Nádej pre kazdého

List Rimanom 12

Črty kresťanského života

1 Boh nás zahŕňa mnohým dobrodením, preto vás prosím, milí bratia, aj vy sa mu celkom oddajte. Nech celý váš život je ako živá, svätá obeť, ako bohoslužba, ktorá je Bohu príjemná.

Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé.

Z poverenia, ktoré som dostal od Boha, kladiem na srdce každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac, ako skutočne je. Nech každý zmýšľa o sebe podľa stupňa viery, ktorú získal od Boha.

Lebo tak, ako sa telo skladá z mnohých orgánov a každý má v ňom inú funkciu,

aj my tvoríme s Kristom jedno telo -- cirkev -- kde všetky jeho časti sú závislé jedna od druhej.

Boh z milosti každému z nás dal schopnosť robiť niečo dobré. Komu Boh zveril posolstvo, nech to robí v súlade s vierou.

Ak je niekto obdarený schopnosťou slúžiť, nech to robí s celou dušou. Kto má schopnosť vyučovať, nech sa venuje vyučovaniu.

Kto má dar povzbudzovať, nech povzbudzuje. Kto má dar dávať, nech to robí úprimne. Kto stojí na čele, nech to robí horlivo. Kto slúži trpiacim, nech to robí s radosťou.

Pravidlá medziľudských vzťahov

Láska nech je bez pretvárky. Zlo nech sa vám protiví, milujte dobro.

10 Majte sa radi ako bratia, buďte k sebe nežní. Každý nech si ctí iného väčšmi ako seba.

11 V horlivosti neochabujte, slúžte Pánovi s vrúcnosťou a zápalom.

12 Tešte sa z toho, že máte nádej, trápenie znášajte trpezlivo a modlite sa vytrvalo.

13 Pomáhajte bratom, ak sa ocitnú v núdzi, a majte dom vždy otvorený pre hostí.

14 Tým, čo vám zle robia, želajte len dobré. Nenadávajte a neživte v sebe nenávisť.

15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi.

16 Žite vo vzájomnej zhode. Nežeňte sa za veľkými vecami, ale venujte sa aj nepatrným ľuďom a drobným úlohám. Nepokladajte sa za najmúdrejších a najšikovnejších.

17 Zlo nikdy neodplácajte zlom, ale usilujte sa o dobro pre všetkých.

18 Nakoľko to závisí od vás, dobre vychádzajte so všetkými ľuďmi.

19 Nevyrovnávajte si účty sami, moji drahí, ponechajte súd skôr Bohu, lebo v Písme je napísané: Mne patrí pomsta, ja všetkým odplatím, vraví Pán."

20 Vy sa radšej správajte podľa pokynov Písma: Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj sa mu najesť. Ak je smädný, daj sa mu napiť. Takto nad ním zvíťazíš."

21 Nedajte sa premôcť zlom, ale premáhajte zlo dobrom.

Neno: Bibilia Takatifu

Warumi 12

Ibada Ya Kiroho

1Kwa hiyo ndugu zangu nawasihi kwa sababu ya huruma zake Mungu, jitoeni kwake muwe sadaka hai, takatifu na inayompendeza Mungu, ambayo ndio ibada yenu ya kiroho. Msiige tabia na mien endo ya dunia hii bali mbadilishwe, nia zenu zikifanywa kuwa mpya, ili mpate kuwa na hakika ni nini mapenzi ya Mungu: yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na makamilifu.

Kwa sababu ya neema niliyopewa nawaambia kila mmoja wenu: Msijifikirie kuwa watu wa juu kuliko mlivyo. Badala yake, muwe na kiasi katika mawazo yenu, kila mmoja wenu ajipime kutokana na kiasi cha imani aliyopewa na Mungu. Kama vile ambavyo kila mmoja wenu ana mwili mmoja wenye viungo vingi, na kila kiungo kina kazi yake, hali kadhalika, ndani ya Kristo sisi tulio wengi tunakuwa mwili mmoja na kila mmoja wetu ni sehemu ya we ngine wote. Tumepewa vipawa tofauti kulingana na neema tuliy opokea kutoka kwa Mungu. Kama mtu ana kipawa cha kutoa unabii basi akitumie kulingana na imani yake. Kama kipawa chake ni kuwahudumia wengine, basi awahudumie. Kama ni kufundisha, basi na afundishe. Kama kipawa chake ni kuwatia moyo wengine, na afanye hivyo. Kama ni ukarimu, basi na atoe kwa moyo. Mwenye kipawa cha uongozi na afanye hivyo kwa bidii. Mwenye kipawa cha huruma na aonyeshe huruma yake kwa furaha.

Upendo Wa Kweli

Upendo wenu uwe wa kweli. Chukieni uovu, mshikilie yaliyo mema. 10 Pendaneni ninyi kwa ninyi kwa upendo wa kindugu. Waheshimuni wengine kuliko mnavyojiheshimu wenyewe. 11 Juhudi yenu isipungue, moto wenu wa kiroho uendelee kuwaka mkimtumikia Mungu. 12 Muwe na furaha katika tumaini lenu, na katika dhiki muwe na subira. Ombeni wakati wote. 13 Wasaidieni watu wa Mungu walio na shida. Muwe wakarimu kwa matendo.

14 Waombeeni baraka za Mungu wanaowatesa. Wabarikini wala msiwalaani. 15 Furahini pamoja na wenye furaha; huzunikeni pamoja na wenye huzuni. 16 Muishi kwa amani ninyi kwa ninyi. Msitake makuu bali muwe tayari kushirikiana na wanyonge. Kamwe msiwe watu wenye majivuno.

17 Msimlipe mtu uovu kwa uovu. Jitahidini kutenda yaliyo mema machoni pa watu wote. 18 Kama ikiwezekana, kaeni kwa amani na watu wote. 19 Wapendwa, msijilipizie kisasi, bali mtoe nafasi kwa ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa:“Kisasi ni juu yangu; Mimi nitalipa, asema Bwana. 20 Badala yake, adui yakoakiwa na njaa, mpe chakula; akiwa na kiu, mpe kitu anywe. Maana ukifanya hivyo, utampalia mkaa wa moto kichwani pake. 21 Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema.