Nádej pre kazdého

List Títovi 3

Ako sa má kresťan správať v spoločnosti

1 Pripomínaj bratom, aby uznávali vrchnosť a boli ochotní priložiť ruku ku každému prospešnému dielu.

O nikom nech nehovoria zle, nehádajú sa, ale k všetkým nech sa vždycky správajú vľúdne.

Veď aj my sme boli kedysi nerozumní, spurní, blúdili sme bez cieľa, boli sme otrokmi rozličných vášní a naše srdcia boli plné hnevu, závisti a nenávisti.

Ale Boh nás vo svojej láske a dobrote zachránil.

Nie pre nejaké naše zásluhy, ale zo svojej láskavosti a súcitu. Očistil nás od všetkých hriechov a dal nám svojho Ducha, ktorý v nás zrodil nový život.

Tohto Ducha sme dostali v hojnosti zásluhou Ježiša Krista a len z jeho dobroty.

A tak už teraz môžeme mať podiel na večnom živote, ktorý túžobne očakávame.

Všetko, čo som ti napísal, je pravda a môžeš sa na to spoľahnúť. Trvaj na tom, aby všetci, ktorí veria v Boha, usilovali sa konať dobré skutky. Je to nielen správne, ale aj užitočné.

Vyhýbaj sa zbytočným rečiam o neriešiteľných otázkach a sporných teologických myšlienkach, najmä ak sa týkajú židovského zákona. Je to neužitočné a nikam to nevedie, iba k hádkam.

10 Toho, kto má v tom záľubu, raz, dva razy napomeň. Ak to nepomôže, rozíď sa s ním;

11 taký človek vedome hreší, a tým sám seba odsudzuje.

Osobné pokyny a pozdravy

12 Chcem k tebe poslať Artema alebo Tychika. Len čo dôjdu, príď za mnou čo najskôr do Nikopola; rozhodol som sa, že prezimujem tam.

13 Učiteľov zákona Zéna a Apola starostlivo vystroj na cestu, aby im nič nechýbalo.

14 I veriaci sa musia učiť pomáhať tým, čo to potrebujú, a tak svoju vieru dokazovať činmi.

15 Všetci odtiaľto ťa pozdravujú. Pozdrav aj ty všetkých našich priateľov vo viere. Milosť Božia s vami.

Japanese Living Bible

テトスへの手紙 3

神の恵みを忘れずに励む

1神に立てられた指導者の権威に服従し、いつも従順で、良いことは何でも進んで行うよう、教会の人たちに教えなさい。

また、人の悪口を言ったり、けんかをしたりせず、やさしい態度で、すべての人に礼儀正しく接するように教えなさい。

以前の私たちも、分別の足りない不従順な者であり、人に迷わされ、さまざまな快楽や欲望のとりこになっていました。心は悪意とねたみの固まりで、憎んだり憎まれたりしながら生活していました。 しかし、救い主である神が、恵みと愛を示してくださる時がついに来たのです。 神は、私たちの罪のよごれを洗い落とし、心に聖霊を遣わして、新しい喜びで満たし、以前の悲惨な生活から救い出してくださいました。それは、私たちに救われる資格があったからではなく、ただ、神のあわれみによるのです。 神は、私たちの心にこの聖霊を豊かに注いでくださいました。これは、救い主イエス・キリストが成し遂げてくださった救いがあるからこそ実現したのです。 こうして神は、私たちを、ご自分の目にかなった正しい者と宣言してくださったのです。これは、神の恵み以外の何ものでもありません。私たちは今、永遠のいのちを受け継ぐことを認められ、実際にそれをいただく日を、心から待ち望んでいるのです。

これまで話してきたことは、すべて真実です。ですから、確信をもって、クリスチャンはいつも良い行いに励むべきだ、と教えなさい。そういう生き方は正しいだけでなく、すばらしい結果を生むことにもなるからです。

しかし、堂々巡りの議論にふけったり、あやしげな神学論争に巻き込まれたりしてはいけません。律法を守ることについての議論や論争も避けなさい。そんなものは何の益にもならず、むしろ害をまき散らします。 10 教会を分裂させる人がいたら、一度か二度きびしく警告し、それでも聞き入れなければ、かかわりを断ちなさい。 11 そのような人は心が曲がっていて、悪いとわかっていながら、罪を犯しているのです。

12 ところで、アルテマスかテキコを、そちらへ派遣しようと思っています。二人のどちらかが着きしだい、あなたは、ニコポリにいる私のもとに来てください。私は、そこで冬を過ごすことにしましたから。 13 アポロと律法学者ゼナスとが旅立てるように、あなたもできるだけ骨折って、必要な物が全部そろうよう、気を配ってやってください。 14 私たちはみな、助けが必要な人々を進んで援助する習慣をもっと身につけなければなりません。そうすれば、実を結ぶ生活を送れるでしょう。

15 こちらの人がみな、あなたによろしくと言っています。そちらのクリスチャンの友人たちに、よろしく伝えてください。神の祝福が、あなたがたと共にありますように。

パウロ