcuna cachun ningui. ‘Paicuna imata mandajpipish caźungapaj, chaparacuj caichij’ nishpa yuyachipangui. Ama pitapish mana alli nishpa rimaj cachun, pihuanpish ama p'iñanacuj cachun, llaquij cachun, tucuicunaman alli shunguta ricuchichun yuyachingui.

Ñucanchijpish ñaupaca ch'ahuanyashcacuna, c'ariyajcuna, chingarishcacuna, millai mapa munaillahuan aichata cushichina yuyaillahuan huatashcami causaj carcanchij. Shujtajcuna shina casha nishpa, uraman janajman p'iñashca, caishuj chaishujhuanpish p'iñanacushpa, imatapish millaillata rurashpami causarcanchij. Chashna causacujpipish, ñucanchijta Quishpichij Taita Diosmari tucuicunata achcata llaquirca, c'uyarca. Chashna c'uyashpaca, mana ñucanchij ima allicunata rurashcamantachu quishpichirca. Ashtahuanpish ñucanchijta llaquishcallamantamari quishpichirca. Diosca, tucui juchacunata maillashpami, cutin huacharishcata rurarca. Paipaj jucha illaj Espiritutapish cushpami, mushuj causaiyujta rurarca. Ñucanchijta Quishpichij Jesucristomantamari, Diosca, Paipaj Espiritutaca, yallijta ñucanchijpi tallirca. Diosca, ñucanchij Paihuan alli tucuchun chasquingapajmi, mana c'uyaipaj cajpipish c'uyashpa chashna rurarca. Chaimantami ñucanchij huiñai causaita chasquingapaj cushicushpa shuyanchij. Caica, crinalla shimicunami. Taita Diosta crijcunaca, allita rurana yuyailla causachun, caicunatami ‘Yachana canguichij’ nishpami, ashtahuanca alli yachachina cangui. Cai yachanacunataca, tucuicunami yachana, tucuicunapajllataj allimi.

Ashtahuanpish manapish cana yangamanta rimanacunata, ñaupa yayacunallamanta parlanacushpa p'iñanacunata, Moisés Mandashcamanta rimanacushpa p'iñanacunataca, jarcarinami cangui. Chaicunamanta rimanacunaca imapajllapish mana alli, yangallami. 10 Tandanacushca crijcunapurapi maijanpish ch'icanyarinacuipi churaj tiyajpica, shuj cutin, mana cashpaca ishqui cutin cunashpa rimangui. Chaita mana caźujpica, tandanacushca crijcunamanta llujshichishpa cachangui. 11 Caita yachai: Chai runaca, paillataj pandarishpa juchayuj tucushpami, jatun llaquiman rina tucun.

Tucuchingapajmi rijsishcacunata ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

12 Artemasta cashpa, Tiquicota cashpa cambajman cachajpica, ima shinapish utca Nicópolis pueblopi ñucata ricuj shamupangui. Chiri punllacuna tucuringacamami, chaipi casha nini. 13 Abogado Zenasman, Apolosmanpish paicuna chai ruraicunapi puricujpi ama ima illaj tucuchun, imalla cuna cashcata cupangui. 14 Can chashna rurajta ricushpami, ñucanchijpura crijcunapish allita ruranata, ima illajcunamanpish cunata yachangacuna. Chashnami paicunaca, mana p'ucuj shina chushajtaca mana causangacuna.

15 Ñucapish, tucui ñucahuan cajcunapish tucuicunami cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ ninchij. Ñucanchijta c'uyaj crijcunatapish, “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipangui. Diosca, tucui cancunaman Paipaj jatun c'uyaita cushca cachun. Chashna cachun.